بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و … Read More

سايت مقالات فارسی – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل- …

۳-بنابراین بحث در مورد عوامل مهم در رفتار خرید مشتریان در محیط تجارت الکترونیک نیازمند تمرکز بر قابلیت دسترسی اطلاعات است. دسترسی اطلاعات نه فقط اطلاعات مربوط به کالا و … Read More

تحقيق – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و …

۱– وفاداری دارای درجه‌بندی می‌باشد، در پایین‌ترین سطح وفاداری انحصاری قرار دارد که به معنای فقدان حق انتخاب برای مشتریان است، بنابراین این سطح وفاداری تنها تا زمان پیدایش یک … Read More

متن کامل – بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۳

محصول سبز مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی سبز است. هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می شود. محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش … Read More

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۶

به تدریج شرکت ها مزیت های گوناگون و فرصت هایی را کشف کردند که ناشی از این رویکرد بوم شناختی و جالب توجه بود و واژه “سبز[۴]” را وارد بسیاری … Read More

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۷

تبلیغ سبز: تبلیغ سبز باید حداقل دارای یکی از این معیارها باشد: ا) صراحتاً یا ضمناً رابطه بین یک محصول یا خدمت را با محیط زیست بیان کند. ۲) نوعی … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۵

جدول شماره۳-۴- معیارهای توزیع سبز ۵۷جدول شماره۳-۵- معیارهای خرید سبز ۵۸جدول ‏۳-۶- ضریب آلفای کرونباخ ۶۰جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ۶۳جدول۴-۲- توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۶۴جدول۴-۳- توصیف سن پاسخ … Read More