بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل …

نیتروژن از عناصر ضروری گیاه بوده و نقش بسیار مهمی در تغذیه گیاه دارا می باشد. این عنصر در جزء ساختمان کلروفیل، در ترکیب ساختمان نوکلئیکاسیدها(RNA و DNA) و در … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۶ ۷۹/۱a —– —– ۷ ۰۲۴/۰ ۰۱۹/۰ ۰۱۶/۰ SEM ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۱۹/۰ P- value a bحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۱-۲-۴- موارد مصرف و خواص درمانی آویشن شیرازی در طب سنتیآویشن شیرازی دارای خواص ضدعفونی کننده بوده و گاهی از اسانس آن به عنوان داروی ضدتشنج و ضدرماتیسم استفاده میشود. … Read More