بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان …

بهبود تعهدات فرد نسبت به سازمان با تصمیم گیری برای فرصت های شخصی و طرحهای شغلی انگیزش کارکنان با ارضای نیازهایشان و شناسایی و حمایت از آنها قدرت بخشیدن به … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و …

 مکتب گشتالت تاکید بسیاری به کل نگری دارد. پیروان این مکتب معتقدند برای ارتفای میزان یادگیری قسمتهای گوناگون یک برنامه آموزشی باید متشکل از مباحث با معنی و مرتبط با … Read More