مقاله – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

بسیار پایین کم بالا BCDCP ۲-۲-۴ پروتکلهای مبتنی بر حرکت در این دسته از پروتکلها ایستگاه اصلی و یا گره‌‌ها و یا هردو میتوانند حرکت کنند، بنابراین باید الگوریتم به … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

مبتنی بر مکان[۶] SPIN, Directed Diffusion, Rumor Routing, COUGAR,ACQUIRE, EAD, Information-Directed Routing, Gradient-Based Routing, Energy-aware Routing, Information-Directed Routing دادهمحور[۷] LEACH, PEGASIS, HEED, TEEN, APTEEN سلسله مراتبی[۸] SEAD, TTDD, Joint Mobility … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

چون در شبکه‌های حسگر بی‌سیم افزونگی داده‌ی بالایی وجود دارد و ممکن است اطلاعات یکسانی از گره‌های مختلف به‌دست آید، بنابراین در برخی از گره‌ها می‌توان از تکنیک‌های اجماع داده … Read More

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی …

۲-۲-۷ مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانیمدل سینک و تاتل(۱۹۸۹):یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل (سینک و تاتل) است که در شکل زیر نشان داده شده است. در … Read More

منابع مقالات علمی : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری …

تاکتیک‌های رویه‌ای، به تاکتیک‌هایی اشاره دارد که تمرکز بر توجّه و مراقبت از مشتریان دارد. این تاکتیک‌ها مابین دو تاکتیک رابطه‌ای و انسانی قرار داشته و هدفش حفظ مشتریان و … Read More

روش تحلیل اهمیت-عملکرد

این مدل توسط مارتیا و جیمز[۱] ارائه گردیده است (اسکیلسون و همکاران، ۲۰۰۶). اهمیت فزاینده مدل تحلیل اهمیت-عملکرد در آسیب شناسی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سیستم، و … Read More