یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین – پایانامه

<![CDATA[

دانلود پایانامه

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

تکه ای از متن پایان نامه :

-۱۶ تهیه ۷-آمینو-۴-اکسو-۵-فنیل-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل

(c95)

پیریدوپیریمیدین c95 با بهره گیری از واکنش بنزآلدهید، ۶-آمینو.تیواوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه بخش

۳-۲ تهیه گردید. محصـول به صورت جامد کرم رنگ پس از ۲۰ دقیقه با بازده %۸۸ و دمای ذوب >oC300 به دسـت آمد.

 

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۹۲) تایید گردید.

FT-IR (KBr): 3444 (NH stretch), 3301, 3220 (NH2 stretch), 3099 (aromatic C-H stretch), 2210 (CºN stretch), 1697, 1627 (C=O stretch), 1585, 1544 (aromatic C=C stretch), 1191 (C=S stretch), 802, 754 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

]]>