پژوهش – تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش …

ماتریس‌ها برای متغیر‌های مستقل ثابت (شاخص‌های شخصی و اجتماعی) و همچنین ماتریس متغیرهای وابسته (پارامترهای اقتصادی و مدیریتی) بصورت پی‌آیند تعریف گردید:سپس این شاخص‌ها از طریق بکارگیری رگرسیون خطی چند‌متغیره … Read More

سامانه پژوهشی – تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش …

متریت و تأخیر در باز سازی رحم کلسیم؛ کبالت، ویتامین D، سلنیم انرژی جفت‌ماندگی، سندرم کبد چرب، ناباروری جفت‌ماندگی انرژی، پروتئین، سلنیم، ویتامین های A و E ، مس، ید، … Read More

کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیب- قسمت ۶

۱-۱۶ پروتئین GCSFفاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی (GCSF)که فاکتور محرک کلنی۳[۱۷] هم نامیده می شود، یک سیتوکین وهورمون محرک رشد و دارای ۱۷۵ اسید آمینه می باشد. گلیکوپروتئین های طبیعی انسانی … Read More

مقاله دانشگاهی – کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیب

 دانشکده علوم پایه دامغانگروه زیست‌شناسیپایان‌نامهجهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست‌شناسی ژنتیک (آزاد)عنوانکلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیبدر مخمر Hansenula Polymorphaاستاد راهنما:دکتر یگانه طالب خان گروسیاستاد مشاور:دکتر … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو …

a b حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده … Read More

مقاله – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

مهم ترین آنتیاکسیدان های سنتزی مورد استفاده در غذا  اثر بخشی آنتیاکسیدانهایی که به طور معمول در غذا استفاده میشوند در دمای بالا به دلیل تجزیه و تولید هیدروپراکسیدها کاهش مییابد. … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۱-۲-۴- موارد مصرف و خواص درمانی آویشن شیرازی در طب سنتیآویشن شیرازی دارای خواص ضدعفونی کننده بوده و گاهی از اسانس آن به عنوان داروی ضدتشنج و ضدرماتیسم استفاده میشود. … Read More