بررسی میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدیدکارکنان ازدید مدیران وکارکنان اداره کل ورزش …

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد و منابع انسانی دارد. این امر در صورتی امکان­پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارت­ها، توانایی­ها و … Read More

تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت- قسمت ۱۱۲

۲-۲-۵) ‌ بررسی عوامل موثر بر تغییرات بهره وری در زیر بخش زراعت: برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روی بهره وری، مصاحبه ای با کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی صورت … Read More