پایان نامه مدیریت با موضوع : تحلیل اطلاعات

……………26
2-2-2 بهرهوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-2-1 کارایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-2-2 اثربخشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-3 تحلیل پوشش داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-2-4 رابطه بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-3-1 پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-3-2 پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-4جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 
 
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-2 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-4 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6 ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-7-1 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-7-2 پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-8 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-8-1 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3-8-2 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2 آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
4-2-1 وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2-2 وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-2-3 رده سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
4-2-4 وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
4-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-3-2 ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-3-3 مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-3-4مقدار کای دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-3-5 تحلیل پوششی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
5-2 نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
5-3 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-4 موانع و محدودیتهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
فهرست جداول
عنوان صفحه
(3-1)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
(3-2)ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
(4-1)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
(4-2)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
(4-3)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
(4-4)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
(4-5)آزمون کلومگروف و

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *