جستجوی مقالات فارسی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۹۱/۸±۷۸/۸۱a T180 ۴۱/۱۰±۱۴/۴۴b T60 ۹۱/۸±۰۱/۷۳a T120 ۷ ۶/۹±۶۴/۹۷a T180 abحروف غیر مشابه در هر تیمار بیانگر وجود تفاوت معنیدار میباشد (۰۵/۰P<).†تاثیر زمان بر میزان TBARS درگوشت به صورت مقایسه میانگینها … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو …

a b حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و …

۰۶/۲ ۵/۱ ۴۲/۳۱ ۴۰/۷۷ ۵۷/۷۶ SEM ۰۳/۰ ۰۱۹/۰ ۲۸/۰ ۷۶/۰ ۸۹/۰ P– value ۹/۰ ۹/۰ ۹۱/۰ ۵۳/۰ ۵۷/۰ *تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۶ ۷۹/۱a —– —– ۷ ۰۲۴/۰ ۰۱۹/۰ ۰۱۶/۰ SEM ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۱۹/۰ P- value a bحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها … Read More

تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۱۹/۰ ۱۵/۰ P- value †لاشه ای که بدون سر، پاها، پوست، پر و همچنین امعا و احشاء است.*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون … Read More

سايت مقالات فارسی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و …

SEM ۹/۰ ۹۶/۰ ۹۳/۰ P- value ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۳/۰ ۰۰۰۵/۰ a b.cحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<)*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند … Read More

تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت …

—- —- ۷ ۷۳/۰ ۵۴/۰ ۵۲/۰ SEM ۵/۰ ۸۱/۰ ۰۵/۰ P- value a b حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها … Read More

سامانه پژوهشی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد …

جهت آمادهسازی محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار(EMB agar[30])، ۳۶ گرم از محیط کشت پودری و برای محیط کشت [۳۱] MRS agar66 گرم از محیط کشت مربوطه را در ۱ لیتر آب … Read More

مقاله دانشگاهی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد …

میزان افزایش وزن روزانه جوجه ها براساس روزمرغ با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.= افزایش وزن روزانه۲-۵-۳- ضریب تبدیل خوراکضریب تبدیل خوراک از تقسیم میانگین مصرف خوراک به میانگین … Read More