پایان نامه مدیریت با موضوع : تحلیل اطلاعات

<![CDATA[

……………۲۶
۲-۲-۲ بهرهوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۲-۱ کارایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۲-۲-۲-۲ اثربخشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۳ تحلیل پوشش داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۴ رابطه بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۳ پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۳-۱ پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۳-۲ پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۴جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 
 
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۲ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۳ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۴ جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۵ روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۶ ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۷ روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۷-۱ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۷-۲ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۸ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۸-۱ تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۸-۲ روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴-۲ آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۲-۱ وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۲-۲ وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۲-۳ رده سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۴-۲-۴ وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۳ تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۴-۳-۱ آزمون کلموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۳-۲ ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۳-۳ مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۳-۴مقدار کای دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴-۳-۵ تحلیل پوششی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۵-۲ نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۵-۲-۱ نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۲-۲ نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۵-۳ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۴ موانع و محدودیتهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
(۳-۱)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
(۳-۲)ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
(۴-۱)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
(۴-۲)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
(۴-۳)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
(۴-۴)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
(۴-۵)آزمون کلومگروف و

]]>