پایان نامه مدیریت : عملکرد کارکنان

<![CDATA[

همراه راهبردهای گروهی مشخص خواهد کرد.
خلاصهای از فصل دوم
این فصل مشتمل بر سه بخش اصلی است که شامل ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش می‌باشد. پس از مقدمه فصل، به ادبیات پژوهش پرداخته شده است. این بخش خود به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به ادبیات نظری تغییر سازمانی، تعاریف تغییر سازمانی، سطوح تغییر، انواع تغییر، چارچوبهای آن پرداخته شده و در بخش دوم ادبیات عملکرد سازمانی بیان شده است و در بخش آخر این فصل نیز به پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور که به موضوع پژوهش حاضر نزدیکتر بودهاند، پرداخته شده است.
فصل سوم
روش تحقیق

۱٫۳٫ مقدمه
تحقیق علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانهای که با آداب خاصی به طور نظامیافته با هدف کشف مجهولی در جهان خلقت و بهمنظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و مابه ازای خارجی داشته باشد دستیابی به اهداف علم، با شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است در این فصل، متدولوژی پژوهش شامل: روش و نوع پژوهش، جامعه آماری وروش های نمونهگیری و جمعآوری دادهها، ابزارهای اندازهگیری وروش های سنجش آن ابزار به تفضیل بیان شده است. در پایان فصل نیز گامهای اجرایی روش انجام پژوهش به ترتیب آمده است.

۲٫۳٫ روششناسی پژوهش
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و نیز ماهیت و روش تقسیمبندی میشود:
۱٫۲٫۳٫ تحقیقات بر اساس هدف
تحقیقات بنیادی: این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایهای خوانده میشود، در جستجوی کشف حقایق و واقعیتها و شناختپدیده ها و اشیاء بوده، که مرزهای بشر را توسعه میدهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگیها و صفات یک واقعیت میپردازند.
تحقیقات کاربردی: دراین تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینهسازی ابزارها، روشها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرد.
تحقیقاتکاربردی را میتوان به دو دسته تحقیقات توسعهای و تحقیقات عملی تقسیمبندی کرد.
تحقیقات کاربردی توسعهای:این تحقیقات با هدف توسعه سیستمهای تولید کالا/ خدمات و بهینهسازی آنها انجام میپذیرند. که به دو رویکرد توسعهای عادی و استراتژیک تقسیممیشود.
تحقیقات کاربردی عملی: این تحقیقات راباید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد.
۲٫۲٫۳٫ تحقیقات بر اساس ماهیت و روش نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
براساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را میتوان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارتند از :
تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی و تجربی (آزمایشی)
تحقیقات تاریخی: تحقیق تاریخی با استفاده از اسناد و مدارک معتبر انجام میشود تا از این طریق بتوان ویژگیهایپدیده ها و حوادث تاریخی و دلایل بروز آنها را تبیین کرد.
تحقیقات توصیفی: در تحقیقات توصیفی پژوهشگر به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چیست و چگونه است.
تحقیقات همبستگی و همخوانی: این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجاممیپذیرد ولی در آنها الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست. در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تاکید میشود؛ اینها اطلاعاتی است که در خصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده، یا اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این تحقیقات پژوهشگر میخواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر؛ یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر؛ و اگر چنین ارتباطی وجود دارد، از چه نوع و میزان آن چقدر است.
تحقیقات علّی: در اینگونه تحقیقات کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است.
تحقیقات تجربی (آزمایشی): این تحقیقات بر شناخت رابطه علت و معلولی بین متغیرها تاکید دارد و سخن از مطالعه رابطه یک سویه و تاثیر متغیر مستقل (علت) بر متغیر تابع (معلول) است و در پایان محقق به طور قاطع نظر میدهد که چنین رابطهای وجود دارد یا ندارد (حافظنیا، ۱۳۸۹: ۵۸-۶۳)
پژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهش “کاربردی” و از لحاظ ماهیت و روش “همبستگی” بشمارمیآید.
لازم به ذکر است که با توجه به اینکه تنها از یک پرسشنامه جهت تعیین مهمترین ویژگی مدیران که منجر به تغییرات موفق سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان استفاده شده در نتیجه تنها از آزمون t تک نمونهای استفاده شده است.
۳٫۳٫جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شهرداری شهرستان کاشان در نظر گرفته شده که بالغ بر ۴۱۷ نفر که ۱۳۱ مدیر و ۲۸۶ کارمند را شامل میشود. انتخاب مدیران و کارکنان شهرداری شهرستان کاشان به این دلیل میباشد که مدیران و کارکنان کار در شهرداری را بر اساس سلسلهمراتب پستی طی کرده دررده های مختلف شغلی و امور ستادی سابقه کار داشتهاند.
تعداد جامعه اماری به تفکیک
متغیرها
تعداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیران
۱۳۱
کارکنان
۲۸۶
کل جامعه
۴۱۷
تعداد نمونه
۱۱۷
۴٫۳٫ روش نمونهگیری
در این پژوهش، پرسشنامه بین مدیران و کارکنان شهرداری شهرستان کاشان توزیع گردید در نتیجه از روش تصادفی طبقهای طبقهبندی متناسب با دسترسی حجم جامعهی آماری استفاده شده است، تعداد ۱۱۷ پرسشنامه به طور تصادفی طبقهای و گرفتن تناسب بین تداد کل جامعه و تعداد افراد، بین ۳۷ نفر از مدیران و ۸۰ نفر از کارکنان شهرداری کاشان توزیع شده است.
۵٫۳٫ تعیین حجم نمونه
روز به روز با گسترش جوامع انسانی، سایر جوامع که مستقیم و غیرمستقیم وابسته به جوامع انسانی هستند، بزرگ می‌شوند و به سمت نامحدود شدن پیش می‌روند. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی و سریع و آسان رسیدن به نتایج یک پژوهش تعدادی از افراد جامعه مرجع را انتخاب می‌کنند که به آن « نمونه» ‌گویند. تعداد واحدهایی که باید از جامعه مورد نظر انتخاب شود، «حجم نمونه» گویند. ولی منطقی به نظر نمی‌رسد که حجم نمونه برای همه پژوهش‌ها و در همه جوامع یکسان باشد. حجم نمونه به توان مطالعه، پراکندگی صفت در جامعه، سطح اطمینان، حداکثر خطا و تکنیک نمونه‌گیری بستگی دارد.
حجم نمونه مورد مطالعه یکی از مسائلی است که محقق با آن مواجه است. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از روش تصادفی/ طبقهای استفاده شده است. با توجه به اینکه کل جامعه آماری ۴۱۷ نفر می باشد و نمونه آماری ۱۱۷ نفر است جهت توزیع پرسشنامه بین مدیران و کارمندان با استفاده از تناسب، توزیع تعداد پرسشنامه بین تعداد مدیران و کارمندان محاسبه شده است.
جدول ۲٫۳٫ تعیین حجم نمونه (مدیران) از روش تصادفی/ طبقهای
تعداد توزیع بین مدیران
تعداد کل مدیران
x
131
117
417
تعداد نمونه آماری
تعداد کل جامعه آماری
۳۷= x
جدول ۳٫۳٫ تعیین حجم نمونه (کارکنان) از روش تصادفی/ طبقهای
تعداد توزیع بین کارکنان
تعداد کل کارکنان
X
286
117
417
تعداد نمونه آماری
تعداد کل جامعه آماری
۸۰= x
به منظور برآورد حجم نمونه پژوهشی با استفاده از ۳۰ پرسشنامه مقدماتی نسبت p و qبرآورد وسپس حجم نمونه بر اساس فرمول زیر مشخص گردید:
n=
n=
6.3. روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش از روشها و ابزارهای کتابخانهای و میدانی جهت جمعآوری دادهها استفاده شده است:
در این پژوهش برای جمعآوریداده های مربوط به مبانی نظری، ادبیات پژوهش و استخراج عوامل و شاخصهای اولیه از روش کتابخانهای شامل منابع اینترنتی، کتابها، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است.
در روش میدانی جهت تعیین رابطه بین ویژگیهای مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان بر اساس مدل گاتو از پرسشنامهای استفاده شده که شامل ۲ بخش میباشد، بخش اول شامل سوالات عمومی بوده که در برگیرنده اطلاعات کلی و جمعیتشناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمعآوری گردد؛ بخش دوم مربوط رابطه بین ویژگیهای مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان که شامل ۲۰ سوال میباشد.
برای طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده گردیده است. این طیف از گرایش بسیار کم تا بسیار زیاد کشیده شده است.

جدول۲٫۳٫ نمرهگذاری بر اساس طیف لیکرت
شکل کلی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
امتیازبندی
۱
۲
۳
۴
۵
۷٫۳٫ آزمون روایی و پایایی
۱٫۷٫۳٫ آزمون روایی
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، برای اندازهگیری روایی ظاهری، پرسشنامه باید شامل شاخصهای مختلف باشد. برای اطمینان از روایی محتوانظرات اساتید راهنما، مشاور و افراد دانشگاهی با مدرک دکتری مدیریت در مورد پرسشنامه پژوهش اعمال گردید و نظر آنها دربارهی روایی ظاهری پرسشنامه اخذ گردید و اشکالات ساختاری آن شناسایی و اصلاحات لازم جهت برآورد ساختن روایی ظاهری صورت پذیرفت.
۲٫۷٫۳٫ پایایی
منظور از پایایی همان اعتبار، دقت و اعتمادپذیری میباشد که عبارتست از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش صفت و متغیری ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر اگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج یکسان از آن حاصل شود (حافظنیا، ۱۳۸۹: ۱۷۱- ۱۸۶). در این پژوهش برای اندازهگیری پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است، که با استفاده از رابطه زیر بدست میآید:
j :تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه
sj2: واریانس زیر آزمون j ام
s2: واریانس کامل آزمون
=
هر قدر آلفای کرونباخ به عدد ۱ نزدیکتر باشد، پایایی اندازهگیری ابزار بیشتر است. برای آزمون با هدف پژوهشی، حصول پایایی بین ۶/۰ تا ۸/۰ کافی و مناسب است که در جدول زیر مشخص شده که همه ضرائب بزرگتر از ۶/۰ هستند با توجه به ضرایب بدست آمده ابزارهای جمعآوری دادهها از پایایی مناسبی برخوردار بودهاند.ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش که در یک مطالعه مقدماتی با توزیع ۳۰ پرسشنامه صورت گرفت، به شرح جدول زیر است.
جدول ۳٫۳٫ پایایی سؤالات مرتبط با پرسشنامه و فرضیه های مرتبط
عامل/متغیر
سوالات
آلفای کرونباخ
جرات
۱ تا ۴
۸۴/۰
انتظار
۵ تا ۷
۸۱/۰
درک
۸ تا ۱۱
۷۹/۰
تحلیل
۱۲ تا۱۴
۸۰/۰
نیاز
۱۵تا۱۷
۸۳/۰
حرکت
۱۷ تا ۲۰
۸۰/۰
کل
۱-۲۰
۸۲/۰
۸٫۳٫ روش تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون فریدمن ، t یک طرفه و تحلیل واریانس استفاده شده است. از آزمون کولموگروف-اسمیرنف به منظور مقایسهی توزیع نرمال استفاده شده است. با استفاده از نرمافزار SPSS مدل مذکور مورد آزمون قرار گرفت. از آزمون فریدمن به منظور تعیین میانگین رتبه عوامل استفاده شده است. آزمونt به منظور تعیین معناداری تفاوت بین دو میانگین بکار می رود. از آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسی یکسان بودن یا متفاوت بودن متغیرها در ابعاد مختلف در جامعه مورد مطالعه و بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، و رتبه بندی آنها از آزمون تحلیل واریانس استفاده میشود.
۹٫۳٫ جمع بندی
فصلی که گذشت مشتمل بر هشت بخش بوده که شامل نوع پژوهش، جامعه آماری مورد استفاده، شیوه انتخاب نمونه و حجم نمونه، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه مورد استفاده، متغیرهای پژوهش وروش های آماری مورد استفاده جهت آزمون سوالهای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیلداده های پژوهش

مقدمه
تجزیه و تحلیلداده های جمعآوری شده با ابزارهای معتبر،یکی ازپایه های اصلی هر مطالعه و بررسی است.پس از گردآوری دادهها،مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است،آغاز می شود.این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد،زیرا نشان دهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است.در این مرحله محقق با استفاده ازروش های مختلف و با تکیه برمعیار عقل سعی میکند دادهها را در جهت آزمونفرضیه ها و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد.برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد ، دادههای جمعآوری شده ، بایستی بطور علمی و باروش های آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآید.در این گفتار، ابتدا داده های پژوهش که از طریق پرسشنامه گردآوری شده است، تحلیل می گردد. در ابتدای مبحث به تحلیل توصیفیداده های جمعیت شناختی شامل جنس، سن و تحصیلات اعضای نمونه جامعه آماری پرداخته میشود. هدف این بخش، بررسی وضعیت، ترکیب و توزیعگروه های سنی، جنسیتی و تحصیلاتی پاسخگویان محترم میباشد. در تحلیل جمعیت شناختی از شکل میلهای استفاده شده است. بخش دیگر، مربوط به تحلیلداده های اختصاصی است کهداده های متغیرهایفرضیه های این پژوهش را طبقهبندی، تلخیص و توزیع فراوانی آن را ارائه میکند. فرضیههای پژوهش در قالب فرضیهی صفر و یک آماری به صورت استنباطی ارائه میشوند.

۱٫۴٫ توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه
۱٫۱٫۴٫ سن
همانطور که در جدول و نمودار ۱٫۴٫ نشان داده شده است بیشترین فراوانی با تعداد ۵۷ نفر و ۷/۴۸ در صد مربوط به سن ۳۰-۴۰سال و کمترین فراوانی با تعداد ۲۴ نفربه ۲۰ تا ۳۰سال تعلق دارد.
جدول۱٫۴٫ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد
۲۰ تا ۳۰
۲۴
۵/۲۰
۴۰-۳۰
۵۷
۷/۴۸
بیش از۴۰
۳۶
۸/۳۰
کل
۱۱۷
۱۰۰
نمودار ۱٫۴٫ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان

۲٫۱٫۴٫ تحصیلات
همانطور که در جدول و نمودار ۲٫۴٫ نشان داده شده است بیشترین فراوانی با تعداد ۷۴ نفر و ۲/۶۳ درصد مربوط به لیسانس تعلق دارد و کمترین فراوانی با تعداد ۱۷ نفر و۵/۱۴ درصد به تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و فوق دیپلم تعلق دارد.
جدول۲٫۴٫ توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد
کمتر از لیسانس
۲۶
۲/۲۲
لیسانس
۷۴
۲/۶۳
فوق لیسانس و بیشتر
۱۷
۵/۱۴
کل
۱۱۷
۱۰۰
نمودار ۲٫۴٫ توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان

۳٫۱٫۴٫ جنسیت
همانطور که در جدول و نمودار ۳٫۴٫ نشان داده شده است کمترین فراوانی با تعداد ۲۸ نفر و ۹/۲۳ درصد مربوط به جنسیت زن کاری و بیشترین فراوانی مربوط به جنسیت مرد است.
جدول ۳٫۴٫ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنس
فراوانی
درصد
زن
۲۸
۹/۲۳
مرد
۸۹
۱/۷۶
کل
۱۱۷
۱۰۰
نمودار ۳٫۴٫ توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان

۲٫۴٫ تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها
در این بخش، تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه میشود که به شرح جدول۴٫۴٫ است. در این جدول، متغیرهای تحقیق، تعداد سوالات مطرح شده برای هر یک از متغیرها و آمار توصیفی مربوط به هر یک از متغیر مانند میانگین، واریانس و انحراف معیار آمده است.
جدول ۴٫۴٫ آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرهای مورد مطالعه
میانگین
انحراف معیار
واریانس
جرات
۵۶۷۰/۳
۹۲۴۶۲/۰
۸۵۵/۰
نتایج مورد انتظار
۴۱۸۸/۳
۱۲۰۳۱/۱
۲۵۵/۱
درک
۲۸۷۷/۳
۱۵۹۵۹/۱
۳۴۵/۱
تحلیل
۵۹۵۴/۳
۹۸۶۳۳/۰
۹۷۳/۰
نیاز
۳۰۲۰/۳
۱۹۰۶۳/۱
۴۱۸/۱
حرکت
۵۲۹۹/۳
۹۳۶۸۵/۰
۸۷۸/۰
در شکل زیر نیز در قالب نمودار راداری میانگین ابعاد مقایسه شده است.
شکل ۱٫۴٫ نمودار راداری مقایسه ابعاد
بر اساس نمودار فوق متغیر تحلیل بیشترین تاثیر را بر عملکرد کارکنان دارا میباشند.
۳٫۴٫ تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش با توجه بهداده های حاصل از نمونهگیری وبا استفاده از آزمونهای آماری (که قبلاً توضیح داده شده است) به آزمون سؤالات پژوهش پرداخته میشود.
۱٫۳٫۴٫ آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
جهت

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *