منبع پایان نامه با موضوع کودکان مبتلا

<![CDATA[
فصل اول : مقدمه
۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲- کلیات ۱۲
۱-۲-۱- اختلال وسواسی – جبری ۱۲
۱-۲-۱-۱- همه گیری شناسی ۱۳
۱-۲-۱-۲- توأم شدن با بیماریهای دیگر ۱۴
۱-۲-۱-۳- وسواسهای فکری ۱۴
۱-۲-۱-۴- وسواس عملی ۱۵
۱-۲-۱-۵- شیوع اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) ۱۶
۱-۲-۱-۶- سن شروع اختلال وسواس فکری- عملی ۱۶
۱-۲-۱-۷- علل اختلال وسواس فکری-عملی ۱۷
۱-۲-۱-۷-۱- مدل ژنتیکی ۱۷
۱-۲-۱-۷-۲- نظریه روانکاوی درباره ی اختلال وسواس فکری-عملی ۱۸
۱-۲-۱-۷-۳- نظریه یادگیری و مدلهای شرطی سازی ۱۸
۱-۲-۱-۸- ویژگی‌های بالینی ۱۹
۱-۲-۱-۹- الگوهای علائم ۲۱
۱-۲-۱-۱۰- سبب شناسی وسواس فکری – عملی‌ ۲۶
۱-۲-۱-۱۰-۱- عوامل زیست شناختی ۲۶
۱-۲-۱-۱۰-۲- عوامل رفتاری ۲۹
۱-۲-۱-۱۰-۳- عوامل روانی – اجتماعی ۲۹
۱-۲-۱-۱۱- سایر اختلالات روانی ۳۱
۱-۲-۱-۱۲- تشخیص ۳۲
۱-۲-۱-۱۳- تشخیص افتراقی ۳۲
۱-۲-۱-۱۴- درمان ۳۶
۱-۲-۱-۱۴-۱- درمان دارویی ۳۷
۱-۲-۱-۱۴-۲- روان درمانی ۳۹
۱-۲-۱-۱۴-۲-۱- رفتار درمانی ۴۰
۱-۲-۱-۱۴-۲-۲- روان پویشی ۴۱
۱-۲-۱-۱۴-۳- سایر درمان‌ها ۴۱
۱-۲-۱-۱۵- سیر و پیش آگهی ۴۲
۱-۲-۲- یبوست ۴۳
۱-۲-۲-۱- مکانیسم ایجاد یبوست عملکردی ۴۵
۱-۲-۲-۲- ارزیابی پاراکلینیک ۴۶
۱-۲-۲-۳- انواع یبوست ۴۷
۱-۲-۲-۴- درمان ۴۸
۱-۲-۲-۵- دیس شزی (Dyschezia) ۵۰
۱-۳- اهداف ۵۰
۱-۳-۱- هدف اصلی ۵۰
۱-۳-۲- اهداف ویژه ۵۰
۱-۳-۳- اهداف کاربردی ۵۱
۱-۴- سوالات و فرضیات ۵۱
۱-۴-۱- سئوالات ۵۱
۱-۴-۲- فرضیات ۵۲
۱-۵- تعریف واژه ۵۲
فصل دوم : بررسی متون
۲-۱- مروری بر مطالعات انجام شده ۵۵
فصل سوم : مواد و روش کار
۳-۱- جامعه مورد آزمون، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۸
۳-۲- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۸
۳-۳- روش و تکنیک کار ۵۸
۳-۴- معیارهای ورود و خروج ۵۹
۳-۵- تعریف متغیرها ۶۰
۳-۶- ملاحظات اخلاقی ۶۰
فصل چهارم : یافته‌ها
۴-۱- نتایج ۶۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث ۸۱
۵-۲- نتیجه گیری ۸۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ : ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال وسواسی – جبری ۱۹
جدول ۴-۱ : توزیع فروانی و درصد سن کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۶۷
جدول ۴-۲ : توزیع فروانی و درصد جنسیت در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۶۸
جدول ۴-۳ : توزیع فروانی و درصد حضور والدین در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۶۹
جدول ۴-۴ : توزیع فروانی و درصد نسبت فامیلی والدین کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۷۰
جدول ۴-۵ : توزیع فروانی و درصد شغل پدر کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۷۱
جدول ۴-۶ : توزیع فروانی و درصد شغل مادر کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۷۲
جدول ۴-۷ : توزیع فروانی و درصد تحصیلات پدر کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۷۳
جدول ۴-۸ : توزیع فروانی و درصد تحصیلات مادر کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۷۴
جدول ۴-۹ : توزیع فروانی و درصد وضعیت منزل مسکونی کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۷۵
جدول ۴-۱۰ : توزیع فروانی و درصد وضعیت اقتصادی خانواده کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ ۷۶
جدول ۴-۱۱ : توزیع فراوانی و درصد سطوح کلی وسواس در کودکان سالم و مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال ۱۳۹۳ ۷۷
جدول ۴-۱۲ : توزیع فراوانی و درصد وسواس فکری در کودکان سالم و مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال ۱۳۹۳ ۷۸
جدول ۴-۱۳ : توزیع فراوانی و درصد وسواس عملی در کودکان سالم و مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال ۱۳۹۳ ۷۹
فصل اول
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
یبوست را می توان انجام عمل دفع روده بزرگ در زمان طولانی تر از زمان طبیعی آن تعریف کرد ( کمتر از سه بار در هفته )، یا دفع ناکافی مدفوع . در حالت طبیعی باقی مانده مواد غذایی مصرف شده در یک صبحانه صبح روز بعد به روده بزرگ می رسد ، عمل دفع به طور معمول ۱۲ تا ۷۲ ساعت یا کمی بیشتر بعد از مصرف غذا صورت می گیرد . نوع غذای دریافتی تا حدی بر طول زمان دفع تاثیرگذار است . برای مثال : غذاهای غنی از فیبر در طول مسیر گوارش در مقابل آنزیم های هضمی مقاومت کرده و با جذب مقداری آب حجیم می شوند که خود محرک عمل دفع است(۱).
به عبارتی برای آن که بگوییم شخصی مبتلا به یبوست شده است، باید ۲ یا بیش‌تر از نشانه‌های زیر را حداقل به مدت ۳ ماه داشته باشد:
الف) زور زدن بیش از حد در حین اجابت مزاج
ب) مدفوع سفت و خشک
ج) احساس تخلیه ناکامل بعد از اجابت مزاج
د) دو بار یا کمتر عمل دفع در هفته
علائمی مانند احساس پری در مقعد، احساس نفخ وگاز، احساس نیاز به دفع فوری مدفوع اما عدم توانایی در دفع کامل، درد شکم و گرفتگی عضلات شکم، تهوع نیز ممکن است همراه با یبوست وجود داشته باشد(۲).
یبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های متراکم مدفوعی در رکتوم سبب آزار کودک و والدین و تحمیل هزینه های درمانی می‌شود.
غذاها و مایعات سفر دور و دراز خود را در دستگاه گوارش با عبور سریع از دهان تا معده آغاز می‌کنند. عضلات معده شل می‌شوند تا گنجایش غذای بلعیده شده را داشته باشند، اما مایعات در طی ۲۰ دقیقه وارد روده کوچک شده و مواد جامد چند دقیقه دیرتر به آنجا می‌رسند. اگر چه این فرایند از معده و دهان آغاز می‌شود، اما بیشتر فرایند گوارش در روده کوچک اتفاق می‌‌افتد. با ورود مواد غذایی و مایعات به جریان خون، محتویات روده فشرده‌تر و سفت‌ترمی‌شوند(۳).
دیواره روده دارای عضلاتی است که به طور ریتمیک منقبض‌ شده و مواد غذایی را به جلو می‌رانند. شبکه عظیمی از اعصاب، این انقباضات را با یکدیگر هماهنگ کرده وهورمون‌های مختلف این فرایند را تنظیم می‌کنند(۳).
در افراد سالم در حدود شش ساعت طول می‌کشد تا غذا از روده کوچک عبور کند. سپس مواد غذایی وارد روده بزرگ یا کولون (یا قولون) می‌شوند. آب اضافی غذا در روده بزرگ جذب شده و میلیون‌ها باکتری که در آنجا زندگی می‌کنند، بو و رنگ خاص مدفوع را به آن می‌دهند(۱). نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
انقباضات غیرارادی عضلات دیواره روده بزرگ محتویات غذایی را از میان آن به جلو می‌رانند. زمان مورد نیاز برای عبور مواد از کولون متفاوت بوده و در افراد سالم به طور متوسط به ۱۸ تا ۲۰ ساعت می‌رسد.
بعد نوبت به راست ‌روده در انتهای کولون می‌رسد. روده بزرگ قادر است مقدار زیادی مدفوع را ذخیره کند. زمانی که راست‌روده از مدفوع پر می‌شود، علائمی مبنی بر نیاز به تخلیه مخابره می‌کند. در این حالت دو حلقه عضلانی که مجرای مقعد را بسته و از نشت مواد به خارج جلوگیری می‌کنند، شروع به شل شدن می‌کنند. در عین حال عضلات روده بزرگ منقبض می‌شوند تا مدفوع را به خارج برانند و انقباض ارادی عضلات شکمی این امر را تسهیل می‌کند. اختلال در این فرایند پیچیده می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند(۳).
بیشتر علل یبوست به شیوه زندگی مربوط می‌شوند، به ویژه میزان ناکافی فیبر در غذا و ورزش نکردن.
البته در مواردی یک بیماری زمینه‌ای کارکرد روده را کند می‌کند. اگر چه یبوست می‌تواند به دلیل یک بیماری جدی ایجاد شده باشد، اما به خودی خود خطری برای سلامتی به شمار نمی‌آید(۴).
یبوست از جمله به این علل ممکن است رخ دهد :
* عوامل مربوط به شیوه زندگی نظیر کمبود فیبر در غذا، مصرف کالری زیاد، بی‌تحرکی و کم آبی.
* داروها از جمله آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم، داروهای “مهار کننده های کانال کلسیم” مانند آدالات که از جمله برای درمان فشارخون ‌بالا به کار می‌روند، آنتی‌هیستامین‌ها یا داروهای ضدحساسیت، ‌داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای مانند ایمی‌پرامین، داروهای مخدر مانند کدئین، داروهای ضد التهاب غیراستروییدی مانند آسپیرین، ایبوپروفن و غیره، داروهای ضدکولینرژیک و ضد پارکینسون.
* مکمل‌های غذایی از جمله مکمل‌های آهن و کلسیم.
* بیماری های غد درون‌ریز شامل دیابت و کم کاری تیروئید.
* اختلالات متابولیسم،نظیر میزان کم پتاسیم و میزان بالای کلسیم خون.
* بیماری های عصب‌شناختی مانند ام‌اس یا اسکلروز متعدد، پارکینسون و بیماری‌های نخاع.
* اختلالات روانشناختی شامل افسردگی و اضطراب.
* بیماریهای روده شامل تومورها، سندرم روده تحریک پذیر، بیماری‌های التهابی روده، تنگ شدن مجرای دفع ( بر اثر ایجاد جوشگاه زخم) و بیماری‌های راست‌روده(۵).
یبوست به خودی خود سبب بیماری جدی نمی شود. اما زور زدن می‌تواند عوارضی را در روده سبب شود که با درد همراه هستند. هموروئید یا بواسیر شایع‌ترین این عوارض است. بواسیرها سیاهرگ‌های متورمی هستند که می توانند خونریزی از مقعد را سبب شوند. در صورت لخته‌شدن خون در آنها درد شدیدی عارض می‌شود. زور زدن همراه با مدفوع سفت می‌تواند پارگی بافت مقعد و ایجاد فیسور یا شقاق را سبب شود(۵).
شقاق‌ها به حدی دردناکند که بیماران برای فرار از درد از اجابت مزاج امتناع می‌کنند. در مردان و زنان پیرتر، مدفوع سفت و خشک می‌تواند در راست ‌روده متراکم شده و از اجابت مزاج طبیعی جلوگیری کند. زور زدن همچنین می‌تواند سبب خروج بافت راست ‌روده از مقعد شود. این عارضه که به آن “افتادگی راست‌روده” (پرولاپس رکتوم) می‌گویند ممکن است نیاز به درمان جراحی داشته باشد.
غذاهای کم فیبر که عموما یبوست مزمن ایجاد می‌کنند، با “دیورتیکولوز” و “دیورتیکولیت” همراه هستند. اینها بیماری های شایع کولون هستند که می‌توانند خونریزی یا التهاب همراه با تب را سبب شوند(۶).
شیوع یبوست دوران کودکی در کل جمعیت از ۷/۰% تا ۶/۲۹% متفاوت است(۱). مطالعات شایع ترین علت یبوست اطفال را علل غیرارگانیک (یبوست عملکردی) دانسته‌اند(۶و۷).
حدود ۱۸-۸۹% کودکان مبتلا به یبوست عملکردی دچار بی اختیاری مدفوعی همراه می‌شوند که یک عامل پیشگویی کنندگی منفی در درمان این بیماران است (۸).
استفاده از ملین‌ها، تغییر رژیم غذایی، مصرف بیشتر مایعات و آموزش توالت رفتن از جمله روش‌های غیرتهاجمی درمان یبوست اطفال است ولی استفاده از این روش ها موفقیت درمان را تصمین نمی‌کند در ضمن پلی اتیلن گلیکول موثرترین و کم عارضه ترین ملین است که به صورت طولانی مدت در اطفال قابل استفاده می‌باشد (۹).
تقریباً بیش از ۳% ویزیت متخصصین کودکان و ۲۵% فوق تخصص‌های گوارش اطفال مربوط به یبوست است. شایعترین فرم یبوست، یبوست فانکشنال (عملکردی) است که همراه با مشکلات ارگانیک و آناتومیک و همچنین به علت]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *