مقاله – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

بسیار پایین کم بالا BCDCP ۲-۲-۴ پروتکلهای مبتنی بر حرکت در این دسته از پروتکلها ایستگاه اصلی و یا گره‌‌ها و یا هردو میتوانند حرکت کنند، بنابراین باید الگوریتم به … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۷

۲-۴-۴٫ تخمین حداکثر درستنمایی[۶۶] در مدلهای گارچ با فرض اینکه مقادیر  از یک توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت  استخراج شده باشند بر اساس تئوری توزیع استاندارد، درستنمایی هر یک از … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳

ـ بررسی ها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.ـ فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک … Read More