منابع تحقیق درباره اسناد تجاری، ایفای تعهدات، اصل استقلال، اشخاص حقوقی

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[…………………………………………………………….18
۱-۳-۲- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۳-۳- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۱-۳-۴- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..۲۰
۱-۵- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..۲۳
۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………….۲۴
فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
۲-۱- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۲-۱- بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..۳۶
۲-۲-۲-۲- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۳- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۲-۴- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲-۴-۱- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۲-۴-۲- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….۴۴
۲-۴-۱- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۴-۲- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….۵۱
۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….۵۷
۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۵-۵- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..۷۱
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
۳-۱- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۱-۱- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۱-۲- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….۷۹<br
/>۳-۳- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۴-۱- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۴-۱-۲- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………۹۱
۳-۴-۲- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۴-۳- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳-۴-۳-۲- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….۹۶
۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………۱۰۰
۳-۶-۳- منع مداخله تاجر]]>