منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابراز وجود، بهداشت روان، افراد مبتلا

<![CDATA[ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
نظریه روان پویای ۱۰
نظریه یادگیری ۱۰
نظریه شناختی ۱۰
درمان براساس نظریه زیست شناختی ۱۰
روان پریشی(پسیکوز) ۱۱
۱ـ روان پریشی عضوی ۱۱
۲- روان پریشی های کنشی ۱۱
الف) اسکیزوفرنی ۱۱
شیوع اسکیزوفرنی ۱۲
ب) اختلالات عاطفی (خلقی) ۱۲
۳ـ روان پریشی مانیک ۱۲
تعریف خود بیمار انگاری ۱۲
اختلال خود بیمار انگاری ۱۳
راهنمای تشخیصی ۱۴
تشخیص افتراقی ۱۴
اضطراب ۱۵
حالات اضطرابی ۱۵
دیدگاه زیست شناختی ۱۶
دیدگاه روان پویایی ۱۶
دیدگاه شناختی ۱۶
درمان اختلالات اضطرابی ۱۶
دیدگاه زیست شناختی ۱۶
دیدگاه روان تحلیلی ۱۶
دیدگاه یادگیری ۱۶
شیوع ۱۶
شیوه ی شروع ۱۷
نوروز وسواس ۱۷
وسواس فکری ۱۷
انواع رفتارهای اجباری ۱۷
الگوی نشانه ها ۱۸
آلودگی ۱۸
تردد مرضی ۱۸
افار مزاحم ۱۸
تارن ۱۸
سیر الگوهای علایم ۱۸
راهنمای تشخیص ۱۸
درمان ۱۹
انواع هراس ها ۲۰
بسامد هراسی ها ۲۰
خصومت ( پرخاشگری ) ۲۰
علل پرخاشگری ۲۱
۱- ناکامی ۲۱
کنترل پرخاشگری ۲۱
تنبیه ۲۱
فروخوردن خشم ۲۱
اساس زیستی پرخاشگری ۲۱
ژنتیک پرخاشگری ۲۱
تحریک ناحیه ای از مغز و پرخاشگری ۲۲
نقش یادگیری در پرخاشگری ۲۲
حساسیت بین فردی ۲۲
موانع بر سر راه ابراز وجود ۲۳
ابراز وجود مثبت و سالم ۲۳
تاریخچه پارانوئید ۲۳
طبقه بندی پارانوئید ۲۴
علل بیماری پارانوئید ۲۴
پیشینه تحقیق ۲۶
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق ۲۹
جامعه آماری ۲۹
نمونه آماری ۲۹
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۲۹
روش اجرای پژوهش ۲۹
ابزار تحقیق ۲۹
شاخص های کلی آزمونscL90-R ۳۰
سئوالات اضافی ۳۰
ملاحظات اخلاقی ۳۰
فصل چهارم: یافته های آماری تحقیق
مقدمه ۳۲
فرضیه آزمایی ۴۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری ۴۵
محدودیتهای پژوهش ۴۶
پیشنهادات تحقیق ۴۶
فهرست منابع ۴۷
فصل اول
کلیات
مقدمه
مشکلات روانی در جوامع همانند کوه یخی می ماندکه تنها ده درصد آن قابل رویت بوده ونود درصد پنهان است. امروزه این مشکلات خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکریه جامعه به طور عام و موقعیت شغلی افراد به طور خاصی وارد کرده است. برخوردهای پرخاشگرانه در خانواده وجامعه، احساس نگرانی، افسردگی و اضطراب، مصرف زیاد و فراگیر داروهای اعصاب و روان همگی حکایت از مواجهه جامعه انسانی بامشکلات روحی و روانی دارد. به گونه ای که بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از بیماریهای روانی رنج می برند.(خراسان ۱۳۸۰).
در بررسی بیماریها لازم است که کنشی متقابل پیچیده بینی نیروهای موجود در درون یک فرد و محیط او در نظر گرفته شود. طبیعت و تظاهر علائم و نشانه های روانپزشکی عمیقاً تحت تأثیر استحکام روانی بیمار، ظرفیتهای تطابقی او ودفاعهای روانی روانشناختیش قرار می گیرد. و تصویر بالینی حاصله نهایتاً بیانگر موازنه بین آسیب شناسی روانی بیمار است ارتباط پیچیده بین شکل گیری علائم روانی ووقوع وقایع مختلف درزندگی، به ویژه وقایع منحنی تهدید کننده، غیر قابل پیش بینی و مهار نشدی وجود دارد. عموماً چنین وقایع ناخواسته ای موجب درهم ” گسستگی عصبی ” فرد شده و او را مستعد شکل گیری علائم روانی می کند. وقایع فجیع مثل تجربایت جنگی موجب آشفتگی روانی در تعداد زیادی از نجات یافتگان می شوند. پاسخ های فردی خیلی باهم فرق دارند. وقایع منفی زندگی و حمایت های ضعیف اجتماعی در آسیب زایی آشفتگی های روانی اهمیت دارند. البته ممکن است مدتی طول بکشد تا عواقب مواجهه با ضربه روانی خود را نشان دهد. به همین دلیل ممکن است یک دوره بحرانی وجود داشته باشد که تا وقتی علائم بیماری خیلی شدید نشده بتوانیم از بدتر شدن آن جلوگیری کنیم. ازمیان عوامل استرس زا شاید هیچ کدام به اندازه جنگ شدید و همه گیر نباشد به خصوص جنگهای نوین تقریباً کمابیش گریبان تمام اماد جامعه را می گیرند و نتیجه طبیعی آنها ویرانیها و تلفات سنگین است و معمولاً به داغ ها و اثرات پایدار بر جسم و روان افراد منجر می شوند.
کاپلان و سادوک اعتقاد دارندکه بعضی از افرادی که در موقعیتهای خاصی مانند صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات رواین را به منشأ عضوی و یا به صورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند.
بیان مسأله
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سئوال است که کدامیک از اختلالهای روانی ( اضطراب، افسردگی خود بیمارانگاری و … ) در جمیعت مورد مطالعه ( کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران ) بیشتر است؟
دریک مطالعه همه گیر شناسی که به وسیله انجمن تحقیقات پزشکی هند در سال ۱۹۷۳ در یک منطقه نیمه شهری ویلورد در ایالت تامیل نادو بر روی ۲۹۰۴ نفر انجام گرفت میزان شیوع اختلالات روانی ۵/۶۶ در هزار بود.
شیوع اختلالات روانی در تحقیقات مؤسسه ملی بهداشت روانی ایالات متحده آمریکا ( ۱۹۷۸ ) به می خوارگی و اعتیاد و اختلال شخصیت ۴/۱۵ درصد گزارش گردیده است.
وقتی انسان مورد تهاجم قرار می گیرد یا تحت تأثیر فشارهای روانی واقع شود ناچار از خود واکنشی نشان می دهد. به طور کلی هر فردی در زمان و شرایط خاصی دارای آستانه تحمل معینی در مقابل استرس می باشد. وقتی فشار روانی از حد بگذرد ناچار اختلالهای رفتاری و هیجانی نشان خواهد داد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
زندگی آدمی به دوره هایی تقسیم می شود یکی از این دوره ها ی کاری و سازمانی است که به اعتقاد اغلب دانشمنان و روان شناسان دوره مهم و حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود حالتهای روانی ، احساسات شدید یکی از منابع خطرزا برای سلامتی فرد و موفقیت است که اختلالات رفتاری نشانگر نبودن سلامت روانی جسمی فرد است .
اساسی ترین راههای مقابله با اختلالات رفتاری شناخت اختلاات رایج و شایع بین کارکنان سازمان است . کار برای یافته های این پژوهش می توانند کلیه کسانی باشند که با این سازمان سو کار پس شناخت انواع و میزان اختلالات پرسنل شاغل در در اداره با ارباب رجوع بالا بسیار مهم است تا در زمینه اطلاعات کافی نباشد مجریان بی شک در امور محوله موفق نخواهند شد .
اهداف تحقیق
اهداف کلی
بررسی شیوع اختلالهای روانی کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران.
اهداف جزئی
۱٫ بررسی میزان روان پریشی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران .
۲٫ بررسی میزان پرخاشگری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۳٫ بررسی میزان اضطراب در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۴٫ بررسی میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۵٫ بررسی میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۶٫ بررسی میزان حساسیت بین فردی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۷٫ بررسی میزان وسواس در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۸٫ بررسی میزان فوبیا در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۹٫ بررسی میزان افکار پارانوشیایی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
۱۰٫ بررسی ضریب کلی علائم مرضی ( GSI)1
11. بررسی ضریب کلی علائم مرضی (PSDI)2
12. جمع علائم مرضی (PST)3
سئوالات تحقیق
۱٫ آیا میزان روان پریشی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
۲٫ آیا میزان پرخاشگری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
۳٫ آیا میزان اضطراب در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
۴٫ آیا میزان افسردگی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
۵٫ آیا میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد ؟
۶٫ آیا میزان حساسیت بین فردی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
۷٫ آیا میزان واسواسی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
۸٫ آیا میزان فوبیادر کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
۹٫ آیا میزان افکار پارانوشیایی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق
اختلال روانی
اختلال روانی نوعی بیماری که با تظاهرات روان شناختی و با آشفتگی هایی در کارکرد ناشی از یک اختلال بیولوژیک اجتماعی ، روان شناختی ژنتیک، فیزیکی یا شیمیایی همراه است.
منظور از اختلالهای روانی در این تحقیق یعنی ( افسردگی، اضطراب، خصومت، وسواسی، فوبیا، خودبیمارانگاری، حساسیت بین فردی، روان پریشی و پارانوما ) نمره ای است که آزمودنی در آزمون SCL-90-R کسب می کند.
مسائل روانی
افسردگی
به حالت ناخوشایندی گفته می شود که نبود تجربه های شادی آور،کمی اعتماد به نفس ناتوانی در تمرکز حواس ، تغییر در عملکردهای زیستی و دردهای جسمی از جمله علائم این بیماری است. اما تعریف ما از افسردگی نمره ای است که آزمودنی در آزمون SCL-90-R کسب می کند.
خودبیمار انگاری
در DSM-IV خود بیمار انگاری چنین تعریف شده است:
اشتغال ذهنی با ترس از بیمار شدن یا اعتقاد مبنی بر ابتلا به یک بیماری جدی. اما تعریف ما ازخود بیمار انگاری نمره ای است که آزمودنی در آزمون مورد نظر کسب می کند( رفیعی، رضائی، ۱۳۷۸).
روان پریشی
یکی از اختلالات حاد روانی استکه افراد مبتلا به آن تماس با واقعیت را از دست داده اند سازمان شخصیت در این افراد شکل خود را از دست داده، مبتلا به موهوم و تخیلات فرنسی، دارای رفتارهای عجیب و غریب و بالاخره دچار اختلالات ذهنی و فکری شدید می باشند. ولی تعریف ما از روان پریشی نمره ای است که آزمودنی در آزمون مورد نظر کسب می کند (قلی زاده کلان، ۷۶ ).
اضطراب
اضطراب که با احساسی تنشی و ناراحتی همراه است حالتی هیجانی یا فیزیولوژیکی است. بی میلی در خوردن غذا قبل از یک فعالیت هیجانی، مانند سخنرانی بازتابی از اضطراب به شمار یم آید. به طور کلی اصطلاح حالت اضطراب به احساسهایی گفته می شود که فعالیت دستگاههای عصبی خود مختار را در هر زمان بالا و پایین ببرد. اما تعریف ما از اضطراب نمره ای است که آزمودنی در آزمون استفاده شده کسب می کند( پارسا، ۱۳۷۵ ).
وسواس
وسواسها عبارتند از افکار، تصاویر ذهنی و تکانه های ناخواسته و مزاحم. این وسواسها معمولاً از جانب فرد به عنوان افکار، تصاویر و تکانه های ناسازگار، بی معنی تلقی می شوند امامنظور ما از وسواس نمره ای است که آزمودنی در آزمون مورد نظر بدست می آورد ( قاسم زاده).
فوبی
ترس شدید و غیر طبیعی از یک موقعیت، موجود مخصوصیع زمان یا مکان مخصوصی و غیره که شخصی از غیر منطقی بودن آن آگاهی دارد ولی قادر به جلوگیری از آن نیست اما منظور ما از فوبی نمره ای است که آزمودنی در آزمون ذکر شده کسب کند.
خصومت
هر نوع عمل و رفتاری که به طور مستقیم و در جهت منفی به منظور آزار و اذیت رساندن به دیگران انجام شود. اما تعریف ما از خصومت نمره ای است که آزمودنی درآزمون ذکر شده کسب کند ( احمدوند، ۱۳۷۴) .
پارانویا
مجموعه علائمی که در رفتار برخی از افراد مشاهده می شود تشکیل دهنده عقده های گزند و آسیب است. صفات مشخصه رفتاری این مجموعه سوء ظن بیش از حد، هذیانات گزند و آسیب و بکار بردن بیمارگونه مکانیزم دفاعی برون فکنی است. اما تعریف از پارانویانمره ای است که آزمودنی در آزمون SEL-90-R بدست می آورد.
بیمار روانی
زمانی که در رفتار، فکر و میزان کارایی و شناخت فرد را اثر نقص در عملکرد و شخصیت فرد اختلال ایجاد شود شخصی بیمار روانی نامیده می شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعریف اختلال روانی
باید اعتراف کرده که هیچ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *