مقاله – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

بسیار پایین کم بالا BCDCP ۲-۲-۴ پروتکلهای مبتنی بر حرکت در این دسته از پروتکلها ایستگاه اصلی و یا گره‌‌ها و یا هردو میتوانند حرکت کنند، بنابراین باید الگوریتم به … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

مبتنی بر مکان[۶] SPIN, Directed Diffusion, Rumor Routing, COUGAR,ACQUIRE, EAD, Information-Directed Routing, Gradient-Based Routing, Energy-aware Routing, Information-Directed Routing دادهمحور[۷] LEACH, PEGASIS, HEED, TEEN, APTEEN سلسله مراتبی[۸] SEAD, TTDD, Joint Mobility … Read More