ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …

۴-۱٫ مقدمه در این بخش ابتدا به بررسی خواص سریها با توجه به آزمون های بیان شده در فصل سوم پرداخته می شود سپس با توجه به نتایج حاصل به … Read More

سايت مقالات فارسی – ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۶

-۳/۴۳۲۰ ۱% ۰/۰۰۰۱ -۴۸/۸۶۶۶ آزمون فیلیپس پراون -۲/۸۶۲۱ ۵% -۲/۵۶۷۱ ۱۰% ۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی با توجه به ویژگی های مطرح شده در توزیع سری زمانی لازم است پارامترهای … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۲

(۳-۱۴)به طوریکه  ،  و  به ترتیب جزء ثابت، ضریب  و جزء اخلال در یک مدل AR(j) می باشند. این مدل به شکل رگرسیون خطی چندمتغیره می باشد و می توان آن را با استفاده … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …

در علم آمار نیز در تعریف، بیت های تصادفی به این صورت مطرح می شود که در آنها صفرها باید به اندازه یک ها تکرار شوند. یک جفت صفر باید … Read More

منابع مقالات علمی : ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …

روش شبیه سازی مونت کارلو را تقریبا می توان برای حل مسائلی با هر درجه ای از پیچیدگی مورد استفاده قرار داد. همچنین به راحتی می توان عواملی همانند وابستگی … Read More

منابع مقالات علمی : ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۰

۳-۵٫ فرضیات تحقیق فرضیاتی که در این پژوهش برای دستیابی به هدف های مذکور در نظر گرفته شده است به شرح زیر است: تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۳

مندلبرت حرکت براونی را به این صورت تعریف نموده است که حرکت بروانی تابعی است بصورت B(t) که برای گام های زمانی ثابت tΔ تعریف شده و تمامی مقادیر جزئی … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۲

دی و لوییس[۳۴] در سال ۱۹۹۲به بررسی عملکرد پیش بینی خارج از نمونه مدل های GARCH و EGARCH در پیش بینی نوسان شاخص سهام پرداخته اند و پیش بینی این مدل … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۳

یک متغیره و چندمتغیره آشوب گونه ۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی در مباحث مهندسی، مدل سازی پدیده های پویا همواره به عنوان ابزاری ارزشمند به منظور درک رفتار و … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۴

مدل سازی و پیش بینی معمولا بر پایه این فرض که توزیع داده ها نرمال می باشد صورت می گیرد. در عمل، ضرورتا این حالت وجود ندارد. به عنوان مثال … Read More