جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم …

راشد محصل، م. ح.، م. راستگو، ک . موسوی، ر. ولی الله پور و ع . حقیقی. ۱۳۸۵. مبانی علم علف های هرز (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۵۳۴ ص. … Read More

بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم …

تراکم × عناصر مغذی ۹ ۲۲/۲۲۸ ۳۵۰۶/۰ اشتباه ازمایشی ۳۰ ۱۰/۶۵۲ ضریب تغییرات(درصد) ۴۹/۵ توان بالا و سمت راست نشان دهنده ی احتمال معنی داری خطا است پژوهشهای صورت گرفته در … Read More

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم …

با توّجه به مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در اثر استفاده از علفکشها ، کنترل زراعی و مکانیکی علفهایهرز اعّم از شخم زمینهای آلوده ، وجین دستی و قطع علفهای … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو …

a b حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده … Read More