دانش آموزان دختر

<![CDATA[

فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۱
مقدمه: ۱۲
بخش اول- سبک حل مسأله ۱۲

راهبردهای حل مسئله: ۱۴
بازنمایی مسئله: ۱۴
ساختار شناختی حل مسأله ۱۷
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو ۱۸
مولفه های سبکهای حل مسئله: ۲۰
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی ۲۱
حل مسئله — تصمیم گیری ۲۳
دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله ۲۴
دیدگاه رفتار گرایی و شناختگرایی: ۲۵
دیدگاه پردازش اطلاعات : ۲۵
مراحل حل مسئله : ۲۶
حل مسئله در دیدگاه روان پویایی: ۲۷
مفهوم حل مسئله در دیدگاه انسان گرایانه: ۲۸
حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی : ۲۸
بخش دوم-هوش هیجانی: ۲۹
تعریف هوش شناختی: ۲۹
تعریف هیجان: ۳۱
تاریخچه ی هوش هیجانی ۳۴
تعاریف هوش هیجانی: ۳۶
نشانه های ذهن هیجانی : ۳۸
پاسخی سریع اما سست بنیاد : ۳۸
مولفه های هوش هیجانی : ۳۹
مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی ۴۰
هوش هیجانی به مفهوم روح زمان ۴۲
هوش هیجانی و مفهوم شخصیت ۴۴
هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی ۴۵
الگوها و مولفه های هوش هیجانی ۴۷
دیدگاه های موجود در زمینه هوش هیجانی: ۴۷
الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن ۴۷
دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند: ۵۰
کارکرد های هوش هیجانی: ۵۱
هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه “بار-اون” ۵۴
خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون ۵۶
الگوی توانایی مایر و سالووی ۶۰
مؤلفه های هوش هیجانی: ۶۱
کارکردهای هوش هیجانی ۶۷
عوامل مؤثر بر هوش هیجانی ۷۰
آموزش هوش هیجانی ۷۲
دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی ۷۳
اکتساب هوش هیجانی ۷۳
وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد: ۷۴
بخش سوم-پیشینه پژوهشی: ۷۴ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
الف-پژوهشهای خارجی: ۷۴
ب-پژوهشهای داخلی: ۷۸
فصل سوم-روش پژوهش ۸۱
مقدمه : ۸۲
روش(طرح تحقیق) ۸۲
جامعه آماری : ۸۲
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۲
ابزار گرد آوری اطلاعات: ۸۳
پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف ( ۱۹۸۸) ۸۳
معنای مولفه ها: ۸۳
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز:(۲۰۰۵) ۸۴
معنای نمرات : ۸۵
روش گرد آوری اطلاعات: ۸۷
روش تحلیل داده ها: ۸۷
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری ۸۸
مقدمه ۸۹
توصیف داده ها ۹۰
تحلیل داده ها ۹۴
فصل پنجم ۹۹
بحث و نتیجه گیری ۹۹
خلاصه پژوهش: ۱۰۰
بحث و بررسی: ۱۰۱
محدودیتها و مشکلات پژوهش: ۱۰۴
پیشنهادات: ۱۰۴
پیشنهادات کاربردی: ۱۰۵
منابع فارسی ۱۰۶

فهرست جداول
جدول ۱-۳ تفسیر نمرات در آزمون پرسشنامه برادبری و گریوز –گنجی (۱۳۸۵) ۸۶
جدول ۲-۳ ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس سبکهای حل مسئله ۸۶
جدول ۳-۳ : ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس هوش هیجانی ۸۷
جدول ۱-۴: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی والدین و فرزندان ۹۰
جدول ۲-۴: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی در دانش آموزان به تفکیک جنس ۹۱
جدول ۳-۴: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان ۹۲
جدول ۴-۴: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر ۹۳
جدول۵-۴: نتایج ضریب همبستگی بین سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان ۹۴
جدول ۶-۴: نتایج ضریب همبستگی برای رابطه سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان دختر و پسر ۹۵

جدول ۷-۴: نتایج ضریب همبستگی بین هوش هیجانی در والدین و فرزندان ۹۶
جدول ۸-۴: نتایج ضریب همبستگی بین هوش هیجانی والدین و فرزندان دختر و پسر ۹۶
جدول ۱۰-۴: نتایج آزمون t برای مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر ۹۸
جدول ۹-۴: نتایج آزمون t برای مقایسه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر ۹۷

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در والدین و فرزندان ۹۰
نمودار ۲-۴: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در در دانش آموزان دختر و پسر ۹۱
نمودار ۳-۴: میانگین سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان ۹۲
نمودار ۴-۴: میانگین سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر ۹۳

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول
چارچوب کلی پژوهش

مقدمه:
در دنیای امروز که هر چیز به سرعت و به صورتی غیر قابل پیش بینی در حال تغییر است . وظیفه ما این است که افراد را برای روبرو شدن با مشکلاتی آماده کنیم که از قبل قابل پیش بینی نیستند و فرد را کمک کنیم تا توانایی ها و مهارتهای ذهنی تعمیم یافته ای را بدست آورد که بتواند آنها را در موقعیت های جدید به خوبی به خدمت بگیرد.(به نقل از با لسینی ۱۳۸۸)
نزو (۱۹۸۶)شیوه حل مسئله را “فرآیندی شناختی – رفتاری تعریف می کند که افراد ، طی آن استراتژیهای موثر برای مقابله با موقعیتهای مشکل زایی که در زندگی با آن مواجه می شوند را می شناسند یا کشف میکنند.”(بهرامگیری ۱۳۸۰)
شاید بتوان گفت که حل مسئله به عنوان یک کل ، سایر حوزه هایی را که انسان در موقعیتهای گوناگون اجتماعی ،شغلی،و آموزشی ناگزیر از روبرو شدن با آنها می باشد را تحت پوشش قرار می دهد و اصل و اساس زندگی سازگارانه به حساب می آید.(نوری ۱۳۸۰)
از طرفی دیگر باید گفت که گروهی از افراد ، از احساسات، عواطف و روحیات خویش کاملا” با خبر بوده و این بینش و آگاهی امکان دارد که دیگر خصوصیات شخصیتی آنها را تقویت کند . این گروه از افراد به صورت خود مختار عمل نموده و از حد و مرز خویش اطمینان دارند . این اشخاص از سلامت روانی خوبی برخوردارند وتمایل دارند که دورنمای مثبتی از زندگی داشته باشند . از طرفی دیگر بعضی اشخاص وجود دارند که در بیشتر موقعیتها دچار احساسات شده و راه گریزی از آن نمی یابند . آنها افرادی ناپایدارند که از عواطف خود بی خبر هستند و بی هیچ دورنمایی در احساسات خود غوطه ور میگردند و در نتیجه با این احساس که هیچ دخالتی در کنترل زندگی خود ندارند ، هیچ گونه تلاش و کوششی به عمل نمی آورند.(گلمن /ترجمه پارسا ۱۳۸۳)
هر کسی می داند یا فکر می کند که می داند هوش هیجانی یعنی چه؟ اما تعریف هوش دشواریها و سختیهای زیادی دارد .دشواری تعریف هوش از از جایی شروع می شود که مفهوم آن بر واقعیت بسیار پیچیده ای انطباق دارد و تحت جنبه های بسیار مختلف و گوناگونی تجلی می کند . خود روانشناسان نیز در این مورد اتفاق نظر ندارند.(گنجی ۱۳۷۱)
همچنین هیجانها بخصوص هوش هیجانی در افکار الویت را ایجاد می کنند ، حافظه را شکل می دهند ، دیدگاه های مختلف حل مسئله را بوجود می آورد و خلاقیت را امکان پذیر می سازد.(مایر و سالووی ۱۹۹۷ به نقل از اکبر زاده ۱۳۸۱)شایان ذکر است که خانواده اولین و مهمترین نهادی است که می تواند بر فرآیند شکل گیری شخصیت و اجتماعی شدن فرزندان و عملکرد تحصیلی آنها تاثیر داشته باشد . این اثرات و نفوذ خانواده در رشد فرزندان قابل ملاحظه است و ماهیت عملکرد خانواده که شامل روابط والدین نسبت به هم ، نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به یکدیگر و تامین نیازهای اقتصادی ،جسمانی و غیره آنهاست می تواند در ایجاد سازگاری فرزندان تسهیل کننده و یا بازدارنده باشد.(به نقل از بیدلی نامنی ۱۳۸۱-۱۳۸۲)
لذا ، در این پژوهش میخواهیم ضرایب همبستگی و ارتباط بین سبکهای حل مسئله وهوش هیجانی در بین اولیاء و فرزندانشان و نیز تفاوت سبکهای مسئله و هوش هیجانی بین دو جنس دختر و پسر را مشخص کنیم تا بدانیم تا چه حدی اولیاء می توانند در انتخاب مناسبترین سبک حل مسئله و نیز کنترل و نظارت بر احساسات و عواطف فرزندانشان موثر واقع شوند.

بیان مسئله:
جهان به سرعت در حال تغییر است و سرعت این تغییرات هرگز به این شدت نبوده است. ما نمی دانیم کودکان در بزرگسالی با چه مسائلی روبرو خواهند شد ، ولی آنها برای اینکه بتوانند در مواجهه با مشکلات و مسایل غیر قابل پیش بینی آینده بهتر روبرو شوند باید خلاق باشند.(حسینی۸ ۱۳۷)
هرگاه انگیزه های قوی انسانی بوسیله موانعی که توان غلبه به آنها در میان نباشد به شکلی سد شوند ، افراد دچار حالت تعارض شده و در نتیجه نیازمند اتخاذ روشهایی هستند که این تعارض را به نفع سلامت روانی و حتی رشد و تعالی فرد خاتمه دهند. (اسلامی نسب ۱۳۷۳)
گلد فرید (۱۹۸۰) معتقد است که حل مسئله فرایندی است که در راستای آن فرد در تلاشی است که راهکارهای سازگار یا موثر مقابله ای با مسائلی را که در زندگی روزمره با آن روبرو می شود را کشف کند یا بوجود آورند.(بهرامگیری ۱۳۸۰)
شیوه حل مسئله راهبرد مفید و موثری است برای رویارویی با مشکلات موقعیتی که به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است و به صورت واضح یا شناختی انواع پاسخهای بالقوه موثر به موقعیت مشکل آفرین را نشان می دهد و احتمال انتخاب موثر ترین پاسخ را از میان راه حلهای گوناگون افزایش دهد.(دروزیلا و گلد فرید ۱۹۷۱ /سیف ۱۳۷۴)
اسلاوین (۱۹۹۱) ضمن طرح عواملی هیجانی دخیل در خصوصیات منحصر به فرد افراد خلاق معتقد است که آنها از ایجاد اشتباهات و جاهل به نظر رسیدن ، ترس کمتری داشته و در موقعیت های حل مسئله بیشتر با شوخ طبعی عمل کرده و این خو باعث آرمیدگی و… می شود . (ترجمه خالکی ۱۳۸۱)
صدها مطالعه نشان داده است که شیوه تعامل والدین با کودکان و نوجوانان ، با انضباط شدید ، همدلی ، بی توجهی یا صمیمیت ، نتایج عمیق و مستمری بر زندگی هیجانی آنها داشته و زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت آنها در موقعیتهای گوناگون زندگی است . تحقیقات اخیر بیانگر این موضوع است که فرزند پروری هیجانی مناسب ، از دلایل با اهمیتی است که بر موفقیت های آینده فرد در زمینه های مختلف اثر میگذارد.(گلمن ۱۹۹۸/پارسا)
آلکسی تیمیا (ناگویی خلقی )با هوش هیجانی در حیطه شناسایی هیجان وتا اندازه ای در ابراز احساسات همپوشی دارد. نوجوان آلکسی تیمیک به علت ناتوانی در تشخیص احساسات ، قادر به بیان هیجان به صورت کلامی نیست . در حالی که قابلیت های هیجانی اولیه ، اهمیت خاصی دارند. زیرا که مهارت در ارزیابی و بیان سریع و دقیق هیجانها ، سازگاری مناسبی را در ارتباط با محیط و دیگران به همراه خواهد داشت. (تایلور و باگبی – به نقل از خسرو جاوید ۱۳۸۱)
با توجه به این که هوش هیجانی جنبه اکتسابی دارد و منشا آن اجتماعی است، (گلمن ۱۹۹۸,مایر و سالووی ۱۹۹۰) والدین و فرزندان در تعامل با یکدیگر آگاهانه یا ناآگاهانه نحوه بروز هیجانات را در معرض مشاهده یکدیگر قرار می دهند.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر این است که بدانیم در کجا و به وسیله چه کسانی برای کودکان شرایط و موقعیتی فراهم می شود که آنها بتوانند به درستی تصمیم بگیرند و بیاموزند که در مواقع بروز مشکل چگونه راه حل درست را انتخاب بکنند و نیز آیا میتوان ادعا کرد که رابطه ای مستقیم بین انتخاب سبکهای حل مسئله و میزان هوش هیجانی والدین و فرزندانشان وجود دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا بستر سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی کودکان را در داخل خانواده ها باید جستجو کرد یا خیر؟

ضرورت و اهمیت پژوهش:
با توجه به مجموعه شرایط دشواری که در زندگی وجود دارد ، لزوم ایجاد شایستگی های لازم برای مقابله موثر و کارآمد با مسائل و مشکلات حال و آینده ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس سیف (۱۳۷۰) اظهار می دارد ” تنها از راه ایجاد توانایی حل مسئله است که می توان افراد را برای مقابله با شرایط متغیر زندگی و موقعیت های جدیدی که مرتبا” با آن روبرو می شوند آماده کرد .” وی در ارتباط با افزایش این توانایی می افزاید:
“توانایی حل مسئله را در دانش آموزان می توان از طریق شیوه های درست برخورد با مسئله افزایش داد.”
در این جا به توضیح روش حل مسئله دروزیلا و گلد فرید به نقل از گلد فرید و دیویسون ترجمه احمد علوی آبادی (۱۳۷۱) به لحاظ توافق عمومی بر سر عملیاتی که در حل مسئله پیشنهاد داده اند پرداخته می شود:
“روش حل مسئله به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است که در صورت شناختی یا آشکار انواع پاسخ های بالقوه موثر را به موقعیت های مشکل آفرین ارائه می کند و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان این راه حل های مختلف افزایش می دهد . و از بسیاری جهات آموزش شیوه حل مسئله را کمک به فرد برای ایجاد یک آمایه یادگیری تلقی کرد (هارلو۱۹۴۹ )و به این ترتیب احتمال مقابله موثر فرد با طیف گسترده ای از موقعیت ها را افزایش داد. در این عرصه می توان آموزش شیوه حل مسئله را شکلی از آموزش کنترل خود یا استقلال دانست . تفاوت اساسی این دو در این است که در شیوه حل مسئله جنبه های اساسی تکنیک (یعنی شیوه های حل مسئله) بدون آگاهی قبلی از موثر ترین پاسخ انجام می پذیرد. در صورتیکه در روش معمولی کنترل خود آن پاسخی که باید کنترل شود قبلا” انتخاب شده است.”(گلد فرید و مرباوم۱۹۷۳)
هدف اصلی شیوه حل مسئله تعیین موثر ترین بدیل است . که می توان به دنبال آن از سایر عملیات کنترل شخصی سود جست تا مراجع به عمل کردن در مسیری که برگزیده شده است برانگیخته شود و به آن ادامه دهد. بنابر این حل مسئله به مرحله حیاتی اولیه ای در فرایند کلی تر کنترل خود بدل می شود که اغلب با عبارت هایی از قبیل استقلال و شایستگی و اتکای به نفس توصیف می شود.
در مورد هوش هیجانی نیز باید اذعان داشت که:
مایر معتقد است :
“با وجود این که افرادی را می شناسیم که اصطلاح (آموزش هوش هیجانی ) را بکار می برند ، ولی صحبت در مورد آموزش دادن یک نوع هوش کار بی اهمیتی است . اگر هوش هیجانی شبیه به دیگر توانایی های انسان باشد که تا حدودی به طور ارثی و ژنتیک و تا حدی بوسیله محیط زندگی فرد پدید می آید ، بهتر است که به جای آموزش هوش هیجانی درباره آموزش دادن دانش هیجانی صحبت شود و این بسیار مفید خواهد بود .”او در ادامه با به کار بردن مقیاس در این زمینه می نویسد:
“ما از کسی نمی پرسیم آیا می توانی هوش ریاضی یاد بگیری یا نه ؟ بلکه از او سئوال می کنیم می توانی جبر و مثلثات یادبگیری یا نه؟”(اپستین صفایی ۱۳۸۰-به نقل از صالحی ۱۳۸۱)
مهارت های در منزل و با تعامل خوب والد- کودک شروع می گردد. والدین به کودکان کمک می نمایند که هیجانهای خود را تشخیص داده آنها را نام گذاری کنند و اینکه به احساسات خود احترام بگذارند و شروع کنند آنهارا به موقعیت های اجتماعی ارتباط دهند . این جریان ممکن است کمابیش در هر خانه ای موفقیت آمیز باشد.(به نقل از رباط سرپوشی۱۳۸۵)
هوش هیجانی بطور مستقیم برای حیطه گسترده ای از مشکلات هیجانی ریشه دار در تجربه میان فردی ودرون فردی میتواند به کار رود.(سالوی و مایر ۱۹۹۷)
تحقیقات مختلف نقش هوش هیجانی را در زمینه های مختلف مانند پیشرفت تحصیلی ، موفقیت در شغل ، رضایت از زندگی وغیره نشان داده اند. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای مشاوران تحصیلی و روان درمانگران خانواده ، مفید باشد. این افراد با اطلاع از هوش هیجانی خانواده و فرزندان و ارتباط آنها در کمک به مراجعین و پیشگیری از اختلالات و مشکلات هیجانی نظیر آلکسی تیمیا بهتر می توانند عمل نمایند . به خصوص این که هوش هیجانی تابع یادگیری نیز می باشد. آموزش و پرورش که بعد از خانواده بیشترین اوقات کودکان و نوجوانان در آنجا سپری می شود ، می تواند در برنامه ریزی درسی ، با شناسایی هوش هیجانی خانواده و فرزندان و ارتباط آنها با یکدیگر بتوانند الگوهای رفتاری مناسبی را ایجاد نمایند.
لذا هدف از این پژوهش این است که بدانیم تا چه حد میتوان بین سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی والدین و فرزندان آنها ارتباط پیدا کرد . و آیا می شود که فرزندان نوع انتخاب سبکهای حل مسئله و مشکلاتشان را از والدینشان می آموزند؟
هدفهای تحقیق:
هدف کلی از این تحقیق عبارتست از :
بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان.
اهداف جزئی در این تحقیق عبارتست از:
بررسی رابطه سبکهای حل مسئله شاگردان با سبکهای حل مسئله اولیائشان.
بررسی رابطه هوش هیجانی شاگردان با هوش هیجانی اولیائشان
بررسی تفاوت میان سبکهای حل مسئله دختران و پسران.
بررسی تفاوت میان هوش هیجانی دختران و پسران

فرضیه های و سئوالات تحقیق :
فرضیه کلی:
بین سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی

]]>