دسته بندي علمی – پژوهشی : تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش …

۴۰/۰ ۲۲/۰ ۰۱/۰ ۰۳/۰ ۲۳/۰ ۱۳/۰- بکارگیری فیدر ۴-۴-۱-۳-استفاده از سدیم بی‌کربنات: در این بخش از پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از بی‌کربنات‌سدیم به عنوان یک ترکیب بافری‌کننده به صورت … Read More

مقاله – تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی …

۲۹/۰ ۳۹/۰ ۲۰/۰- رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره ۴-۴-۱-۲-استفاده یا عدم استفاده از فیدر: در سطح گلّه‌های صنعتی گاو شیری گرگان که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت … Read More

پژوهش دانشگاهی – تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش …

۴-۴-بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی موثّر بر پیشگیری از لنگش بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، اقتصادی و مدیریتی: ۴-۴-۱-راهبردهای تغذیه‌ای: ۴-۴-۱-۱-رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره: همانگونه که در جدول … Read More

پژوهش – تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در …

۳ – مزمنلنگش تحت بالینی :رایج‌ترین شکل لنگش در گله‌های شیری است. اغلب قابل تشخیص نیست چون حیوان هیچ‌گونه علامت قطعی لنگیدن از خود نشان نمی‌دهد، این مرحله از بیماری … Read More

فايل دانشگاهی – تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در …

پیامدهای اسیدوز شکمبه کاهش مصرف غذاکاهش تولیدکاهش چربی شیرتشدید موازنه‌ی منفی انرژیکاهش باروریآبسه‌های کبدیتورم شکمبه لامینیت و لنگشترومبوز بزرگ سیاهرگ پسینپنومونی متاستاتیکاندوکاردیتپیلونفریتآرتریتحذف‌های ناخواسته ۲-۱۰-راهبردهای مدیریتی پیشگیری از اسیدوز تغذیه کافی … Read More

تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو …

۱-فضای کم آخور۲-محدودیت زمان دسترسی به خوراک۳-تغذیه محدود در مقایسه با باقی‌ماندن ۵ تا ۱۰ درصد خوراک در آخور۴-برنامه نامنظم خوراک‌دهی۵-تغذیه نامناسب جیره کاملا مخلوط۶-رقابت در آخورترکیبی از فضای محدود … Read More

تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در …

هر چند تغذیه از دیرباز به عنوان یکی از عوامل سهیم در لنگش شناخته شده است، لیکن عوامل محیطی و مدیریتی نیز می‌توانند نقش‌های مهمی در گسترش این بیماری داشته … Read More

جستجوی مقالات فارسی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۹۱/۸±۷۸/۸۱a T180 ۴۱/۱۰±۱۴/۴۴b T60 ۹۱/۸±۰۱/۷۳a T120 ۷ ۶/۹±۶۴/۹۷a T180 abحروف غیر مشابه در هر تیمار بیانگر وجود تفاوت معنیدار میباشد (۰۵/۰P<).†تاثیر زمان بر میزان TBARS درگوشت به صورت مقایسه میانگینها … Read More