پژوهش دانشگاهی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۲

در جایی دیگر فرموده اند:«باید به قرآن نزدیک شد. شما جوان‌های عزیز و همه‌ی جوان‌هایی که این حرف را در سرتاسر کشور می‌شنوید، بدانید در قرآن حکمت هست، نور هست، … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی۹۳- قسمت ۳۷

تشبیه بلیغ مشبّه: عشق مشبّه به: بار وجه شبه: سنگین بودن (تحقیقی) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفردمن ز جام عشق مستم زاهد از جام غرور شکرلله کانکه … Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی۹۳- قسمت ۳۶

۲- تشبیه بلیغ مشبّه: ابرو مشبّه به: کمان وجه شبه: خمیدگی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفردخواهی اگر طرب کنی از خمربی خمار شعر وصال … Read More