پایان نامه رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن

<![CDATA[

درآمدها

۰۴۷/۰
۰۴/۰
۸۵%
مشتریان
افزایش رضایت خدمت گیرندگان
سرعت، دقت و صحت
۵
۵۴/۳
۷۰٪ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
پاسخگویی
۵
۴۳/۳
۶۸٪
ادب و اعتماد
۵
۴۰/۳
۶۸٪
قابلیت اطمینان
۵
۴۳/۳
۶۸٪
فرآیندهای داخلی
اصلاح و بهبود فرآیندها
زمان انجام تشریفات واردات
۱
۴۲/۲
۴۱٪
زمان انجام تشریفات صادرات
۱
۸۷/۱
۵۳٪
زمان انجام تشریفات ترانزیت خارجی
۱
۱۶/۲
۴۶٪
زمان انجام تشریفات ترانزیت داخلی
۱
۱۸/۲
۴۵٪
زمان انجام تشریفات سایررویه ها
۱
۳۱/۲
۴۳٪
مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط
میزان اطلاع از عملکرد همدیگر
۵
۴۲/۳
۶۸٪
میزان تبادل مهارتها و نظرات
۵
۲۵/۳
۶۵٪
ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و مقابله با تخلف
میزان تخلفات اداری
۱
۰۱/۲
۴۹٪
شفافیت قوانین ورویه ها
۵
۷/۳
۷۴٪
میزان ضابطهمند بودن امور
۵
۶/۳
۷۲٪
جدول۴-۱۰: کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مقادیر هدف و واقعی سال۱۳۹۱
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدف گذاری
سال ۱۳۹۱
مقادیر واقعی
سال ۱۳۹۱
درصد تحقق شاخصها
فرآیندهای داخلی
تغییر و تحول سازمانی
میزاندوره های آموزشی مرتبط
۵
۵۳/۳
۷۰٪
میزان گرایش کارکنان به ادامه تحصیل
۵
۹۷/۳
۷۹٪
پیشگیری و مقابله با قاچاق
تعداد پروندههای قاچاق (فقره)
۱۰۰۰
۷۴۳
۷۴%
کیفیت رسیدگی به پرونده قاچاق
۵
۷۸/۳
۷۵٪
رشد و یادگیری
افزایش رضایت کارکنان
حقوق و مزایای شغلی
۵
۳۵/۲
۴۷٪
ماهیت و شرایط شغل
۵
۹۸/۲
۵۹٪
فرصت ارتقا و پیشرفت
۵
۷۱/۲
۵۴٪
سرپرستی و مدیریت
۵
۵۹/۳
۷۱٪
بهسازی و توسعه منابع انسانی
نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار
۵۰/۰
۴۶/۰
۹۲%
نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان
۹۰/۰
۸۶/۰
۹۶%
توسعه فناوری اطلاعات
میزان ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی
۵
۱۵/۳
۶۳٪
میزان بهرهگیری از فناورهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه
۵
۲۴/۳
۶۴٪
میزاندوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات
۵
۱۷/۳
۶۲٪
جدول۴-۱۰: ادامه
منبع: یافتههای پژوهش
۴-۳-۳ تحلیلهای آماری
در این بخش برای یافتن پاسخ سوال دوم تحقیق، با توجه به مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، تحقق یا عدم تحقق شاخصها برای هریک از مناظر به طور جداگانه آزمون گردیده است.
۴-۳-۳-۱ تحلیل آماری منظر مالی
با توجه به اینکه برای شاخصهای مالی مقادیر عددی طبق آمار مشخص بوده لذا برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده و برای تحلیل آماری به بررسی درصد تحقق شاخصها پرداخته شده است. بنابراین ابتدا باید میانگین حداقل و حداکثر امتیاز شاخصها محاسبه شود که با توجه به نتایج حاصل در این منظر، حداقل امتیاز ۸۵، حداکثر امتیاز ۱۰۲ و میانگین حاصل ۵/۹۳میباشد. بر این اساس اماره آزمون به صورت زیر خواهد بود.
آماره آزمون:
به این ترتیب که اگر میانگین درصد تحقق هر چهار شاخص منظر مالی از ۵/۹۳ بیشتر باشد میتوان نتیجه گرفت که این شاخصها تحقق یافتهاند. بر اساس نتایج حاصل از جدول ۱۰-۴ میانگین درصد تحقق شاخصهای منظر مالی از نتیجه متوسط چهار شاخص که به ترتیب۱۰۲، ۹۲، ۹۶ و ۸۵ میباشد عدد ۷۵/۹۳ بهدست میآید که از مقدار ۵/۹۳ بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت که شاخصهای مالی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
۴-۳-۳-۲ تحلیل آماری منظر مشتریان
برای تحلیل آماری شاخصهای این منظر از کارت امتیازی متوازن، میانگین حداقل امتیاز ۱ و حداکثر امتیاز ۵ که عدد۳ میباشد، ازطیف لیکرت در نظر گرفته برای سوالات پرسشنامه مشتریان محاسبه و معیار قرار داده شده است. پس آماره آزمون به شکل زیر خواهد بود.
آماره آزمون:
سپس با استفاده از آزمون T میانگین همه شاخصهای مشتریان محاسبه و در سطح اطمینان ۹۵ درصد، با استفاده از آزمون T تک نمونهای تحقق شاخصهای موردنظر بررسی شدهاند که نتایج حاصل به شرح جداول ۴-۱۱و ۴-۱۲ میباشد.
جدول۴-۱۱: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
۰۷۵۸۷/۰
۹۲۹۲۵/۰
۴۰۱۵/۳
۱۵۰
منظر مشتریان
جدول ۴-۱۲: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان ۹۵ درصدی اختلاف
اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حدبالا
حدپایین
۵۵۱۴/۰
۲۵۱۶/۰
۴۰۱۴۸/۰
۰۰۰/۰
۱۴۹
۲۹۲/۵
منظر مشتریان
منبع: یافتههای تحقیق
نتیجه آزمون شامل دو خروجی است. خروجی اول شاخصهای توصیفی متغیر را نشان میدهدکه شامل تعداد پاسخدهندگان، میانگین و انحراف معیار است. خروجی دوم نیز نتایج آزمون میانگین را نشان میدهد. ستون اول از سمت چپ مفهوم، ستون دوم آماره T، ستون سوم درجه آزادی و ستون چهارم نیز معناداری آزمون را نشان میدهد. بر اساس جداول بالا میانگین بدست آمده از آزمون T برابر ۴۰/۳ میباشد که از ۳ بیشتر است. و نیز سطح معنیداری آزمون میانگین برابر با ۰۰۰/۰ و از ۰۵/۰ کمتر است. پس در سطح خطای ۵ درصد میتوان گفت که شاخصهای مشتریان گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
۴-۳-۳-۳ تحلیل آماری منظر فرآیندهای داخلی
در منظر فرآیندهای داخلی نیز میانگین ۳ که نتیجه متوسط حداقل امتیاز ۱ و حداکثر امتیاز ۵ تعیین شده در طیف لیکرت است به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته شده که بر طبق آن آماره آزمون به صورت زیر میباشد.
آماره آزمون:
سپس با استفاده از آزمونT به بررسی تحقق شاخصها پرداخته شده که نتایج حاصل در جداول ۴-۱۳و ۴-۱۴ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
۰۶۳۴۷/۰
۶۴۷۲۶/۰
۶۸۳۶/۳
۱۰۴
منظر فرآیندهای داخلی
جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان ۹۵ درصدی اختلاف

اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم
حدبالا
حدپایین
۸۰۹۵/۰
۵۵۷۷/۰
۶۸۳۵۹/۰
۰۰۰/۰
۱۰۳
۷۷۰/۱۰
منظرفرآیندهای داخلی
منبع: یافتههای تحقیق
جداول بالا نشان میدهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای تحلیل آماری فرآیندهای داخلی در کارت امتیاز متوازن ۶۸۳۶/۳ میباشد که از ۳ بیشتر است و چون مقدار معنیداری برابر با ۰۰۰/۰و کمتر از ۰۵/۰ کمتر است پس میتوان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. همچنین در این منظر مقدار عددی شاخص تعداد پروندههای قاچاق طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن از پرسشنامه استفاده نشده و برای آزمون به بررسی درصد تحقق آن پرداخته شده است. با توجه تعداد پروندههای قاچاق هدف و تعداد پروندههای قاچاق واقعی تحقق یافته و ۷۴%درصد تحقق شاخص که بیشتر از ۵۰% میباشد میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی هم در شاخصهایی که مقدار آنها معلوم است و هم در شاخصهایی که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند تحقق یافته است.

۴-۳-۳-۴ تحلیل آماری منظر رشد و یادگیری
در منظر رشد و یادگیری برای تعدادی از شاخصها مقدار عددی طبق آمار مشخص است که برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده است، بنابراین برای این تحلیل دوحالت را در نظر میگیریم.
حالت اول برای شاخصهایی است که مقدار آنها واقعی و معلوم میباشد و عبارتند از: نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان.
در این حالت چون کمترین مقدار برای نسبتهای ساعات آموزش به کل ساعات کار و کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان صفر و بیشترین مقدار ۱۰۰ است، لذا مقدار میانگین ۵۰ خواهد شد. پس آماره آزمون برای این حالت به صورت زیر است.
آماره آزمون
مقدار میانگین درصد تحقق دو شاخص فوق ۹۴ میباشدکه از مقدار میانگین هدف بیشتر است. بنابراین شاخص رشد و یادگیری گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی که مقدار عددی آنها معلوم است تحقق یافته است.
حالت دوم برای سایر شاخصهاست که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند و آماره آزمون برای این دسته از شاخصها به صورت زیر است:
آماره آزمون
میانگین ۳ نتیجه متوسط حداقل امتیاز ۱ و حداکثر امتیاز ۵ است که بر اساس طیف لیکرت حاصل شده است.
نتایج حاصل از انجام آزمون T بر اساسداده های پرسشنامه کارمندان در جداول ۴-۱۵ و ۴-۱۶ نشان داده شده است.

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *