بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها … Read More

پژوهش دانشگاهی – اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۹

وفایی زاده(۱۳۷۱) در پایان نامه خود تحت عنوان «برسسی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک در صنایع در یایی ایران» خاطر نشان کرد برنامه ریزی استراتژیک از فکری منطقی و … Read More

اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۷

تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت بررسی انواع استراتژیها انتخاب استراتژی (بایراس، ۱۹۸۵، ص ۳۲) مدل برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی بهداشت:مراحلی را که سازمان جهانی بهداشت برای برنامه … Read More

مقاله – اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۸

جمع آوری مستندات مورد نیاز جهت استفاده و بهره برداری لازم در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ( آمار ، اطلاعات و شاخص ها، گزارش های عملکردی، طرح های تحقیقاتی و … Read More

جستجوی مقالات فارسی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۷

سئوالات فرعی مرتبط با سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت آیا وجود سیستم دقیق محاسبه بهای تمام شده بر اساس فعالیت در دانشگاه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی … Read More

پژوهش – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۱۰

حسابرسی فعالیت های دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادی و اثربخشی فعالیت ها، به عنوان یک عنصر جانبی در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار … Read More

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۵

آیا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟ آیا حسابرسی عملکرد یکی از عوامل بسترساز جهت … Read More

مقاله – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

به طور کلی ارزیابی عملکرد شامل سه مرحله تعریف شغل، ارزیابی عملکرد و ارائه بازخور می شود. تعریف شغل به این معناست که زیردست و مافوق درباره وظایف و استاندارد … Read More

پژوهش – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

بررسیهای علمی، اکتشاف و تجهیز معادن و استخراج آنها ایجاد شرکت های معدنی و صنعتی و مشارکت در آنها نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور تغییر ساختار شرکت های دولتی … Read More