سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر …

ایستگاه اصلی به تمام گره‌حسگرها دسترسی دارد: در این حالت الگوریتم به صورت مرکزی و در ایستگاه اصلی اجرا می‌شود، سپس مسیرها به گره‌حسگرها اطلاع داده می‌شود. با توجه به دسترسی … Read More

مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و …

‏۲–۱۳ قیود ‏۲–۱۲، اجبار میکنند که زاویه ولتاژ شینها، مقداری در بازه [] داشته باشند که حداکثر بازهای است که امکان تغییر زاویه ولتاژ شین در آن وجود دارد. درصورتی‌که … Read More

پژوهش – مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری- قسمت ۲

  فروض مسألهدر این تحقیق، بدون از دست رفتن کلیت مسأله، فرض می‌کنیم که کل انرژی مورد نیاز بارهای CIPRD از طریق شبکه اصلی تأمین می‌شود و عملاً از حضور منابع … Read More

مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و …

برق محلی و مشترکان انجام ‌می‌پذیرد [۱۴و۱۵].در [۱۶] به ارائه یک مفهوم کلی از واحد ارائهدهنده خدمات پاسخ تقاضا به مشترکانِ تحت پوشش در یک شبکه توزیع، با هدف حداکثرسازی … Read More

متن کامل – بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۳

محصول سبز مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی سبز است. هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می شود. محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش … Read More

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۶

به تدریج شرکت ها مزیت های گوناگون و فرصت هایی را کشف کردند که ناشی از این رویکرد بوم شناختی و جالب توجه بود و واژه “سبز[۴]” را وارد بسیاری … Read More

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۷

تبلیغ سبز: تبلیغ سبز باید حداقل دارای یکی از این معیارها باشد: ا) صراحتاً یا ضمناً رابطه بین یک محصول یا خدمت را با محیط زیست بیان کند. ۲) نوعی … Read More