منبع پایان نامه ارشد درباره بزرگا، بندی، رویداد، زمینلرزه

<![CDATA[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِی نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
-۶-۷-۲ انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین ۵۱
۳-۷-۷- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین ۶۳
۳-۸- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach): ۶۴
۳-۸-۱- شناسایی منابع لرزه ای و بررسی لرزه خیزی منطقه ۶۴
۳-۸-۲- محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ( توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ داد زمین لرزه ها)، محاسبه چگالی و توزیع احتمال ۶۵
۳-۸-۳- انتخاب رابطه کاهندگی (تخمین حرکت زمین ) ۶۵
۳-۸-۴- محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر ۶۶
۳-۸-۵- فرضیات در روش PSHA ۶۶
-۶-۸-۳ نقشه های خطر زلزله ۶۸
-۳-۹ برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده ۶۹
۳-۱۰- تعیین سرچشمه های لرزه زا ۷۱
۳-۱۰-۱- عدم قطعیت فاصله ای ۷۱
۳-۱۰-۲- عدم قطعیت در اندازه ۷۳
۳-۱۱- تعیین پارامترهای لرزهخیزی ۷۴
۳-۱۱-۱- انواع مختلف بزرگاهای زلزله ۷۴
۳-۱۱-۲- یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها ۷۶
۳-۱۲- ضریب لرزه خیزی ۷۷
۳-۱۲-۱- خط برازش گوتنبرگ – ریشتر ۷۷
-۲-۱۲-۳ روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) ۷۷
-۳-۱۲-۳ روش Kijko ۷۸
۳-۱۲-۴- تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خیزی) ۷۹
۳-۱۲-۵- تخمین λ (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی) ۸۱
-۶-۱۲-۳ تخمین MMAX )حداکثر بزرگای قابل انتظار از نظرآماری) ۸۲
۳-۱۳- پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه ۸۲
۳-۱۳-۱- نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه ۸۳
-۲-۱۳-۳ تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها ۸۳
-۳-۱۳-۳ محاسبه پارامتر لرزه خیزی v یا میزان متوسط رخ داد زمین لرزه ۸۴
-۴-۱۳-۳ دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله ۸۵
-۵-۱۳-۳ مفهوم ریسک وقوع زلزله ۸۵
۳-۱۴- تابع توزیع فضایی ۸۶
۳-۱۴-۱- عوامل کنترل کننده موثر ۸۷
-۲-۱۴-۳ میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده ۸۷
-۳-۱۴-۳ جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه ۸۷
-۴-۱۴-۳ عناصر ساختاری ۸۷
-۵-۱۴-۳ خصوصیات فعالیت لرزه ای ۸۸
فصل۴: تحلیل خطر منطقه قم ۹۰
۴-۱- چکیده ۹۰
-۲-۴ مقدمه ۹۱
-۳-۴ هدف از اجراء : ۹۳
-۴-۴ توجیه ضرورت انجام طرح ۹۳
۴-۵- زمین ‌ریخت ‌شناختی ۹۴
۴-۶- چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه ۹۶
۴-۷- وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم ۹۷
۴-۸- ساختارهای منطقه مورد مطالعه ۹۷
-۹-۴ گسلهای فعال اصلی منطقه ۹۸
۴-۱۰- مشخصات گسل های فعال منطقه: ۱۱۴
۴-۱۰-۱- بررسی بزرگای زلزله ۱۱۶
۴-۱۰-۲- تخمین ماکزیمم شتاب زمین ۱۱۸
۴-۱۱- پارامترهای اندازه گیری Parameters Scaling ۱۲۰
۴-۱۱-۱- گزارش زمینلرزه های مهم رخ داده ۱۲۰
۴-۱۱-۲- زمینلرزههای دستگاهی ۱۲۱
۴-۱۱-۳- توزیع سطحی رومرکز زلزله ۱۲۱
۴-۱۱-۴- چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها ۱۲۲
۴-۱۱-۵- توزیع بزرگای زمینلرزهها ۱۲۳
-۶-۱۱-۴محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر ۱۲۴
۴-۱۱-۷- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو – سلول ۱۲۵
-۸-۱۱-۴ برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو ۱۲۶
-۹-۱۱-۴ محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله ۱۲۷
۴-۱۱-۱۰- محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه ۱۲۷
۴-۱۱-۱۱- محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان ۱۲۹
۴-۱۲- تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی (PSHA) ۱۳۰
-۱-۱۲-۴ نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) ۱۳۰
-۱۳-۴ بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده ۱۳۲
۴-۱۳-۱- مشخصات گسل های فعال منطقه ۱۳۲
۴-۱۳-۲- بررسی بزرگای زلزله ۱۳۴
۴-۱۳-۳- تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماکزیمم شتاب زمین ۱۳۵
-۴-۱۳-۴ نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) ۱۳۷
۴-۱۴- مقایسه نتایج ۱۳۸
۴-۱۵- احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان ۱۴۰
-۱۶-۴ سرعت موج برشی ۱۴۱
-۱۷-۴ طبقه بندی زمین ۱۴۱
۴-۱۸- پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی ۱۵۰
-۱-۱۸-۱۴ چکیده ۱۵۰
۴-۱۸-۲- مقدمه ۱۵۰
-۳-۱۸-۴خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمین لغزش ۱۵۰
-۴-۱۸-۴روش انجام مطالعات ۱۵۲
-۵-۱۸-۴ روش تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش ۱۵۳
-۱۹-۴ تعیین طیف پاسخ شتاب زمین لرزه در ساختگاه ۱۵۷
۴-۱۹-۱- چکیده ۱۵۷
۴-۱۹-۲- طیف پاسخ ۱۵۷
-۳-۱۹-۴ طیف پاسخ شتاب جنبش زمین به روش احتمالاتی ۱۵۷
فصل۵: نتیجه گیری ۱۶۰
۵-۱- مقدمه ۱۶۰
۵-۲- نتیجه گیری ۱۶۰
۵-۳- پیشنهادات ۱۶۲
منابع و مآخذ ۱۶۲۳
پیوست ۱۶۲۶
چکیده انگلیسی ۲۳۰

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه با موضوعشهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، ذرت دانه ای، توسعه روستایی

فهرست اشکال
شکل ۱: نمای جانبی زمین ۱۷
شکل ۲: نوع حرکت گسل ها ۱۸
شکل ۳: ایالتهای لرزه زمینساختی ایران ۲۱
شکل ۴: الف: حل صفحه گسل زمینلرزه های شرق ترکیه، قفقاز و شمال ایران ۲۲
شکل ۵: سازوکار کانونی زمینلرزه های شمال ایران ۲۳
شکل ۶: نقشه گسلهای فعال سازوکار کانونی زمینلرزه ها و نواحی بیشینه تخریب زمینلرز ههای مخرب زاگرس ۲۵
شکل ۷: گسلها و ساختارهای عمده زون فرورانش مکران ۲۷
شکل ۸: مدل های چشمه های لرزه ای در یک ایالت لرزه زمین ساخت ۳۲
شکل ۹: ارتباط گسل فعال و ناشناخته ۳۴
شکل ۱۰: تقسیم بندی گسل به قطعات کوچکتر ۳۵
شکل ۱۱: توصیف منحنی خطر زلزله ۳۹
شکل ۱۲: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش تعینی ۴۷
شکل ۱۳: انواع فاصله های چشمه لرزه زا تا سایت مورد نظر ۴۸
شکل ۱۴: مقایسه چندین رابطه تجربی برای بدست آوردن زمین لرزه کنترلی ۵۰
شکل ۱۵: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی مرسوم ۶۷
شکل ۱۶: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی اصلاح شده ۷۰
شکل ۱۷: مثالهایی از هندسه های زون منابع مختلف ۷۲
شکل ۱۸: تغییرات فاص
له منبع تا محل برای هندسه های مختلف زون منبع ۷۳
شکل ۱۹: اثر سرعت لغزش گسل و اندازه زلزله بر پریود تکرار ۷۴
شکل۲۰: محدوده محل سکونت شهر قم ۹۲
شکل ۲۱: نقشه زمین شناسی شهر قم ۹۵
شکل ۲۲: نقشه زمین شناسی جنوب قم ۹۶
شکل ۲۳: نقشه پهنه رومرکزی زلزله ۹۸
شکل ۲۴: تصویر ماهواره‌ای گسل خضر ۱۰۱
شکل ۲۵: نقشه گسلهای بومی استان به فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز شهر ۱۰۳
شکل ۲۶: نقشه گسل قم – زفره ۱۰۵
شکل ۲۷: تصویر ماهواره ای گسل رباط کریم ۱۰۸
شکل ۲۸: گسل های فعال منطقه در محدوده ی شعاع مورد مطالعه به طول ۱۵۰ کیلومتر ۱۱۴
شکل ۲۹:اهمیت فاصله ی گسل ها از ساختگاه را نشان می دهد ۱۱۸
شکل ۳۰: پراکندگی زلزله های اتفاق افتاده در محدوده ۱۵۰ کیلومتری استان قم ۱۲۲
شکل ۳۱: موقعیت چشمه های تعیین شده در منطقه قم ۱۳۳
شکل ۳۲: عمق سنگ بستر لرزه ای شهر قم ۱۴۳
شکل ۳۳: نوع شرایط خاک در سراسر شهر قم ۱۴۴
شکل ۳۴: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت۵۰ سال برای کل ناحیه ۱۴۵
شکل ۳۵: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برای کل ناحیه ۱۴۵
شکل ۳۶: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت ۵۰ سال برای شهر قم ۱۴۷
شکل ۳۷: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برای شهر قم ۱۴۸
شکل ۳۸: نقشه پهنه بندی شتاب افقی استان برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال ۱۴۹
شکل ۳۹: نقشه استعداد زمین لغزش منطقه مورد مطالعه ۱۵۴
شکل ۴۰: نقشه همباران منطقه مطالعاتی ۱۵۵
شکل ۴۱: نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه مورد مطالعه ۱۵۶

فهرست جداول
جدول ۱: پارامتر های ایالت های لرزه زمینساختی ایران ۲۱
جدول ۲: تخمین شدت زلزله بر اساس طول گسل ۵۰
جدول ۳: تعیین ضرائب GC و GB با توجه به نوع خاک ۵۴
جدول ۴: ضرائب رابطه کاهندگی بور برای محاسبه بزرگترین مؤلفه شتاب افقی ۵۴
جدول ۵: ضرایب مدل های کاهندگی ۵۸
جدول ۶: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه البرز ۵۹
جدول ۷: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه زاگرس ۶۰
جدول ۸: ضرایب رابطه زارع ۶۲
جدول ۹: ضرایب رابطه نوروزی ۶۳
جدول ۱۰: رابطه تجربی بین M_b و Ms بدست آمده برای گستره های البرز، ایران مرکزی و زاگرس ۷۶
جدول ۱۱: برآورد پارامترهای زلزله خیزی براساس زمینلرزه های ثبت شده در ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی۱۹۹۷ ۸۲
جدول ۱۲: مشخصات گسل ها در محدوده ی ۱۵۰ کیلومتری قم ۱۱۵
جدول ۱۳: مقدار بزرگای گسل ها ۱۱۷
جدول ۱۴: ماکزیمم شتاب افقی گسل ها ۱۱۹
جدول ۱۵: زمینلرزه های مهم رخ داده تاریخی تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری منطقه مورد مطالعه ۱۲۱
جدول ۱۶: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت و همچنین تعداد رویداد زمین لرزه در یک دوره ۱۱۳ ساله ۱۲۵
جدول ۱۷: برآورد دوره بازگشت بر اساس بزرگا ۱۲۶
جدول ۱۸: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت ۱۲۶
جدول ۱۹: دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه ۱۲۸
جدول ۲۰: آهنگ رویداد سالیانه بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه ۱۲۸
جدول ۲۱: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی ۱۳۱
جدول ۲۲: هندسه چشمه های بالقوه زمینلرزه تعین شده در گستره قم ۱۳۴
جدول ۲۳: مقدار طولی از چشمه های مورد نظر که در محدوده ی ۱۵۰ کیلومتری قرار دارد و مساحت چشمه و همچنین نزدیک ترین فاصله ی چشمه از شهر قم ۱۳۵
جدول ۲۴: مقدار بزرگای گسل ها ۱۳۶
جدول ۲۵: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی ۱۳۷
جدول ۲۶: نتایج احتمال های محاسبه شده برای شتابهای مورد نظر ۱۳۹
جدول ۲۷: احتمال وقوع زلزله بر مبنای دوره بازگشت و بزرگا ۱۴۰
کلیات و ساختار زمین
عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین :
بصورت کلی عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین در اثر رویداد زمین لرزه را می توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد، این دو بخش شامل ویژگی های چشمه لرزه زا، و شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه سازه ها می باشد. بنابراین هریک از بخش ها و نقش آنها در جنبش نیرومند زمین باید مورد بررسی قرار گیرد تا ویژگی های جنبش نیرومند زمین در شالوده سازه ها و بهینه کردن معیارهای طراحی سازه ها در برابر زمین لرزه تخمین و در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد .{۱}

این مطلب را هم بخوانید :
منابع پایان نامه ارشد درموردمشارکت روستاییان، مشارکت روستایی

ویژگیهای چشمه های لرزه زا :
رویداد زمین لرزه ها در بخش پوسته زمین ناشی از نیروهای زمین ساختی است که برپایه تئوری زمین ساخت ورقه ای از سال ١٩۶٠ مطرح گردید در این تئوری بیان می شود که سنگ کره از تعداد زیادی بلوکها بصورت ورقه تشکیل شده است که این ورقه ها نسبت به یکدیگر در حال حرکت می باشند. مرز این بلوکها همواره با رویداد زمین لرزه های بزرگ روبرو است. معتبرترین تشریح برای علت ایجاد حرکت ورقه ها برپایه تعادل ترمودینامیک مواد تشکیل دهنده زمین استوار است. بخش فوقانی گوشته در تماس با پوسته سرد می باشد، درحالیکه بخش تحتانی در تماس با هسته داغ زمین است. بدیهی است که بایستی یک گرادیان دما در گوشته برقرار باشد.
شکل ۱: نمای جانبی زمین
تئوری زمین ساخت ورقه ای حرکت نسبی ورقه ها را با توجه به سه نوع مرز (ورق های فرورانشی، گسترش جانبی و گسترش انتقالی)، به سادگی توصیف و تعیین می نماید. در دیگر موارد نیز ممکن است در اثر گسترش، لبه ورقه ها شکسته و سبب تشکیل ورقه کوچک تر یا خرد ورقه محصور بین ورقه های بزرگتر شود. حرکت بین دو بخش از پوسته سبب انقطاع جدید یا پیشروی خطوط شکست موجود در س
اختار زمین شناسی پوسته می شود که به آن گسل می گویند. گسل ها بسته به نوع حرکتشان به سه گروه اصلی دسته بندی می شوند که عبارتند از: گسلهای شیب لغز، امتداد لغز و یا ترکیبی از آنها می باشد.
شکل ۲: نوع حرکت گسل ها
تئوری بازگشت الاستیک بیان می کند که وقوع زمین لرزه ها موجب آزادی تنش در امتداد بخشی از گسل می شود و تا زمانی که تنش ها فرصت کافی برای ذخیره شدن مجدد را داشته باشند گسیختگی بعدی و یا به عبارت دیگر زمین لرزه بعدی اتفاق خواهد افتاد. از آنجائیکه زمین لرزه ها موجب رهاسازی انرژی جمع شده برروی گسل می شوند، وقوع آنها در محدوده ای که فعالیت لرزه ای برای مدتی کم و یا اصلا اتفاق نیفتاده است محتمل تر است . با شناسایی حرکات گسل در طی]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *