بررسی ورودی­ها و خروجی­های موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه

امروزه سازمان­ها در محیطی پویا، پرابهام و متغیری فعالیت می­کنند. یکی از بارزترین ویژگی­های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی (نظیر … Read More

شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری (مطالعه …

نمودار ۴-۲- سابقه خدمت ۴۸نمودار ۴-۳- تحصیّلات ۴۹نمودار ۴-۴- وضعیّت تأهل ۵۰نمودار ۴-۵- درصد تأثیر عوامل ساختاری ۵۱نمودار ۴-۶- درصد تأثیر عوامل رفتاری ۵۲نمودار ۴-۷- درصد تأثیر عوامل زمینه‌ای ۵۳نمودار … Read More

شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری …

۳-۱۰-۱- تحلیل همبستگی ۴۴۳-۱۰-۲- روش ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن ۴۴۳-۱۱- تحلیل رگرسیون ۴۵فصل چهارّم : تجزیّه تحلیل داده‌ها۴ -۱- مقدّمه ۴۷۴-۲- آمار توصیفی ۴۷۴-۳- جنسیّت ۴۷۴-۴- سابقه خدمت ۴۸۴-۵- تحصیّلات … Read More