بررسی اثر تغییرات قیمت برق بر رفاه خانوارهای شهری در دهک‌های مختلف درآمدی

………………………………………………………………………………………………………………..87 5-2 محاسبه حداقل معاش……………………………………………………………………………………………88 5-2-1 برآورد حداقل معیشت ها برای گروه های کالایی…………………………………………………88 5-3 آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………89 5-3-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..89 5-3-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………..90 5-4 تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………….90 5-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..90 … Read More

برآورد سطح سرمایه انسانی در استان های ایران

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی … Read More

بررسی اثر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای جهان

سؤالات تحقیق: آیا شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟ آیا شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب … Read More

مقاله – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان …

یک سازمانی که در بخش دولتی به علت عملکرد خوب و دریافت بالاترین پاداش مشهور شده بود موفقیت خود را ناشی از این موارد می داند برنامه ریزی عملکرد، نقش … Read More