بررسی میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدیدکارکنان ازدید مدیران وکارکنان اداره کل ورزش …

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد و منابع انسانی دارد. این امر در صورتی امکان­پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارت­ها، توانایی­ها و … Read More

بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۲

دی و لوییس[۳۴] در سال ۱۹۹۲به بررسی عملکرد پیش بینی خارج از نمونه مدل های GARCH و EGARCH در پیش بینی نوسان شاخص سهام پرداخته اند و پیش بینی این مدل … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۱ برای قیمت سهام می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. مجموع داده های تاریخی به دو دوره تقسیم میشوند ؛ داده های مربوط به … Read More

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۸

بیان ارتباط فعالیت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملیاتی و استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلاماثرگذار است. فرضیات فرعی مرتبط … Read More

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۵

آیا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟ آیا حسابرسی عملکرد یکی از عوامل بسترساز جهت … Read More

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۶

آیا طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟ آیا بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد … Read More

مقاله – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

ایجاد انگیزه به منظور هزینه های ناکارآمد پایان سال می باشد. برنامه انتقال اعتبارات هزینه نشده، در پایان دادن به دیدگاه «بودجه را یا هزینه کن و یا فراموش کن» … Read More

مقاله – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

به طور کلی ارزیابی عملکرد شامل سه مرحله تعریف شغل، ارزیابی عملکرد و ارائه بازخور می شود. تعریف شغل به این معناست که زیردست و مافوق درباره وظایف و استاندارد … Read More

مقاله – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان …

یک سازمانی که در بخش دولتی به علت عملکرد خوب و دریافت بالاترین پاداش مشهور شده بود موفقیت خود را ناشی از این موارد می داند برنامه ریزی عملکرد، نقش … Read More