ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

مبتنی بر مکان[۶] SPIN, Directed Diffusion, Rumor Routing, COUGAR,ACQUIRE, EAD, Information-Directed Routing, Gradient-Based Routing, Energy-aware Routing, Information-Directed Routing دادهمحور[۷] LEACH, PEGASIS, HEED, TEEN, APTEEN سلسله مراتبی[۸] SEAD, TTDD, Joint Mobility … Read More

پژوهش – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و …

الکترونیک‌ ارتباطات، مدیریت‌ داده‌ها و خدمات‌ ایمنی‌ را یکپارچه‌ می‌سازد تا کاربران‌ تجاری‌ در سازمان‌های‌ گوناگون‌ بتوانند به‌ صورت‌ خودکار اطلاعات‌ را مبادله‌ کند.ولادیمیر زواس‌ در مقاله‌ خود به نام‌ … Read More