بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و … Read More

بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم …

عنصر مس : فعال سازنده و یا جزیی از بعضی از آنزیمهای فعال در اکسیداسیون و احیاء ، شرکت درفعالیتهای فتوسنتزی و تنظیم مراحل نموی گیاه.عنصرمولیبدن : مقاومت در مقابل … Read More