پیش بینی کننده های ازدواج موفق

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

پیش بینی کننده های ازدواج موفق

ازدواج

۱-ویـژگی هـای فـردی
شـامل صـفات شـخصیتی، سـلامت عـاطفی، ارزشا، نـگرشا و بـاورهاست. ویژگیای فردی که تحت اثر ساختار ژنتیکی وتاریخچه زندگی وتجارب فرده، نقش تعیین کننده در رفتارای شخص دارن و نوع تعاملات اون رو در مورد بقیه از جمله با همسر تعیین می کنن. مثلا انعطاف پذیری عنصر اساسی زندگی زناشوییه و لازمۀ رسیدن به تفاهم و درک دوطرفه، پذیرش واقعیتا و نیازای همدیگه، برخورداری از میزانی انعطاف پذیریه. هم اینکه برخورداری از عزت نفس به فرد کمک می کنه تا ارتباطات مثبت تری شکل داده و ً بتونه با احترام به نیازای همسر توجه کنه به جای اینکه دست به اقدامات دفاعی و تهاجمی بزنه. در مقابل وجود ویژگیای منفی مثل افسردگی و یا تکانشی بودن، تعاملات زوج هارا یا به کمترین حد ممکن میرسونه و یا منتهی به تشکیل ارتباطات منفی می شه؛ طوریکه تبادلات رفتاری به جای اینکه جایزه بخش باشه، تنبیه کننده و رابطه ها کم کمکً ضعیف می شن. تغییر ویژگیای فردی دشواراست و به همین منظور دو نفر که قصد ازدواج با هم ازدواج دارن، لازمه از ویژگیای فردی خود و هم دیگری آگاهی نسبی داشته باشن. درانتخاب همسردرنظر گرفتن این ویژگیا مهمه (فقیرپور،۱۳۸۴).

زناشویی

 ۲-ویژگیای زوجی
در حالی که ویژگیای فردی به خود فرد معطوف می شه، ویژگیای زوجی به دونفر که میخوان با هم ازدواج کنن، معطوفه. این ویژگیا مواردی مثل، مهارتای ارتباطی و حل اختلاف دو نفر، اندازه آشنایی، شباهت ارزشا، اهداف و . . . رو در بر میگیره. در این مورد دو نفر رو به عنوان یه نظام کامل مورد توجه قرار میدن. مثلا ً وقتی شخص«الف» با شخص «ب» شروع به صحبت می کنه، ممکنه تعاملات منفی بوجود آید اما وقتی که همون شخص با شخص «ج» وارد رابطه می شه، امکان داره مشکلی وجود نداشته باشه، بنابرای نوع تعامل دو نفری، جدا از ویژگیای فردی، می تونه مهم باشه. هم اینکه شباهت ارزشا و اهداف، نقش اساسی دارن. هرچقدرافراداز نظرارزشا، اهداف، باورها و طرز تفکر به همدیگه شباهت بیشتری داشته باشن امکان درک و تفاهم دوطرفه بیشتری جفت و جور می شه (فقیرپور، ۱۳۸۴).

مشکلی

۳-بافت رابطه ای
بافت رابطه ای مواردی مثل زمینه خانوادگی، کیفیت ازدواج وزندگی مشترک پدرومادر، کیفیت روابط خانوادگی، سن ازدواج، اندازه تاییدازدواج از طرف دوستان و والدین و … رو در بر میگیره .
یکی از بحث های اساسی در مشاوره قبل ازدواج، توجه به زمینه خانوادگی افرادو به طورکلی نقش خانواده س. اصلا نمیشه خونواده یه دختر وپسر رو که  قصد ازدواج دارن ندیده گرفت چون، خونواده علاوه بر اثر گذاریای رو تاثیراتی بر شخص به جای میذاره که ممکنه کم کمک نمایان شن و یا به طور غیر مستقیم خود رو نشون بدن. روش تعامل پدر و مادر، چگونگی اعمال نقشای همسری، طرز تلقی دربارهء ازدواج، غالب فکری موجود درباره ازدواج، انتظارات، درجه استقلال دختر یا پسر و اندازه اهمیتی که واسه فرد قایل می شن و همه، بخش اساسی زندگی زناشوییه(فقیرپور،۱۳۸۴)
۲-۶-چالشای کلی زندگی
۱-ایجاد اعتماد
توماس مالون[۱] (۲۰۰۴) فکر می کنند که اعتماد یعنی شریک کردن خود واقعی با دیگری، باعلم به اینکه مورد تمسخرواستهزا ومورد تجاوز وتعدی قرارنخواهیم گرفت، بلکه پشتیبانی می شیم. عناصرایجاداعتماد: ازخودگذشتگی بدون رنجیدن واهدای خودبه دیگری ودریافت ازدیگری عاملیه که ایجاداعتمادمی کنه. عنصردیگری که دررشداعتماد دخالت داره، احساس منحصربودن وویژه بودن ارتباطه. همسرانی که گزارش میدن باهم صمیمی هستن، به نظرمی رسدکه پیوندوتعهد خاصی نسبت به هم دارن. چیزی مثل تعهد یه انجمن سری که مانع وروددیگران به کانون می شه . منبع دیگراعتماد، افزایش درک وفهم همسران ازیکدیگراست.
۲-تعادل بین نیازبه وابستگی ونیازبه استقلال
بسیاری ازدرمانگران معتقدندکه ماتعادل بین نیازبه نزدیک بودن ونیازبه دوربودن رو باچرخه ای منظم ازحرکت به طرف نزدیک شدن وسپس دورشدن ودوباره نزدیک شدن برقرارمی کنیم. این نزدیک شدن ودورشدن، چرخه ای سه مرحله ای راشکل میده. این سه مرحله عبارتنداز:
الف ـ مرحله گسترش
وقتی که به اتحاد وحمایت ازیکدیگردست می یازیم.
ب ـ مرحله قبض
وقتی که درخودهستیم وازهمسرخوددوری می کنیم.
 ج ـ مرحله عزم
وقتی که تلاش می کنیم تا ازسرخوردگی وناامیدی قبلی خودنسبت به همسرمون عبورکنیم وبه یه حس عمیق ودورنگر برسیم واحساسات ناامیدانه خودرا آروم کنیم، تابتوانیم دوباره به آنهابپردازیم (میرصادقی،۱۳۸۴).

 رقیبان زندگی مشترک
وقتی که دونفرباهم ازدواج می کنن، دوستان همسر، ارتباطات باقی مونده ازقبل ومجموعه خواهران وبرادران همسر، ممکنه باعث ترس وحسادت شه. واسه این منظوراول ازهمه بایدآگاه باشیم که «هول و هراس داریم»ودوم این که واسه خطری که ازآن «هول و هراس داریم»تدبیری فکر کنیم وکاری انجام بدیم. اگرخانمی ازارتباط همسرش باخانمی دیگرمی ترسد، این حتماً بدین معنانیست که ترس خودرا ندیده بگیره. بلکه لازمه اول ازهمه بداندکه می ترسدودوم اینکه تدبیری بیاندیشدودراین مرحله مشورت ومشاوره بسیاراهمیت داره.دراندیشیدن تدبیر، بسیاربجاست که از نظرات افرادامین، متخصص وباتجربه استفاده کنیم(میرمحمدصادقی،۱۳۸۴).
[۱] .Thomas Malone

علمی