بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و … Read More

بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف …

: کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، … Read More

بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک …

در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی …

با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۶ سطح معناداری فرضیه برابر ۳۸۴/۰ و بیشتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه پژوهش رد می گردد بدین معنا که پاسخگویی به تغییرات … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

توانایی احداث صنعت و معدن، توانایی تولید، توانایی ایجاد تغییرات جزیی در فرایندها و مشخصات محصولات، توانایی برقراری پیوند در درون شرکتها، میان شرکتها و بین شرکتها و زیر ساختار … Read More