بررسی میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدیدکارکنان ازدید مدیران وکارکنان اداره کل ورزش …

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد و منابع انسانی دارد. این امر در صورتی امکان­پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارت­ها، توانایی­ها و … Read More

بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها … Read More

بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و … Read More

بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف …

: کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، … Read More

برآورد فقر چند بعدی در ایران

فقر یکی از بزرگ ترین و بحث­بر­انگیزترین موضوعات مطرح در کشورهای درحال توسعه جهان به شمار می رود.  هرروز برشمار افرادی که درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند افزوده … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری مطالعه موردی بیمارستان شهید انصاری شهرستان …

رنجبریان، بهرام؛ براری، مجتبی، ( ۱۳۸۸)، ” بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری “، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال ۹، شماره ۲ ( پیاپی ۳۶)، صص ۸۲-۶۳٫ ساجدی فر، … Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

P= نسبت موفقیت در جامعه (برای حداکثر نمودن حجم نمونه ۵۰ p=q=)همچنین روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری،طبقه بندی جهت دار می باشد.۳-۴- روش جمع آوری اطلاعاتابزار … Read More

مقاله – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

به طور کلی ارزیابی عملکرد شامل سه مرحله تعریف شغل، ارزیابی عملکرد و ارائه بازخور می شود. تعریف شغل به این معناست که زیردست و مافوق درباره وظایف و استاندارد … Read More

سامانه پژوهشی – شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری …

غنی سازی شغلی (شامل ایجاد استقلال شغلی،تفویض مسئولیت به کارکنان،دادن بازخورد در مورد شغل کارکنان و آگاهی از اهمیّت شغلی ایشان) در پاسخ به ارضای نیازهای سطح بالای کارکنان. چراکه … Read More