بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک …

در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می … Read More

مقاله دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲

– اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان(درون سازمان و برون سازمانی) خدمات و محصولات.– اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور … Read More

سايت مقالات فارسی – بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه …

۲-۲-۳-۵ مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکبه کمک فناوری اطلاعات حوزه عملکرد مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته است. هدف از ایجاد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک کاهش هزینه های نقل وانتقال اطلاعات و … Read More

فايل دانشگاهی – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل- …

همکاری دانشگاه‌ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف. پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه . تأمین، صدور و به‌کارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ ش۲۷) ۷-۲- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی … Read More

مقاله – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان …

یک سازمانی که در بخش دولتی به علت عملکرد خوب و دریافت بالاترین پاداش مشهور شده بود موفقیت خود را ناشی از این موارد می داند برنامه ریزی عملکرد، نقش … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

توانایی احداث صنعت و معدن، توانایی تولید، توانایی ایجاد تغییرات جزیی در فرایندها و مشخصات محصولات، توانایی برقراری پیوند در درون شرکتها، میان شرکتها و بین شرکتها و زیر ساختار … Read More

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

مرحله اول: ارزشیابی قبل از شروع برنامه را می توان به صورت مصاحبه و یا آزمایشهای کتبی انجام داد و از آن طریق به میزان اطلاعات و کاردانی شرکت کنندگان … Read More

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام …

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.۳-۷-۲-۱ فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت … Read More

علمی : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و …

p= ۵/۰ q= ۵/۰ n= ۱۱۰ با اعمال تمام پنج محدودیت، به اضافه استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بالغ بر ۱۱۰ شرکت گردید. ۳-۴ قلمرو پژوهش ۳-۴-۱ قلمرو موضوعی … Read More

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و …

بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و قیمت سهام که منعکس کننده سودهای آتی در این پژوهش نتیجه گرفتند که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی افزایش می یابد، چون این … Read More