پایان نامه مدیریت درباره : بورس اوراق بهادار

<![CDATA[ سرمایه که مجموعاً آنها را با عنوان بازارهای مالی میشناسند و ارتباط بین این […]

<![CDATA[

سرمایه که مجموعاً آنها را با عنوان بازارهای مالی میشناسند و ارتباط بین این دو بازار جهت توسعه بازار سرمایه و به ویژه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل سرمایه مدنظر میباشد. در اقتصاد همواره افرادی هستند که دارای پسانداز هستند و نمیتوانند پساندازهای خود را به کار گیرند و گروهی دیگر از افراد هستند که نیاز به پول جهت سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی دارند ولی از منابع کافی برخوردار نیستند به این ترتیب عدم تعادل در رابطه با پسانداز و سرمایهگذاری بروز نمیکند. برای اینکه اقتصاد به تعادل برسد باید پسانداز و سرمایهگذاری با هم برابر شوند. در بازار مالی موسسات و نهادهایی فعال هستند که نقش واسطه را ایفا میکنند. این موسسات در تکامل یافتن بازار مالی نقش موثری دارند و کمک میکنند تا پساندازهای راکد به دست گروهی برسند که امکان و فرصت انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند ولی از منابع لازم برخوردار نیستند. برای اینکه اقتصاد به تعادل برسد باید پسانداز با سرمایهگذاری برابر گردد. بدین جهت نیاز به مکانیزمهایی است که پول را از این پساندازه کنندگان جمع آوری کرده و به دست افرادی برسانند که نیاز به استفاده از این منابع را دارند. که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است(Philip , 1998,p-38).

شکل ۲-۱- موسسات فعال در بازار پول و سرمایه

(خط داخلی نشاندهنده وجوه و خط بیرونی نشاندهنده اوراق بهادار میباشد.)
۲-۴-۱- اجزای بازار مالی
۲-۴-۱-۱- بازار پول
اصطلاح بازار پول به بازاری اطلاق میگردد که در آن ابزارهای مالی با سررسید کوتاه مدت (یک سال کمتر) مبادله میشود. در بازار پول ابزارهای اعتباری که سررسید کمتر از یک سال دارند مبادله و داد و ستد میگردند. بازار پول در تجهیز منابع مالی کوتاهمدت نقش دارد. مشارکت کنندهگان در این بازارها افراد یا واحدهایی هستند که دارای مازاد نقدینگی میباشند و این مازاد را با سپردهگذاری در شبکه بانکی یا خرید اوراق تجاری بازار پول به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع مالی که غالباً واحدهای تولیدی هستند، وام میدهند (فرجی، یوسف ۱۳۸۲، صص۱۳۳-۱۱).
در ایران دو نوع بازار پول وجود دارد: یکی بازار پول رسمی و دیگری بازار پول غیر رسمی که در آن نرخ بهره بالاتر است و بانک مرکزی بر این بازار کنترل کمتری دارد. بازار رسمی پول در سیستم بانکی کشور در جریان است و تنها در این بازار، آمار و اطلاعات هستند وجود دارد. حرکت منابع به سوی بازار سرمایه در مقایسه با سیستم بانکی قابل اغماض است. به طوری که در سال ۱۳۷۱ حجم منابع مالی که به سوی بورس حرکت کرده، تنها سه درصد حجم منابع جریان یافته به سوی بانکها است. در حالی که در کشورهای صنعتی علیرغم کارایی بالاتر سیستم بانکی، بازار بورس حدود نود درصد منابع را به خود اختصاص میدهد. ویژگیهای بازار پول به شرح زیر میباشد (کشاورزیان پیوستی ، ۱۳۸۲، صص۵۵۷-۵۵۸):
بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
سرعت بیشتر انجام معاملات مالی
برخلاف بازار سرمایه، بازار پول مکان معینی ندارد.
۲-۴-۱-۲- بازار سرمایه نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
بازار سرمایه جایی است که در آن خریداران و فروشندگان سهام شرکتها، قرض دهندگان و قرض گیرندگان، ابزارهای مالی بلندمدت را مبادله و داد و ستد میکنند(فرجی، ۱۳۸۲، ص۱۳۰). در بازار سرمایه، یا بانکها با حضور خود بین دو گروه عرضهکننده و تقاضاکننده سرمایه، به فعالیت پرداخته و جریان سرمایه را تسهیل میکنند (نظام پایه بانکی) و یا تامین مالی به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه مالی انجام شده و بنگاههای اقتصادی نیازمند سرمایه، اقدام به انتشار اوراق بهادار میکنند(نظام پایه – اوراق بهادار).
بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار
۲-۵-۱- بازار اولیه
به لحاظ اقتصادی، یکی از وظایف مهم بازارهای مالی تسهیل تشکیل سرمایه است. شرکتهایی که درصدد تامین مالی برمیآیند، اوراق بهادار (داراییهای مالی) را در ازای پولی که واسطههای مالی یا خود پساندازکنندگان میپردازند مبادله میکنند. سپس این شرکت این وجوه را بهصورت سرمایه واقعی (مثل ساختمان، اثاثیه و ماشینآلات) در میآورد و آنگاه است که میگویند شرکت تشکیل سرمایه داده است (جهانخانی و پارسائیان ، ۱۳۸۶،ص۱۶۵).
در بازار اولین اوراق بهادار، بنگاههای اقتصادی میتوانند تشکیل سرمایه داده و سهام و اوراق قرضه منتشره خود را برای اولین بار در آن عرضه نمایند. از نهادهای فعال در این بازار میتوان به بانکهای سرمایهگذار و موسسات تامین مالی اشاره نمود. در این بازار همواره با دو رویداد مهم روبرو هستیم: اول سهام و اوراق قرضهای که برای اولین بار از سوی بنگاههای اقتصادی منتشر میشود. بدیهی است که داد و ستدهای بعدی بر روی این اوراق عملاً در بازاری صورت میپذیرد که به عنوان بازار ثانویه شناخته میشود (تک روستا، ۱۳۸۷، ص۷۹).
۲-۵-۲- بازار ثانویه اوراق بهادار
در این بازار، اوراق بهاداری که قبلاً منتشر شده بین سرمایهگذاران معامله میشود، و آنها به راحتی میتوانند با وجود این بازار اوراق بهادار خود را فروخته و آن را به پول نقد تبدیل نمایند(Duffie , etals , 2004, P46).
2-5-2-1- بازار ثانویه اوراق بهادار مشتمل بر چهار نوع است:
بازار منسجم (با ساختار) بورس اوراق بهادار
بازار منسجم (با ساختار بورس اوراق بهادار): این نوع بازار، بازاری منسجم، متمرکز و سازمان یافته است که از دو ویژگی عمده برخوردار است:
اولا: کلیه معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار بورس، در تالار بورس و به دست کارگزاران و معامله گرانی انجام میشود که عضو بازار بورس هستند.
ثانیا: معاملات به صورت حراجی بوده و کارگزاران سعی دارند تا اوراق بهادار ارائه شده را با کمترین قیمت ممکن برای مشتریان خود خریداری نمایند، و این در حالی است که کارگزاران سعی میکنند اوراق بهادار را به بالاترین قیمت پیشنهاد شده به فروش رسانند.
در این بازار اوراق بهاداری مورد معامله قرار میگیرند که متقاضیان آن قبلا تقاضای ورود خود را به این بازار ارائه کرده و شرایط لازم را احراز نموده باشند (CIB,1995,P24).
بازار خارج از بورس
بازارهای خارج از بورس: پیشینه لغوی بازار خارج از بورس، مربوط به زمانی است که اوراق بهادار و پیشخوان
مغازه معاملهگران معامله میشد و به یک مکان خاص اشاره داشت، ولی در حال حاضر این واژه دیگر به یک مکان خاص اشاره نداشته و به یک
نوع معامله و تجارت اطلاق میشود. در واقع بنگاههایی در این بازار فعالیت دارند که یا سهام آنها هنوز در بورس پذیرفته نشده، مانند شرکتهای کوچک و جدید و یا به دلیل محدودیتهایی که بعد از ورود به این بازار به آنها تحمیل میشود، علاقهای به عضویت در آن ندارند. لذا سرمایهگذاری که مایل به خرید سهام در این نوع بازارهاست، لازم است به واسطهگران مخصوص این بازار مراجعه نماید( Kermani , 2004,p 37).
در این بازارها دو گروه عمده از واسطهها مشغول به کار هستند:
موسسات کارگزاری: کار این موسسات پیدا کردن خریدار یا فروشنده است و در قبال این کار از مشتریان خود کارمزد (کمیسیون) دریافت میکنند.
معاملهگران: کار این افراد خرید و فروش اوراق بهادار به حساب خود و پذیرش خطر برای خودشان است. این گروه، اوراق بهادار را به قیمت معینی میخرند و به قیمت کمی بالاتر میفروشند.
از ویژگیهای دیگر بازارهای خارج از بورس این است که در یک محل خاص متمرکز نبوده و با بهرهگیری از شبکه گسترده رایانهای و ارتباطی – مخابراتی میتوانند فعالیتهای خود را در کل کشور گسترش و پوشش دهند. کارگزاران و معاملهگرایانی که در این نوع بازار فعالیت دارند از پیشرفتهترین وسایل ارتباطی جهان نظیر پست الکترونیک وشبکه های اینترنتی برای برقراری ارتباط با یکدیگر و با مشتریان خود استفاده میکنند. چنین نظام ارتباطی پیشرفته و سریعی به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا از طریق انتخاب بین چندین بازارساز رقیب، اوراق بهادار مورد علاقه خود را انتخاب و خریداری نمایند. در این صورت بازار از حالت انحصاری خارج شده و معاملهگران میتوانند با آگاهی از بازارهای مختلف اقدام به سرمایهگذاری نمایند.(Hermostllo 1996, p 52)
بازار سوم
بازار سوم: معمولاً سرمایهگذاران برای پرهیز ازهزینه های معاملهگری در هر دو بازار (بازار بورس و خارج از بورس) به بازار سوم روی میآورند، و این امر عمدتاً از آنجا ناشی میشود که در بازار بورس نرخ کارمزد ثابت بوده و کارگزاران علیرغم انجام معاملات با حجم بالا با عدم انعطاف در نرخ کارمزد روبرو میباشند، به همین دلیل اشخاص در هر معاملهای که حجم بالایی از اوراق بهادار را شامل گردد، چه خرید و چه فروش ناچار به پرداخت مبلغ قابل توجهی کارمزد خواهند بود. این اشخاص که اغلب موسسات مالی بزرگ هستند نه تنها در جست و جوی راهحلی برای سادهتر کردن معاملات با حجم بالای اوراق بهادارند، بلکه به دنبال کاهش هزینه معاملات نیز میباشند. هدف دیگر آنها جلوگیری از بروز نوسانات شدید در قیمت اوراق بهادار به دنبال هر معاملهای است که با حجم بالا در هر دو بخش عرضه و تقاضا به وجود میآید. این افراد (حقیقی و حقوقی) معاملهگران بزرگی هستند که عضو بازار بورس نبوده و تابع قاعده کارمزد بورس عمل نمیکنند. در حالی که آمادگی کامل برای انجام معاملات با حجم بالا و نرخ نزولی کارمزد به نسبت افزایش حجم معامله را دارند. این افراد اوراق بهادار را معمولاً با قیمتی پائینتر از قیمت جاری تالار بورس خریداری میکنند. این در حالی است که اگر فروشنده، اوراق بهادار خود را در تالار بورس میفروخت و کارمزد مربوط را نیز پرداخت میکرد، خالص بازده او کمتر میشد. اما در این نوع، دیگر زیانی متوجه او نمیشود، به این ترتیب فضای جدیدی در بازار بورس ایجاد میشود که اصطلاحاً به آن بازار سوم گفته میشود.
(Duffie , etals , 2004, P132).
بازار چهارم
بازار چهارم : اگر کارگزاران به طور مستقیم به معامله با یکدیگر بپردازند، بازار چهارم شکل میگیرد. این بازار را موسسات بزرگ سرمایهگذاری بهوجود آوردهاند. طریقه معامله اوراق بهادار در این موسسات ارتباطات الکترونیکی است که توسط بازارسازان صورت میگیرد. موسسات سرمایهگذاری با استفاده ازشبکه های رایانهای و اینترنتی با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و در صورت نیاز به معامله، بدون آشکار کردن هویت خود، نوع اوراق بهادار و میزان خرید یا فروش خود را اعلام میکنند. حال اگر موسسه دیگری درصدد معامله با آن موسسه برآید به مذاکره و چانهزنی با آنها خواهد پرداخت تا در مورد تعداد، قیمت و نحوه پرداخت به توافق دست یابند. بدیهی است معامله زمانی اتفاق میافتد که توافقهای لازم به عمل آید. در چنین مواردی بعضی از بازارسازان و شرکتهای برقرارکننده ارتباطات شبکهای اینترانتی و اینترنتی میان نهادهی سرمایهگذار، مبلغی به عنوان حق العمل سالانه و برخی نیز علاوه بر آن، درصدی به عنوان کارمزد از مشتریان خود دریافت میکنند. بازار چهارم به دلیل نداشتن ساختار شفاف و بدون مرز، و چهارچوب فیزیکی مشخص، به سرعت رو به گسترش است و بخش عظیمی از معاملات بازار بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده است(Econoot.Kenyon, 2004, p87).
شکل ۲-۲- ارتباط بین بازارها
بورس و تاریخچه آن
۲-۶-۱ تعریف بورس
بورس عبارتست از محل اجتماع بازرگانان و دلالان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای رسمی که همه روزه در ساعت های معینی برای انجام داد و ستد یا بازرگانی در آن جا جمع می شوند.
بورس یک بازار دائمی اطلاق می شود که در یک محل تشکیل می شود و در آن خرید و فروش کالا و یا اوراق بهادار تحت ضوابط و مقررات و قوانین خاصی صورت می گیرد.
بورس مکانی است که در آن با توجه به سفارش های خریداران و فروشندگان، اوراق بهادار معامله می شود. وجود این بازارها در عادلانه بودن قی
مت اوراق بهادار و سرعت بخشیدن در معاملات ضروری و انکارناپذیر است (نمازی، ۱۳۸۲، ص۱۶).
به طور کلی بورس به فعالیت های بازرگانی و داد
و ستد به یک بازار رسمی و دائمی گفته می شود که در یک محل تشکیل شده و در آن خرید و فروش انواع کالا و یا اوراق توسط افرادی بنام کارگزار، تحت نظارت خاص انجام می گیرد.
۲-۶-۲-تاریخچه بورس
۲-۶-۲-۱- پیشینه بورس در جهان
گسترش مبادلات پول و کالا در بازارهای جهان نیاز به محلی که در آن تحت مقررات و شرایط خاص خرید و فروش و تبادل کالا، پول و سایر وسایل پرداخت بتواند صورت گیرد را ، اجتناب ناپذیر می ساخت. در قرون وسطی گروه بازرگانان در میدان های خصوصی دور هم جمع شده و به دادو ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف بوجود آمد که در آن ها مقررات به صورت عرف تجاری و بورس اجرا می گردید. مبادلات چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام از ازاء بروات تجاری و قبوض است که در پیدایش بورس سهم بسزایی داشته و چون معاملات مزبور محدود به زمان و مکان بازارهای مکاره نمی شد، به تدریج توسعه پیدا کرد.
از سال ۱۴۰۹ میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ مرکز فنلاند واقع در شمال شرقی بلژیک بوجود آمد. صرافان همه روزه در میدان توبریوس در مقابل خانه خانواده بازرگان معروف وان در بورس برای دادو ستد پول و براوت جمع می شوند و به همین دلیل به این گروه ها به اختصار نام بورس داده شد(عباسیان، ۱۳۷۴،ص۳۲).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعدها به علت مشکلات اقتصادی از فضای باز (از جمله آب و هوا) بازرگانان و کسبه این شهر به فکر تاسیس جایگاهی جدید در شهری دیگر افتادند که ساخت مجموعه ای به همین نام در شهر انورس بلژیک ، اولین گام در تاسیس آگاهانه بورس بوده است.
تالار بورس به وقوع پیوسته در جهان و حرکت از جامعه فئودالیزم قرن پانزده به سوی جامعه صنعتی باعث شد که بورس های سرتاسر جهان اهمیت ویژه ای بیابند. آنچه در سال ۱۵۵۳ میلادی رخ داد، ایجاد شرکت های سهامی عام بود که در سال ۱۶۰۲ با تاسیس شرکت هند شرقی، شکل اصلی خود را پیدا نمود و بدین ترتیب اساس بازار سرمایه پایه گذاری شد. بازار سرمایه همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا شروع به رشد نمود و به مرور کشورهایی نظیر المان، انگلیس و سویس را در برگرفت.
هسته مرکزی تفکری که تشکیل چنین سازمانی را در برداشت این بود که بازرگانان و صاحبان صنایع در پی ایجاد راهکاری برای جذب مشارکت اقشار جامعه و تجهیز منابع مالی جهت پیشبرد اهدافشان بودند که بهترین راه حل برای جذب سرمایه گذاران جدید تقسیم بود و زیان با آنان بود.
اکنون پس از گذشت سال ها اهمیت این نهاد مالی ان قدر زیاد شده بود از بورس به عنوان دماسنج اقتصاد کشورها نام می برند(کاویان و دیگران، ۱۳۸۵، صص۱۳ و۱۴).
بعضی از محققان دیگر معتقدند که اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام کمپانی هند شرقی هلند پدیدار شد. به همین نحو، شرکت کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله ای رسیده بود که می بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد. بورس آمستردام در سپتامبر ۱۶۰۲ ، شش ماه پس از تشکیل شرکت کمپانی هند شرقی هلند تاسیس شد. شرکت کمپانی هند شرقی هلند از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناو جنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود ،کل کشور هلند تجدید حیات یافت.
این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. به نظر می رسد که شرکتی با ارتش و ناو جنگی خصوصی هیچ گاه در آینده در هیچ بازاری پدیدار نشود. کلید موفقیت این شرکت در حقیقت حضور عموم در مالکیت آن بوده است. این امر انباشتن ۵/۶ میلیون گیلدر واحد پیشین پول هلند را برای آن شرکت به ارمغان آورد. همچنین بورس باعث شد تا شرکت مزبور بتواند برای رفع نیازهای کوتاه مدت خود، اوراق قرضه منتشر کند. به این ترتیب ، اولین بور

]]>