بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و … Read More

بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک …

در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می … Read More

بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) در کاهش نگرانی بیمارگونه

………………………………………………………………………………………………………………….  118 5-2- خلاصه نتایج ……………………………………………………………………………………………………….. 120 5-3- بحث نتایج ………………………………………………………………………………………………………….  121 5-4- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 127 5-5- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 128 منابع الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………… 131 ب) … Read More

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر …

۷۱۵/۸۷۱ نمره کل همانگونه که در جدول(۴-۱۵) مشاهده میشود بین گروه آزمایش و کنترل در همه عاملهای کیفیت روابط زناشویی و نمره کل، تفاوت معنی دار وجود دارد. دامنه مجذور … Read More

تحقيق – بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت ۲۸

جلسه ششم مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت تغییر خود، آموزش مهارت تغییر همسر، مدلسازی مهارتها، ارائه تکلیف جلسه هفتم بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل، مرور مهارتهای آموخته شده تاکنون (۷ … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری مطالعه موردی بیمارستان شهید انصاری شهرستان …

رنجبریان، بهرام؛ براری، مجتبی، ( ۱۳۸۸)، ” بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری “، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال ۹، شماره ۲ ( پیاپی ۳۶)، صص ۸۲-۶۳٫ ساجدی فر، … Read More

تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری مطالعه موردی بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر- …

۰٫۹۰۸ ۱۴٫۳۵۲ ۰٫۰۰۰ نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری مطالعه موردی بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر- …

رضایت مشتری یک عامل کلیدی درشکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمارمی رود. همچنین مشتریان راضی به احتمال از تجربه خوبشان نزد دیگران صحبت خواهندکرد. این امربه ویژه درفرهنگهای … Read More

مقاله – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و …

(رولف، اسرینی ن،( ۲۰۰۳ این پژوهش به بررسی عواملی که رابطه میان رضایتمندی الکترونیکی و وفااداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهند عواملی که رابطه بین رضایتمندی و وفاداری … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه …

ارزشیابی در حین اجرای برنامه این نوع ارزشیابی برای مشخص کردن نقاط ضعف و قوت برنامه و فراگیران و اتخاذ تدابیر موثر برای برطرف ساختن مسائل به کار می رود. … Read More