ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۴

مدل سازی و پیش بینی معمولا بر پایه این فرض که توزیع داده ها نرمال می باشد صورت می گیرد. در عمل، ضرورتا این حالت وجود ندارد. به عنوان مثال … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۳

یک متغیره و چندمتغیره آشوب گونه ۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی در مباحث مهندسی، مدل سازی پدیده های پویا همواره به عنوان ابزاری ارزشمند به منظور درک رفتار و … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۲

دی و لوییس[۳۴] در سال ۱۹۹۲به بررسی عملکرد پیش بینی خارج از نمونه مدل های GARCH و EGARCH در پیش بینی نوسان شاخص سهام پرداخته اند و پیش بینی این مدل … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۱ برای قیمت سهام می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. مجموع داده های تاریخی به دو دوره تقسیم میشوند ؛ داده های مربوط به … Read More

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت ۶۶

۱۰- از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوه تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم.۱۱- از نحوه ی گذارندن اوقات فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار راضی هستم.۱۲- از نحوه ی … Read More

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر …

۷۱۵/۸۷۱ نمره کل همانگونه که در جدول(۴-۱۵) مشاهده میشود بین گروه آزمایش و کنترل در همه عاملهای کیفیت روابط زناشویی و نمره کل، تفاوت معنی دار وجود دارد. دامنه مجذور … Read More

تحقيق – بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت ۲۸

جلسه ششم مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت تغییر خود، آموزش مهارت تغییر همسر، مدلسازی مهارتها، ارائه تکلیف جلسه هفتم بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل، مرور مهارتهای آموخته شده تاکنون (۷ … Read More

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- …

X2 ۰۲۸/۰ ۹۹/۰ ۹۹/۰ ۰۰۰۱/۰ ۷۴ ۵۹/۲۸ همانطور که جدول(۳-۱۰) نشان میدهد مقدار ریشه خطای میانگین مجذورات برآورد(RMSEA) کمتر از ۰۵/۰ و شاخص نیکویی برازش(GFI) بالاتر از ۹۰/۰ بدست آمده … Read More

فايل – بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- …

۳۵/۶ ۵/۲۱ آزمایش ۱۶ ۰۸/۳ ۵/۳۷ گواه ۳-۵- ابزار پژوهش:۳-۵-۱- پرسشنامه سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS):این پرسشنامه توسط باسبی، کران، لارسن و کریستنسن (۱۹۹۵؛ به نقل از هولیست و میلر،۲۰۰۵) … Read More

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت …

منادی(۱۳۸۰) در پژوهشی به بررسی رابطه موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با کیفیت رابطه زناشویی پرداخته است. نتایج این پژوهش که بر روی ۴۰۰ زن دارای همسر صورت گرفت، … Read More