سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر …

ایستگاه اصلی به تمام گره‌حسگرها دسترسی دارد: در این حالت الگوریتم به صورت مرکزی و در ایستگاه اصلی اجرا می‌شود، سپس مسیرها به گره‌حسگرها اطلاع داده می‌شود. با توجه به دسترسی … Read More

مقاله – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

بسیار پایین کم بالا BCDCP ۲-۲-۴ پروتکلهای مبتنی بر حرکت در این دسته از پروتکلها ایستگاه اصلی و یا گره‌‌ها و یا هردو میتوانند حرکت کنند، بنابراین باید الگوریتم به … Read More

سايت مقالات فارسی – ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۶

-۳/۴۳۲۰ ۱% ۰/۰۰۰۱ -۴۸/۸۶۶۶ آزمون فیلیپس پراون -۲/۸۶۲۱ ۵% -۲/۵۶۷۱ ۱۰% ۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی با توجه به ویژگی های مطرح شده در توزیع سری زمانی لازم است پارامترهای … Read More

دسترسي به منابع مقالات : بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان

مشکلات اقتصادی مرتبط می دانستند، تایید کرد. همچنین یافتههای آنان نشان داد که تاثیر مشکلات اقتصادی بر کیفیت زناشویی، از طریق افزایش خشونت و کاهش گرمی و حمایت کنندگی در … Read More

روش تحلیل اهمیت-عملکرد

این مدل توسط مارتیا و جیمز[۱] ارائه گردیده است (اسکیلسون و همکاران، ۲۰۰۶). اهمیت فزاینده مدل تحلیل اهمیت-عملکرد در آسیب شناسی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سیستم، و … Read More