پایان نامه مدیریت درباره : بورس اوراق بهادار

<![CDATA[

اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد.

مدل مفهومی پژوهش:
مدل مفهومی پژوهش از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، گفت و گو می کند. پدید آوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویاییهای موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد، بهبود بخشیم.
مدل مفهومی:
روش تحقیق: نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای پیرامون، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کر ده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسیروش های مختلف بشری، ازروش های علمی استفاده شود .
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و این امر به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.
انواع روش تحقیق عمدتا به دو دسته کلی شامل روش تحقیق بر حسب نوع استفاده (تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای) و روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها (تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق میدانی، تحقیق کاربردی – نظری و مانند آن) تقسیم می شود. درتحقیق پیمایشی طولی داده ها در طول زمان یا در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه متغیر ها در طول زمان پی برده شود .
تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روشها ، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند؛ برای مثال، استفاده از معلومات و قوانین زیست شناسی به بشر این امکان را می دهد تاراه های سلامتی و بهداشت خود را جستجو نماید. این نیز مبانی شناختی خود را از قوانین، نظریه ها و نتایج تحقیقات بنیادی می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که به نوعی از تحقیقات کاربردی ، تحقیقات توسعه ای می گویند و هدف آن، بررسیهایی است که نشان می دهد چگونه تولید افزایش می یابد یا سازمان تولید گسترش پیدا می کند یا مدلها وروش های جدید تولید کالا و خدمات چیست. بطور کلی هدف این تحقیقات، توسعه و بهبود روشها، ابزار، کالاها یا ساختارهاست و به همین دلیل در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرند .
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است. بعبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیریها و سیاستگذاری ها در قلمرو کار مدیریت ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعم از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده های پایین، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و شرکت ها، تصمیم گیری است. دانستن وضعیت حیطه مدیریت و تحول متغیرها برای تصمیم گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایشها، ویژگیها، کیفیت متغیرها و نیز عوامل موثر در حیطه مدیریت نمی توان تصمیم گیری و سیاستگذاری نمود. برای آگاهی از این امور ، تحقیقات توصیفی ضرورت دارد.
درتحقیق پیمایشی طولی، داده ها در طول زمان یا در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه بین متغیر ها در طول زمان پی برده . بنابراین، این تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش، از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) میباشد.
جامعه آماری تحقیق:
هر تحقیقی علمی شامل مجموعه ای از عملیاتی است که بر روی موضوع یا موضوعهای آن که آزمودنیهای تحقیق نام دارد به انجام می رسد. به عبارت دیگر تحقیقات علمی بطور عمومی شامل آزمایش یا تجربه بر روی آزمودنیهای خود می باشد که بر اساس فرضیه های مربوط در مورد آنها انجام داده می شود. بنابراین، نتایج تحقیق در مورد آزمودنیهای آن معتبر است. می توان گفت که جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اجزاء و عوامل مختلف می باشد که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند . تعریف دیگری، جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مندیمیافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم به طوری که حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند . مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعهی آماری را مشخص میسازند. جامعهی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای صنعت سیمان بوده (۳۰ شرکت) که دارای شرایط زیر باشند:
جزو شرکتهای صنعت سیمان باشند و به عبارت دیگر جزو شرکتهای مالی، سرمایهگذاری و … نباشند.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند باشد.
قبل از سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در لیست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران باشند.
دادههای آنها در دسترس باشد.
نماد معاملاتی شرکت در هر سال بیشتر از سه ماه بسته نباشد.
سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
ابزارهای گرداوری داده ها:
به منظور گرداوری اطلاعات از منابع اطلاعاتی و داده ای زیر استفاده کرده ایم:
الف) اطلاعات کتابخ
انه ای از جمله: مطالعه و بررسی کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو درپایگاه های اطلاع رسانی و نیز استفاده از تجارب محققین دیگر(مطالعه مقاله ها و پایان نامه ها) به منظور دستیابی به مبانی نظری و پیشینه تحقیق؛
ب) استفاده از داده های بانک مرکزی
ج) استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران (سی دی بورس) به منظور دسترسی به اطلاعات ترازنامه و سود و زیان و…؛
د) استفاده از پایگاه داده symbols transaction شرکت بورس؛
ه) استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیرپرداز.
تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و جهت تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی استفاده شده است. ابتدا برای پایایی متغیر های مدل، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) گرفته شد. و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آنجایی که نوع فرضیات رابطهای است وداده های ما کمی است از آزمون پیرسون استفاده شده است. برای انجام آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و پیشبینی آینده مالی شرکتها از نرمافزار Eviews و SPSSبرای طبقهبندی دادهها از نرمافزار Excel استفاده خواهد شد.
نرم افزار Eviews یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش های اقتصاد سنجی، بویژهروش های جدید آن میباشد. نسخه اولیه این نرم افزار توسط بانک جهانی در سال ۱۹۹۴ برای انجام تحلیل های اقتصاد سنجی به بازار ارائه شد و تاکنون نگارشهای گوناگونی از آن عرضه شده است. از دید بسیاری از محققین اقتصاد سنجی، بکارگیری آسان روش های VAR ( نامحدود و ساختاری ) و مدل های ARIMA از مزیتهای این نرمافزار نسبت به سایر نرمافزارهای مشابه است.
به هر حال روشن است که چنانچه محققین اقتصادی بخواهند بطور جدی در زمینه تحقیقات اقتصادی فعالیت نمایند، ضروری است در کنار آموزش تکنیکهای جدید اقتصادسنجی با نرمافزارهای با قابلیت بالا نظیر Eviews نیز آشنا گردند.
برای پیش بینی تامین مالی از نرم افزار ITSM نیز استفاده شده است که عبارت است از:
این نرم افزار یک نرم افزار تخصصی در زمینه سری های زمانی می باشد. به عبارت دیگر این نرم افزار تقریباً تمام نیازهای آمار در زمینه سری های زمانی را برطرف می کند. با استفاده از این نرم افزار می توان روند و مولفهی فصلی را از یک سری زمانی با یکی از روش های تفاضل گیری و مولفهی فصلی حذف کرد. براورد پارامترهای مدل به روش های ماکزیمم درست نمایی، Yule-Walker، Innovation و … از مزیت های دیگر این نرم افزار است. برای پیشبینی نیز با استفاده از یک مدل ARMA و انتخاب تعداد پیشبینی ها این نرم افزار به سادگی قابل کاربرد است.
محدودیتهای تحقیق:

کمبود منابع فارسی در مورد تامین مالی شرکتها
کم بودن کارهای تحقیقاتی میدانی در زمینه تامین مالی
نبود اطلاعات جامع و دقیق در مورد صورتهای مالی شرکتها
وقت گیر بودن بررسی تامین مالی تمامی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه
در این فصل، اطلاعات گرداوری شده و فرضیه های مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نتیجه گیری آماری به عمل می آید. داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزارهای ITSM , Eviwes ,SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. در این بخش ابتدا به روش ها و آزمون های به کار برده شده را به تفضیل شرح می دهیم و سپس فرضیه ها بررسی کرده و نتایج حاصل از آن ها را بیان می کنیم.
۴-۲- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت
به چند دلیل بررسی پایایی سری داده ها مهم است. پایایی یا ناپایایی یک سری می تواند تاثیر شدیدی روی رفتار و ویژگی های آن داشته باشد. اگر متغیر های سری زمانی مورد استفاده در بر آورد ضرایب مدل ناپایا باشند در عین حال که ممکن است هیچ رابطه مفهومی بین متغیر های مدل وجود نداشته باشد ضریب تعیین ()به دست آمده آن می تواند بسیار مهم باشد و موجب شود تا محقق استنباط های نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیر ها انجام دهد. دلیل بزرگ بودن ( ) آن است که وقتی یک سری زمانی نظیر دارای روند است کل پراکندگی رگرسیون (یعنی ) حول میانگین ثابت Y محاسبه می شود. که به غلط در طول زمان پایا فرض شده است. این امر وزن زیاد به مشاهداتی می دهد که از میانگین Y فاصله دارند، درنتیجه کل پراکندگی محاسبه شده، بسیار بزرگ می شود. از آن جا که ضریب تعیین () به صورت تعریف می شود، که در آن () جملات خطای رگرسیون است، وقتی بزرگ می شود، جمله داخل کروشه فوق کوچک می شود و در نهایت بالایی به دست می آید.
وجود متغیرهای ناپایا در مدل سبب می شود تا آزمون های tوf معمول نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند. در چنین شرایطی کمیت بحرانی ارائه شده توسط توزیع های fوt کمیت بحرانی صحیحی برای انجام آزمون نیستند. کمیت های بحرانی منتج از توزیع های tوf به گونه ای است که با افزایش حجم نمونه امکان رد هر چه بیشتر فرضیه () را فراهم می آورد. با رد نادرست فرضیه نتیجه گیری می شود که روابط مستحکم و معنی داری بین متغیر های مدل وجود دارد، درحالی که واقعیت جز این است و رگرسیون به دست آمده، رگرسیون کاذبی بیش نیست، از مشخصه های معمول یک رگرسیون کاذب، داشتن ضریب تعیین بالا(نزدیک به یک) و آماره دوربین واتسون DW)) پایین (نزدیک به صفر ) است(نوفرستی، ۱۳۷۸).
۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد
یکی از آزمون هایی که برای بررسی پایایی از آن استفاده می شود آزمون ریشه واحد است. مدل زیر را در نظر بگیرید:
Vt جمله خطای استوکاستیک است که از فروض کلاسیک تبعیت می کند . همانطور که مشاهده می شود معادله بالا یک معادله خود رگسیون مرتبه اول ARM است که در آن مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان t-1 رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 در عالم واقع برابر با یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم یعنی بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد ، بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم
و تشخیص دهیم که در واقع P=1 است ، گفته می شود متغیر Yt دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سری های زمانی ، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد فرایند گام تصادفی نامیده می شود و نمونه ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.
معادله بالا غالبا به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:
که در آن و اپراتور مرتبه اول هستند.اکنون فرضیه صفر عبارتست از اگر در واقع برابر با صفر باشد می توانیم معادله قبلی را به صورت زیر بنویسیم.
این معادله بیانگر این است که تفاضل مرتبه اول سری زمانی Yt ( که یک فرایند گام تصادفی است ) ساکن است، زیرا بنا به فرض Ut یک اختلال سفید ( اختلال خالص) می باشد، اکنون اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود ( تفاضل مرتبه اول) و این سری زمانی تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی انباشته از مرتبه اول می باشد و به صورت F(1) نشان داده می شود(همان منبع ، ۳۳-۳۶).
به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود ، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. بدین ترتیب هر گاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد، یک فرآیند ساکن به طور مترادف به صورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی غیرایستا بودن سری زمانی نظیر Yt رگرسیون را براورد کرده و بررسی می کنیم که آیا P از لحاظ آماری برابر با یک می باشد یا خیر. متاسفانه مقدار t که بدین ترتیب بدست می آید حتی در نمونه های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند، تحت فرضیه H0 آماره آزمون t که در این روش محاسبه می شود آماره J(tav) نامیده می شود، که مقادیر بحرانی آن به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی فولر به صورت جداول آماری محاسبه شده است. در ادبیات اقتصاد سنجی آزمون t به آزمون دیکی فولر (DF) مشهور می باشد. توجه داشته باشیم که اگر فرضیه صفر (P=1) رد شود ( یعنی سری زمانی ساکن باشد) می توانیم از تابع آزمون t استیودنت استفاده نماییم.
اگر قدر مطلق آماره T محاسباتی بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی T ( یعنی قدر مطلق DF یا DF مک کینان ) باشد ، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم. از طرف دیگر اگر مقدار T محاسباتی ( قدر مطلق آن) کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود( نوفرستی ،۱۳۸۷ ،۳۷)
۴-۲-۲- پایایی متغیرهای مدل
پیش از آزمون فرضیه های تحقیق، به دلیل آن که ماهیت متغیرهای تحقیق از نوع سری زمانی و برگرفته از داده های سری زمانی است و از سوی دیگر در فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین استفاده شده است و شرط لازم برای استفاده از مدل رگرسیونی خطی به روش حداقل مربعات معمولی برای
تخمین الگوی مورد نظر استفاده برای آزمون فرضیه ها پایداری متغیرهای الگوست، بایستی آزمون پایایی و ناپایی برای متغیرهای تحقیق انجام شود. برای این منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) استفاده می کنیم.
فرضیات H0 و H1 در مورد این آزمون به شرح ذیل بیان می شوند:
H0 متغیر مورد نظر ریشه واحد دارد :
H1 متغیر مورد نظر ریشه واحد ندارد( بیان ایستایی متغیر) :
نتایج بدست آمده آزمون دیکی فولر در سطح متغیرها در جدول(۴-۱) نشان داده شده است.
جدول۴-۱: نتایج آزمون دیکی فولر برای متغیرهای الگو
متغیرها
تعداد وقفه مناسب
عرض از مبدا
روند
Augmented Dickey-Fuller test statistic
مقدار بحرانی مک کینون
سطح معنی‏داری
۱%
۵%
۱۰%
دارایی های جاری
Level
+
+
5.7632-
3.76-
3.004-
2.642-
0.0001
بدهی های جاری
Level
+
+
5.6744-
3.763-
2.0041-
2.6422-
0.0001
نسبت جاری
Level
+
+

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳٫۳۶۴-
۳٫۷۶۴۳-
۲٫۰۰۴۸۶-
۲٫۶۴۲۲-
۰٫۰۲۳
نسبت بدهی
Level
+
+
3.388-
3.788-
3.012-
2.6461-
0.0233
EPS
Level
+
+
4.4759-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0021
حقوق صاحبان سهام
Level
+
+
9.634109-
3.808546-
3.020686-
2.650413-
0.000
نسبت آنی
Level
+
+
4.512465-
3.788030-
3.012363-
2.646119-
0.0021
نسبت گردش موجودی
Level
+
+
6.535288-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.000
دارایی های غیر

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *