دانلود پایان نامه درباره زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، مدیریت زنجیره تامین، زیست محیطی

<![CDATA[ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com […]

<![CDATA[ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۲-۱۳-۲-۳-گستردگی ۷۵
۲-۱۳-۲-۴- خط و مشی کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی ۷۵
۲-۱۳-۲-۵- افتخارات ۷۷
۲-۱۳-۳- معرفی شرکت پاک ۷۷
۲-۱۴- تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) ۷۸
۲-۱۴-۱- ارزیابی و بررسی مدل های MADM ۸۰
۲-۱۴-۲- تصمیم گیری های چند معیاره فازی (FMCDM) ۸۱
۲-۱۵- مروری بر مفاهیم و تعاریف تئوری فازی: ۸۲
۲-۱۵-۱- مجموعه های فازی ۸۲
۲-۱۶- نتیجه گیری ۸۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۹۱
۳-۱- مقدمه ۹۲
۳-۲- روش تحقیق ۹۲
۳-۳- مراحل تحقیق ۹۴
۳-۴- روش گردآوری داده ها و اطلاعات ۹۶
۳-۴-۱- شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز ۹۷
۳-۴-۲- طراحی پرسشنامه ۹۷
۳-۵- جامعه و نمونه آماری ۹۸
۳-۶- اعداد فازی ۹۹
۳-۶-۱- اعداد فازی مثلثی ۹۹
۳-۷- تحلیل سلسله مراتبی بوکلی ۱۰۱
۳-۸- روش بررسی سازگاری ۱۰۳
۳-۹- روش تاپسیس ۱۰۶
۳-۹-۱ روش تاپسیس فازی ۱۰۷
۳-۱۰- متغیرهای زبانی ۱۱۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۱۱۳
۴-۱- متغیرهای جمعیت شناختی ۱۱۴
۴-۲- محاسبات فرآیند غربالگری شاخص های پژوهش ۱۱۵
۴-۳- تجزیه و تحلیل پرسشنامه ب ۱۱۹
۴-۴- تجزیه و تحلیل پرسشنامه ج ۱۳۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۴
۵-۱- مقدمه و نتایج شناسایی و غربالگری مؤلفه ها ۱۴۵
۵-۲- نتایج حاصل از پرسشنامه ب به روش تحلیل سلسله مراتبی فاز بوکلی ۱۴۸
۵-۳- نتایج حاصل از پرسشنامه ج به روش تاپسیس فازی چانگ ۱۵۰
۵-۴- بحث و پیشنهادات کاربردی ۱۵۱
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۵۶
منابع ۱۵۷
ضمائم ۱۶۵
فهرست جداول
جدول۲-۱ موانع پیشرو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز ۴۵
جدول ۲-۲ ابعاد و شاخص های شناسایی شده مدیریت زنجیره تامین سبز ۸۵
جدول۳-۱ شاخصهای تصادفی (RI) ۱۰۵
جدول ۳-۲ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۱۱
جدول ۳-۳ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۱۲
جدول ۴-۱ متغییرهای جمعیت شناختی ۱۱۴
جدول ۴-۲ فرآیند غربالگری شاخص های پژوهش ۱۱۶
جدول ۴-۳ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۲۰
جدول۴-۴ میانگین مقایسات زوجی معیارها ۱۲۲
جدول ۴-۵ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای تامین کننده و خرید سبز ۱۲۳
جدول ۴-۶ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای طراحی و بسته بندی سبز ۱۲۴
جدول ۴-۷ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای تولید سبز ۱۲۴
جدول ۴-۸ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای توزیع و بازاریابی سبز ۱۲۵
جدول ۴-۹ میانگین مقایسات زوجی مدیریت زیست محیطی ۱۲۶
جدول ۴-۱۰ میانگین مقایسات زوجی آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی ۱۲۷
جدول ۴-۱۱ میانگین مقایسات زوجی لجستیک معکوس ۱۲۸
جدول ۴-۱۲ میانگین هندسی نرمالیزه شده معیارها ۱۲۹
جدول ۴-۱۳ میانگین هندسی نرمالیزه شده تامین کننده و خرید سبز ۱۲۹
جدول ۴-۱۴ میانگین هندسی نرمالیزه شده طراحی و بسته بندی سبز ۱۳۰
جدول ۴-۱۵ میانگین هندسی نرمالیزه شده تولید سبز ۱۳۰
جدول ۴-۱۶ میانگین هندسی نرمالیزه شده توزیع و بازاریابی سبز ۱۳۰
جدول ۴-۱۷ میانگین هندسی نرمالیزه شده مدیریت زیست محیطی ۱۳۱
جدول ۴-۱۸ میانگین هندسی نرمالیزه شده آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی ۱۳۱
جدول ۴-۱۹ میانگین هندسی نرمالیزه شده لجستیک معکوس ۱۳۱
جدول ۴-۲۰ ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به مدیریت زنجیره تامین سبز ۱۳۲
جدول ۴-۲۱ وزن نهایی زیر معیارها ۱۳۲
جدول ۴-۲۲ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۳۵
جدول ۴-۲۳ بردار وزن معیارها ۱۳۵
جدول ۴-۲۴ ماتریس تصمیم گیری ۱۳۶
جدول ۴-۲۵ ماتریس بی مقیاس فازی ۱۳۸
جدول ۴-۲۶ ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار ۱۴۰
جدول۴-۲۷ رتبه بندی گزینه ها ۱۴۳
جدول ۵-۱ رتبه بندی نهایی معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز ۱۴۸
جدول ۵-۹ اوزان نهایی زیر معیار ها ۱۴۸
جدول ۵-۱۰رتبه بندی گزینه ها ۱۵۰
جدول۵- ۴ وزن نهایی زیرمعیارهای تولید سبز ۱۶۶

فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ مقالات با موضوع پایداری در حوزه های مختلف در سال ۲۰۰۶ …………………………………………۱۹
نمودار ۲-۲ افزایش استفاده از مفهوم پایداری در در ادبیات مدیریت …………………………………………………….۲۰
نمودار ۲-۳ سهم صنایع غذایی از مصرف برق در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷
نمودار ۲-۴ توزیع بسته بندی مواد غذایی در سراسر کشور……………………………………………………………………..۶۸
نمودار ۲-۵ مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی صنایع غذایی…………………………………………………………..۶۹

فهرست شکل ها
شکل ۲-۱ ساختار زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
شکل ۲-۲ جریان های زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………..۱۴
شکل ۲-۳ ابعاد توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
شکل ۲-۴ سیر تکاملی زنجیره تامین سبز………………………………………………………………………………………………..۳۵
شکل ۲-۵ فرآیند استقرار محصولات در زنجیره تامین حلقه بسته………………………………………………………….۵۵
شکل ۲-۶ مدل های تصمیم گیری در MADM…………………………………………………………………………………….83
شکل ۳-۱ مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
شکل ۳-۲ عدد فازی مثلثی……………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
شکل ۴-۱ ساختار سلسله مراتبی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۲۰
شکل ۵-۱ مدل
مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۱۴۴
فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه:
با جهانی شدن اقتصاد و افزایش رقابت و توسعه فناوری اطلاعات، بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور تبدیل شده است و سازمانها برای حفظ بقای خود در محیط رقابت جهانی به اهمیت ارضای نیاز مشتری پی بردند و همچنین دریافتند که ارضای نیاز مشتری نه فقط بوسیله محصول نهایی بلکه توسط تمام عناصری که در آماده سازی و ساخت و تحویل محصول به مشتری نقش دارند، انجام می شود. به این ترتیب مدیریت زنجیره تامین۱ اهمیت پیدا می کند. مدیریت زنجیره تامین به دنبال بیشینه کردن سود و یا کمینه کردن هزینه در سازمان می باشد. اما این موضوع تأثیر منفی سازمان بر محیط مثل از بین رفتن منابع، تخریب زیست بوم و تخریب محیط که تضمین کننده توسعه پایدار است، را نادیده می گرفت تضمین توسعه ی پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیر قابل جایگزین می باشد و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط دولت ها انجام گرفته که از جمله ی آنها استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولیدی و صنعتی، کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و نفتی و استفاده مجدد ضایعات می باشد. تسریع قوانین و مقررات دولتی جهت اخذ استانداردهای زیست محیطی و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای عرضه محصولات سبز به زنجیره تأمین که تمام فعالیت های مرتبط با جریان کالا از مرحله ی ماده خام تا تحویل کالا به مصرف کنندگان نهایی را در بر می گیرد، موجب ظهور مفهوم جدید به نام مدیریت زنجیره تأمین سبز۲ شده است. در واقع مدل مدیریتی زنجیره تأمین سبز، جهت حفاظت از محیط زیست می باشد و شرکت ها با استفاده از آن می توانند تأثیرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی دست یابند.
۱-۲- بیان مسئله و اهمیت موضوع
افزایش نگرانی ها در مورد هشدار های محیطی، تولید کننده ها را وادار کرده تا در جهت ایجاد راه کارهایی در زمینه مدیریت محیطی تلاش کنند. دیدگاه هایی نظیر مدیریت زنجیره تأمین سبز، بهره وری سبز، تولید پاک تر و سیستم ها ی مدیریت محیطی برای فعالیت های مدیریت سبز به کار گرفته شده اند (ژو و همکاران۳، ۲۰۰۸) در این میان، از آنجا که اثرات نا مطلوب محیطی در همه مراحل چرخه عمر محصول، اتفاق می افتد و مدیریت برنامه ها و عملیات محیطی به داخل مرز های سازمان محدود نمی شود، دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان دیدگاهی جامع که همه جریانات از تأمین کنندگان به تولید کنندگان و در نهایت به مصرف کنندگان را در بر می گیرد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است (ژو و همکاران، ۲۰۰۸).
با توجه به تاکیدی که در سازمان ها بر بهره وری با هدف استفاده صحیح و موثر از منابع در راستای اهداف سازمانی شده است و نیز با توجه به الزاماتی که قوانین ملی و بین المللی و همچنین تقاضای مشتریان در مورد مسائل زیست محیطی دارند یک مصالحه و سازشی مناسب بین اهداف دوگانه رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است، که باعث شده است امروزه از زنجیره تامین سبز به عنوان یک سلاح استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده شود.
از این رو تضمین و استمرار توسعه پایدار هر کشوری منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غالبا غیر قابل جایگزین طبیعی آن می باشد. زنجیره تامین نیز که تمام فعالیتهای مرتبط با جریان تبدیل کالا از مرحله ماده خام تا تحویل کالا به مصرف کنندگان نهایی، بانضمام جریان اطلاعات در سرتاسر زنجیره تامین را در بر می گیرد، تاثیر بالقوه مهمی بر محیط زیست خواهد داشت. مدیران زنجیره تامین بدنبال تحویل سریعتر کالا و خدمات، کاهش زمان تاخیر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت می باشند (طاهری، ۱۳۸۵).
اکنون شرکت ها به طور روز افزون در می یابند که مدیریت محیط زیست یک موضوع کلیدی استراتژیک با توان بالقوه برای تاثیر پایا بر عملکرد سازمانی است. برای مثال تعداد زیادی از شرکت ها ISO14001 را (استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست) در سازمان های خود پیاده سازی و اجرا کرده اند.
در آینده انتظار می رود که همه شرکت ها نیازمند استراتژی هایی، برای کاهش تاثیرات محصولات و خدماتشان بر محیط زیست باشند. (لویس و گرتساکی۴، ۲۰۰۱) تحقیقات و تجربیات نشان می دهند که رابطه نزدیک بین کیفیت محصولات تولید شده و عملکرد زیست محیطی آنها، بر مشتریان جهانی تاثیر گذار می باشد. همچنین این تحقیقات نشان می دهند که چگونه عملکرد مدیریتی شرکتها می تواند تاثیر بیشتری بر رقابت های بین شرکت ها بگذارد. بنابراین مدیریت زنجیره تامین سبز استراتژی مهمی برای کمک به شرکت ها به منظور دستیابی به منافع و بازار های وسیع تر، همراه با کاهش تاثیرات و ریسک های زیست محیطی می باشد، در حالی که همراه با این اقدامات راندمان کاری خود را هم بالاتر می برند. به همین دلیل تحقیقات زیادی برای شناخت ابعاد و معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز صورت گرفته است که می تواند چارچوبی برای ارزیابی سبز بودن زنجیره تامین صنایع مختلف باشد.
۱-۲-۱- صنعت مواد غذایی
در این میان نمی توان نقش واحدهای صنعتی صنایع غذایی را نادیده گرفت. امروزه با توجه به رشد فزاینده واحدهای صنعتی مواد غذایی و تنوع محصولات آنها نمی توان نقش زنجیره تامین آنها را از لحاظ آلودگی های زیست محیطی نادیده گرفت. برای مثال در کشور ما بیش از ۱۰ هزار واحد ت
ولیدی صنایع غذایی وجود دارد. نوع نیازهای انسان و منابع غذایی و پراکندگی آنها در جهان به حدی است که مبادله کالا و خدمات از کشور]]>