پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، عشق و محبت، طرح پژوهش

<![CDATA[ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
عنوان صفحه
چکیده: ۱
فصل اول : طرح پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق: ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف کلی : ۷
۱-۴-۲- اهداف ویژه: ۷
۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۸
۱-۵- فرضیه های تحقیق: ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی : ۸
۱-۵-۲- فرضیه های اختصاصی تحقیق: ۸
۱-۶- سوالات تحقیق: ۹
۱-۷- تعاریف مفاهیم ۹ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱-۷-۱- تعاریف نظری: ۹
فصل دوم : پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱-احقاق حق جنسی ۱۲
۲-۲- رضایت زناشویی : ۱۵
۲-۲-۱- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی : ۱۶
۲-۳- پرخاشگری ۲۵
۲-۳-۱- تعریف پرخاشگری ۲۶
۲-۳-۲- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری ۲۷
۲-۳-۳- اختلالات مرتبط با پرخاشگری ۲۸
۲-۳-۵- رویکردهای پرخاشگری ۳۲
۲-۳-۵-۱- رویکرد روان تحلیل گری ۳۲
۲-۳-۵-۲- رویکرد رشدی ۳۴
۲-۳-۵-۳- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری ۳۵
۲-۳-۵-۴ تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار: ۳۶
۲-۳-۵-۵- رویکرد انگیزشی ۳۶
۲-۳-۵-۶- رویکرد موقعیتی ۳۷
فصل سوم: روش پژوهش ۳۸
مقدمه ۳۹
۳-۱- نوع تحقیق ۴۱
۳-۲- انواع متغیرها ۴۱
۳-۲-۱- متغیرپیش بین ۴۱
۳-۲-۲- متغیرهای ملاک ۴۱
۳-۲-۳- متغیرهای تعدیلگر ۴۱
۳-۳- داده های مورد نیاز ۴۱
۳-۴- شیوه جمع آوری اطلاعات ۴۱
۳-۵- ابزارهای تحقیق ۴۲
۳- ۵-۱- پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت ۴۲
۳-۵-۲- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ ۴۲
۳-۵-۳- پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ) ۴۳
۳-۶- جامعه آماری ۴۳
۳-۷- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۴۴
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل آماری ۴۴
۳-۸-۱- روشهای آماری توصیفی ۴۴
۳-۸-۲- روشهای آماری استنباطی ۴۴
فصل چهارم : نتایج (یافته ها ) ۴۴
۴-۱- توصیف ویژگی های دموگرافیک ۴۶
۴-۱-۱- وضعیت میزان تحصیلات همسر: ۴۶
۴-۱-۲: وضعیت شغل همسر: ۴۷
۴-۲- بررسی فرضیات تحقیق ۴۸
۴-۳- بررسی سوالات تحقیق ۶۹

فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )
۵-۱- نتایج و بحث و بررسی سوالات ۸۵
۵-۱-۱- فرضیات تحقیق ۸۵
۵- ۱- ۲-بررسی سوالات پژوهش ۹۰
۵-۲-:پیشنهادات ۹۴
۵- ۲- ۱: پیشنهادات کاربردی ۹۴
۵-۲- ۲:پیشنهادات پژوهشی ۹۵
۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۹۵
منابع فارسی: ۹۶
منابع لاتین: ۱۰۱
پیوست ۱۰۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱-۱: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر ۴۵
جدول ۴-۱-۲: توزیع فراوانی وضعیت شغل همسر ۴۶
جدول ۴-۲-۱: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی ۴۷
جدول ۴-۲-۲: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان ۴۹
جدول ۴-۲-۳: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان ۵۱
جدول ۴-۲-۴: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی ۵۳
جدول ۴-۲-۵: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی ۵۵
جدول ۴-۲-۶: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان ۵۷
جدول ۴-۲-۷: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان ۵۹
جدول ۴-۲-۸: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان ۶۱
جدول ۴-۲-۹: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان ۶۳
جدول ۴-۲-۱۰: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان ۶۵
جدول ۴-۲-۱۱: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان ۶۷
جدول ۴-۳-۱: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر احقاق حق جنسی زنان ۶۹
جدول ۴-۳-۲: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر رضایتمندی زناشویی زنان ۷۱
جدول ۴-۳-۳: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر پرخاشگری زنان ۷۳
جدول ۴-۳-۴: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان ۷۵
جدول ۴-۳-۵: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و رضایتمندی زناشویی ۷۷
جدول ۴-۳-۶: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و پرخاشگری زنان ۷۹
جدول ۴-۳-۷: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان ۸۱
جدول ۴-۳-۸: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی زناشویی ۸۳
جدول ۴-۳-۹: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان ۸۵

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۴-۱-۱: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر ۴۵
نمودار ۴-۱-۲: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر ۴۶
نمودار ۴-۲-۱- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی ۴۸
نمودار ۴-۲-۲- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان ۵۰
نمودار ۴-۲-۳- نمودار پراکنش رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان ۵۲
نمودار ۴-۲-۴- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی ۵۴
نمودار ۴-۲-۵- نمودار پراکنش
رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی ۵۶
نمودار ۴-۲-۶- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان ۵۸
نمودار ۴-۲-۷- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان ۶۰
نمودار ۴-۲-۸- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان ۶۲
نمودار ۴-۲-۹- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان ۶۴
نمودار ۴-۲-۱۰- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان ۶۶
نمودار ۴-۲-۱۱- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان ۶۸
نمودار ۴-۳-۱-۲: آماره‌های توصیفی وضعیت احقاق حق جنسی زنان…………………………………………………………………….۷۰
نمودار ۴-۳-۲-۱: درصد فراوانی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان ۷۰
نمودار ۴-۳-۲-۲: آماره‌های توصیفی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان ۷۲
نمودار ۴-۳-۳-۱: درصد فراوانی وضعیت پرخاشگری زنان ۷۴
نمودار ۴-۳-۳-۲: آماره‌های توصیفی وضعیت پرخاشگری زنان ۷۴
نمودار ۴-۳-۴: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان ۷۶
نمودار ۴-۳-۵: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و رضایتمندی زناشویی ۷۸
نمودار ۴-۳-۶: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و پرخاشگری زنان ۸۰
نمودار ۴-۳-۷: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان ۸۲
نمودار ۴-۳-۸: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی زناشویی ۸۴
نمودار ۴-۳-۹: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان…………………………………………………….. ۸۶

چکیده:

رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. مهمترین عامل در رضایت زناشوئی، روابط زناشویی است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی و نمونه مورد بررسی ۳۰۰ نفر می باشد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از ۷ مرکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۵ سوالی هالبرت برای سنجش احقاق حق جنسی، پرسشنامه ۲۳ ماده ای انریچ برای سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه ۲۹ ماده ای پاس و پری برای سنجش پرخاشگری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان و همچنین بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین شغل همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین میزان تحصیلات همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه ها کلیدی: احقاق حق جنسی، رضایتمندی زناشویی، پرخاشگری

۱-۱-مقدمه:
خانواده اصلی ترین عنصر هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران اینده دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند جایگزین خانواده به ویژه عنصر اصلی آن یعنی مادر شود. جامعه ای سالمتر و پویاتر است که مادران و پدرانی با الگوی شخصیتی سالمتر داشته باشد
رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است.اما در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود .
حیدری نسب (۱۳۸۳) مهمترین عوامل موفقیت در زندگی زناشوئی را رشد عاطفی و فکری تشابه علائق و طرز فکر،تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی ،نسبت امور جنسی تشابه و سرعت عمل در کارها و بالاخره رابطه با خانواده زن و شوهر می داند.
سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئی و تداوم و بقای ازدواج می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه باعث تسهیل درامر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیتی که روان شناسان و حتی همه مذاهب به خانواده وارتباط زناشوئی موثر می دهند و اینکه به نظر می رسد تشکیل خانواده جایگاهی برای رضایتمندی است و بلکه اساسا کانون التیام و شفابخشی است. کانونی است که باید فشارهای روانی وارد شده براعضا خود را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند. اگر خانواده محیط سازنده ای برای اعضای خود داشته باشد و نیاز های جسمانی و روانی آنها را برآورده کند کمتر ممکن است به نهاد های درمانی خارج از خانواده نیاز پیدا کند ( ثنایی، ۱۳۷۵ ) .
از جمله عوامل موثر بر رضایت زناشویی احقاق حق جنسی است. به اعتقاد تراویس و وایت(۲۰۰۰)، احقاق مستلزم تلاش فرد در تامین حقوق خود در محدوده ی زمانی مشخص یا تحقق بخشیدن به انتظارات درونی شده از خود از طریق تعامل با دیگران است.(تراویس و وایت،۲۰۰۰ ،ص ۳۰۷).
بنابراین هر هویت جنسی در تعامل با دیگران برای دست یابی به اختیار و مشروعیت قانونی خود، خواستار احقاق حق خویش است. در مطالعات متعدد و مقایسه ای روشن شده است که فرهنگ جوامع مختلف با نگرش از موضوع غالب و قدرت، زنان را در بند الگوهای تعریف شده و کلیشه ای رفتار جنسی
قرار داده است. تصوری خارج از چارچوب نقش تابع در شور جنسی زنان برای مردان و زنان غیر قابل درک، زشت و نامطلوب جلوه می کند. به تبع پذیرش چنین نقشی، زنان قدرت احقاق حق جنسی خود را نیز از دست داده اند، چرا که کسب چنین قدرتی از سوی فرهنگ غالب جوامع به معنای کسب مفاهیم هرزه نمائی، عدم عصمت و شرم است. ترس از قرار گرفتن در محدوده چنین الفاظ توهین آمیز، زنان را وادار به تسلیم و پذیرش در برابر نقش زنانگی نموده است.
بنابراین یکی از عوامل موثر در برقراری ثبات خانواده احقاق حق جنسی است، که بدنبال آن رضایتمندی زناشویی زنان را فراهم می کند و زنان به جای پرخاشگری عشق و محبت را به همراه خود هدیه می کنند.

۱-۲- بیان مساله
ازدواج اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که جمعیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن تجلی می یابد. یکی از اهداف اساسی هر ازدواجی رضایتمندی زناشویی است .این رضایتمندی متاثر از عوامل مختلفی است که از میان آنها می توان به عوامل اقتصادی ،اعتقادات مذهبی ، اداب و سنن اجتماعی ، عوانل جسمانی ، تفاهم فکری ، ارضای عاطفی وارضای جنسی اشاره کرد (موسوی ،۱۳۸۲)
استی (۱۹۸۹)، رضایت زناشویی را اینگونه تعریف کرده، انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد وآنچه که در زندگی تجربه می کند می باشد(به نقل از تبریزی، ۱۳۸۲).
الیس( ۱۹۸۹) در کتاب خود تحت عنوان زوج درمانی رضایت زناشویی را احساس خوشایندی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن وشوهر به هنگامی که تمام جنبه های ازدواجشان را مورد توجه قرار می دهند تعریف کرده است (به نقل از بهرامی،۱۳۸۵). هاکینز وینچ وهمکارانش معتقدند که، رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن وشوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند.
احدی( ۱۳۸۲) با مطالعه بیش از ۵۰ پژوهش داخلی و خارجی، عوامل مختلفی را که بر رضایت زناشویی تاثیر می گذارند استخراج کرده و در بین عوامل ذکر شده علایق جنسی-نگرش مثبت به مسائل جنسی- میزان عشق بین زوجین و کیفیت رابطه جنسی نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار شناسایی شده اند.
رابطه جنسی به منزله مینیاتور رابطه عمومی است. عدم رابطه جنسی سبب جو دائمی خشم و عصبانیت بین زوجین شده و فرصتهای شیرین و رمانتیک را از بین می برد (نقدی، ۱۳۸۶). اگر چه یک رابطه جنسی ناخوشنود کننده در زن می تواند به سرباز زدن از آن منجر شود و به تبع پرخاشگری را در روابط بین زن و شوهر تسهیل کند.
تحقیق در مورد امور جنسی مورد انتقاد بعضی از محققین از جمله فقیر پور(۱۳۸۳) واقع شده است .این انتقادها عموماً روی دو بعد متمرکزند: فقدان مفاهیم و نظریه هائی که بتوانند پدیده های جنسی را توضیح دهند و پیش بینی کنند و همچنین مسائل مربوط به سنجش واندازه گیری آنها.
تحقیقات بر ۴ دیدگاه در امور جنسی تاکید می کند ۱) داشتن طرح یا نگرش مثبتی از امور جنسی در ذهن ۲) دارا بودن طرح یا نگرش منفی از آن در ذهن ۳) فقدان طرح و نگرش در ذهن ۴) دارا بودن طرح و نگرش مثبت و منفی از آن به صورت توام]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *