اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۲

برنامه ریزی باید صراحتا هر سه مقصد پیش گفته را در بر گیرد. در حقیقت استفاده از هر یک از این مقصدهاست که تعیین می کند برنامه ریزی عملیاتی، تاکتیکی … Read More

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۸

بیان ارتباط فعالیت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملیاتی و استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلاماثرگذار است. فرضیات فرعی مرتبط … Read More

فايل – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۹

تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارسال به بخش های مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است. تدوین گزارش نحوه عملکرد بخش … Read More

مقاله دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲

– اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان(درون سازمان و برون سازمانی) خدمات و محصولات.– اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور … Read More

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۶

آیا طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟ آیا بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد … Read More

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی …

برنامههای اصلی تولید در رابطه با تعیین ظرفیت تولید-تعادل خط تولید و عوامل مهم و موثر در تعیین نوع و میزان محصول مورد نیاز بازار است. موجودیهای هر سازمان به … Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی مقایسه بین صنایع …

شفیع زاده رضا،(۱۳۸۵). چالش ها و راهکارهای فراروی مدیریت زنجیره تامین، اولین کنفرانس ملی لجستیک، ص ۱۳۸٫ ضامن میلانی مرتضی، رضایی ذبیح الله، ابراهیمی عباس(۱۳۸۴) ،” مدیریت راهبردی زنجیره تامین … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی …

یکی از مشهورترین مطالعات درباره تاثیر آموزش سرپرستی در شرکت بین المللی هارستر انجام شده است این مطالعه را فلشمن و همکارانش انجام داده اند. در این پژوهش به مدیران … Read More

سايت مقالات فارسی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان …

تفاوت میانگین نمونه از لحاظ تاثیر محتوی بر بهبود عملکرد کارکنان، با میانگین جامعه معنادار نیست تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی جنبه کاربردی دارد یا نه، … Read More

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی …

۲-۲-۷ مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانیمدل سینک و تاتل(۱۹۸۹):یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل (سینک و تاتل) است که در شکل زیر نشان داده شده است. در … Read More