بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها … Read More

علمی : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و …

p= ۵/۰ q= ۵/۰ n= ۱۱۰ با اعمال تمام پنج محدودیت، به اضافه استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بالغ بر ۱۱۰ شرکت گردید. ۳-۴ قلمرو پژوهش ۳-۴-۱ قلمرو موضوعی … Read More