پایان نامه ارشد درمورد منابع محدود

دانلود پایان نامه

2-4-8- کشت سوسپانسیون سلول های گیاهی 48
2-4-9- تولید متابولیت های ثانویه در محیط درون شیشیه ای 49
2-5- تحریک 52
2-5-1- محرک ها و فرایند تحریک 52
2-5-2- دسته بندی محرک ها 52
2-5-2-1- محرک های خارجی 52
2-5-2-2- عوامل داخلی 52
2-5-2-4- محرک های زنده 53
2-5-3- محرک و انتقال سیگنال 53
2-5-3-1- انفجار اکسیداتیو 1 و اکسیژن فعال 2 ((ROS 54
فصل سوم: بررسی منابع
3-1- مروری بر مطالعات کشت بافت در گیاهان دارویی 59
3-2- مروری بر مطالعات کاربرد محرک ها در تولید متابولیت های ثانویه 62
3-3- مطالعات انجام شده در مورد تأثیر محرک بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز 64
فصل چهارم: مواد و روش ها
4-1- مواد گیاهی مورد استفاده 68
4-1-1- کشت ساقه 68
4-1-2- کشت برگ 68
4-1-3- تهیه محیط MS به منظور کشت ریشه های مویین 69
4-1-3-1 طرز تهیه استوک ها 69
4-2- محرک های مورد استفاده 72
4-2-1- تهیه استوک محرک ها 73
4-2-1-1- استوک متیل جاسمونات 73
4-2-1-2- استوک سالسیلیک اسید 73
4-3- اندازه گیری میزان پروتئین کل از کالوس 74
4-4-آسکوربات پراکسیداز 75
4-4-1- محاسبه فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز 77
4-5- استخراج آرتمیزنین 78
4-5-1- آماده سازی 78
4-6- طرح و آنالیز های آماری 79
فصل پنجم: نتایج
5-1- نتایج حاصل از کشت بافت A.annua 81
5-2- نتایج حاصل از باززایی غیر مستقیم گیاه A. annua 84
5-3- میزان آرتمیزنین در کالوس 88
5-4- میزان پروتئین در کالوس گیاه درمنه خزری شاهد و تیمار شده با MJA و SA در زمان های مختلف 90
5-5- فعالیت آنزیم ASC در کالوس گیاه درمنه خزری شاهد و تیمار شده با MJA وSA در زمان های مختلف 91
فصل ششم: منابع
6- منابع 94
چکیده انگلیسی
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1 ساختار گل در تیره کاسنی 17
2-2 تصویر A.annua 20
2-3 نمای ساده ای از مسیرهای عمده بیوسنتز محصولات ثانویه و ارتباط آنها با متابولیسم اولیه 27
2-4 اسکلت پایه فلاونوئید 29
2-5 مسیر بیوسنتز آرتمیزنین 32
2-6 شکل شماتیک از فعال شدن سیستم دفاعی گیاه در اثر تیمار با محرک 55
5-1 اثر هورمون 2,4-D بر وزن تر کالوس حاصل از ریزنمونه برگی 83
5-2 اثر هورمون BAP بر وزن تر کالوس حاصل از ریزنمونه برگی 83
5-3 اثر متقابل هورمون 2,4-D و BAP بر وزن تر کالوس حاصل از ریزنمونه برگی 83
5-4 کالوس حاصل از ریزنمونه برگ 83
5-5 کالوس حاصل از ریزنمونه ساقه 83
5-6 اثر هورمون BAP بر باززایی غیرمستقیم ریزنمونه برگی 87
5-7 اثر هورمون Kin بر باززایی غیرمستقیم ریزنمونه برگی 87
5-8 اثر هورمون BAP بر باززایی غیرمستقیم ریزنمونه ساقه 87
5-9 گیاهچه حاصل از باززایی غیرمستقیم برگ 88
5-10 گیاهچه حاصل از باززایی غیرمستقیم ساقه 88
5-11 اثر متیل جاسمونات بر میزان آرتمیزنین در کالوس 89
5-12 میزان پروتئین در نمونه های شاهد و تیمار شده باMJA (µM50 و 150 ) و SA (mg/50 ml culture 2و4) در زمان های مختلف (120 و 48 ساعت) 91
5-13 فعالیت آنزیمASC در نمونه های شاهد و تیمار شده باMJA (µM50 و 150 ) و SA (mg/50 ml culture 2و4) در زمان های مختلف (120 و 48 ساعت) 92
فهرست جدول ها صفحه
2-1 گروههای اصلی ترکیبات مهم تجاری حاصل از گیاهان 51
3-1 مطالعات کشت بافت A.annua 61
3-2 مواد تشکیل دهنده محیط پایه Ms 71
5-1 اثر تیمارهای هورمونی بر درصد کالوس دهی 82
5-2 نتایج بدست آمده از محیط های مختلف در القای کالوس 82
5-3 اثر تیمارهای هورمونی بر درصد باززایی 85
5-4 نتایج بدست آمده از محیط های مختلف در باززایی غیرمستقیم 87
5-5 میزان آرتمیزنین در کالوس تیمار شده با µM 50 متیل جاسمونات و شاهد پس از 120 ساعت 89
5-6 اندازه گیری پروتئین بدست آمده از کالوس 90
5-7 فعالیت آنزیم ASC پس از اعمال تیمار 92
مقدمه
1-1- مقدمه
امروزه متابولیت های ثانویه1 به عنوان منبعی برای تولید دارو، افزودنی های غذایی، طعم دهنده ها و درمان بیماری ها به کار می روند (Sairam, R. et al. 2002). قدیمی ترین اطلاعات استفاده از گیاهان به عنوان دارو از سومریان و مصریان مربوط به حدود 1550 سال تا 3 هزار سال پیش از میلاد مسیح می باشد (اصغری، غ ر. 1385). ترکیبات طبیعی را می توان به عنوان ترکیبات راهنما برای طراحی منطقی داروهای جدید، توسعه الگو برداری از سنتز آنها و کشف اثرات درمانی جدید مورد استفاده قرار داد (اصغری، غ ر. 1385). گیاه A.annua منبع یک داروی مهم گیاهی سنتی در چین به نام Qing Hao است که در حدود بیش از 2000 سال به عنوان داروی کاهنده تب استعمال می شده است. ترپنوئیدها و فلاونوئیدهای متعدد استخراج شده از A.annua فعالیت ضد سلولی2 مهمی را در هنگام آزمایش روی تومور در انسان نشان داده است. در بین این مواد، آرتمیزین و کورستاژتین3 به عنوان ماده موثر در این فعالیت ضدسلولی مهم اثبات شده اند. همچنین عصاره های استخراج شده از قسمت های هوایی گیاه A.annua که در مجاورت هوا خشک شده اند، دارای فعالیت تعدیل مصونیت از طریق تکثیر لنفوسیت نوع T بوده اند. بر اساس مطالعات انجام شده 24 ترکیب در اسانس گونه A.annua مشاهده شده است. ترکیبات اصلی این اسانس، آرتمیزیا کتون، 1و8- سینئول، پینوکاروون، بتا-سلینن، کامفور و گاما- مورولن می باشند) مینا ربیعی، 1382). یکی از مهمترین ترکیبات دارویی این گیاه، آرتمیزینین4 از گروه متابولیت های ثانویه موسوم به لاکتون سزکویی ترپن اندوپراکسیدها می باشد که فعالیت مؤثری را برعلیه نژادهای انگل پلاسمودیوم5 عامل بیماری مالاریا از خود نشان می دهند. از آنجا که در گزارشات سازمان بهداشت جهانی موارد مقاوم این انگل به داروهای فعلی نظیر کلروکوئین، سولفادوکسین و پرپمتامین یافت شده، به همین دلیل تولید تجاری و انبوه آن مورد توجه خاصی قرار گرفته استKalyman , D. L. 1985)). عملکرد نسبتاٌ کم [08/1 – 01/0 درصد] این ماده در گیاه محدودیت عمده ای در تولید تجاری آن است. تغییرات در شرایط کشت و محیط رشد در کشت های سلولی و تغییر سطوح هورمون های رشد در کشت بافت به منظور بالا بردن مقدار آرتمیزنین چندان موفق نبوده است و از طرف دیگر به دلیل منابع محدود و مشکلات ساخت مصنوعی – شیمیایی این ماده مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش های زیادی برای افزایش آرتمیزنین از گیاه فوق به کمک الیسیتورها صورت گرفته است(Archana, G. et al. 2002). کاربرد محرک های زنده6 (مانند: متیل جاسمونات7 و عصاره مخمر8) یک استراتژی مهم در تغییر میزان فعالیت آنزیم های دخیل در مسیر بیوسنتز متابولیت های ثانویه و در نتیجه افزایش تولید آنها می باشد (Zaho, J. et al. 2001).
بنابر این در این تحقیق اثرات محرک های9 مختلف (متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید10) بر تولید آرتمیزنین، تجمع پروتئین و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز11 مورد بررسی قرار گرفته است.
1-2-اهداف پژوهش:
– معرفی بهترین هورمون جهت کالوس زایی در گیاه درمنه خزری.
– معرفی بهترین غلظت هورمون جهت کالوس زایی.
– معرفی بهترین هورمون جهت باززایی.
– معرفی بهترین غلظت هورمون جهت کالوس زایی.
– معرفی بهترین محرک به منظور حداکثر تولید آرتمیزنین.
– معرفی بهترین غلظت محرک به منظور حداکثر تولید آرتمیزنین.
– بررسی تغییرات میزان پروتئین و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برابر محرک.
1-2-ویژگی های گیاه شناسیArtemisia annua
درمنه (A.annua)از دولپه ای ها، راسته Asterales، خانواده Asteraceae و قبیله Anthemedeae است. گیاهی است یکساله، راست (برافراشته)، بدون کرک یا دارای کرک های پراکنده، ساقه منفرد به ارتفاع 100-30 سانتی متر، برگها 5-3 ×4-2 سانتی متر، دارای دمبرگی بلند، دو بار شانه ای منقسم، پانیکول بسیار بزرگ با شاخه های به طور تقریبی 25 سانتی متر، کلاپرکها متعدد، دمگل دار، واژگون، کروی، نهنج بدون کرک، جام گل لوله ای باز، پنج دندانه ای، زردرنگ می باشد که در گرگان، مازندران و گیلان از پراکنش نسبتا وسیعی برخوردار است.)مظفریان، ولی ا…، 68-1367(
2-1-1- گیاهشناسی تیره آستراسه (کاسنی)12
نام لاتین کاسنی از Aster، که یک واژه یونانی به معنای ستاره می باشد مشتق شده است و کمپوزیته، یک نام قدیمی اما هنوز معتبر برای این تیره است که اشاره به نوعی گل آذین مشخص دارد که از ویژگی های تیره آستراسه به حساب می آید

Leave a Comment