بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان

مدیریت زنجیره تامین نه تنها به بررسی راه های ترویج هزینه در سراسر کانال های عرضه کالا و خدمـات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه … Read More

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی

2-4-2.  فرض مالکیت دانشگاه. 29 2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. 32 2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد. 33 2-4-2-1-2.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. 43 2-4-2-1-3. قرارداد. … Read More