مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در …

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،تهران: ویستار، چاپ سوم، ۱۳۷۶، ج ۱٫شجاعی، محمد، اسماءالحسنی،تهران: سروش، ۱۳۸۲٫شریف کاشانی، حبیب‌الله، اسماء الله الحسنی، ترجمه محمد رسول دریایی، تهران: انتشارات صائب،۱۳۸۴ شیخ‌الاسلامی،عباس، جرائم مطبوعاتی (بررسی تطبیقی سیاست جنایت … Read More

مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه …

………………………………………….، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر دوم (جنگ و جهاد). …………………………………………..، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دار العلم‏، چاپ اول،‏ج ۲٫امیر، علی، روح الاسلام، بیروت: دار العلم، ۱۹۷۷٫انصاریان، حسین، فرهنگ مهرورزی از دیدگاه … Read More

سايت مقالات فارسی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان …

تفاوت میانگین نمونه از لحاظ تاثیر محتوی بر بهبود عملکرد کارکنان، با میانگین جامعه معنادار نیست تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی جنبه کاربردی دارد یا نه، … Read More