پایان نامه رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن

همچنین خدمتگیرندگان این گمرکات اعم از بازرگانان، حقالعملکاران و ترخیصکاران گمرکی که از منظر آماری نامحدود هستند؛ تشکیل میدهند.
3-5-4 نمونه آماری
روش نمونهگیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده میباشد که حجم نمونه آماری برای مدیران وکارکنان براساس فرمول کوکران برای جامعه محدود( )104 نفر محاسبه شده است. همچنین با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری برای خدمتگیرندگان، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود ( ) 150نفر محاسبه شده که دررابطه های فوق
N: تعداد اعضای جامعه آماری

n : تعداد اعضای نمونه آماری
96/1t=: مقدار متغیر نرمال با سطح اطمینان 95%
5/0p=: درصد تجانس در پاسخگویی به سوالات
q=1-p
08/0d=: سطح مورد قبول خطا
میباشد. تعدادنمونه های هر گمرک و نحوه تخصیص نمونه آماری در جدول 3-1 ارائه شده است.
جدول3-1: نحوه تخصیص نمونه آماری
نام گمرک
تعداد کارکنان و مدیران
حجم نمونه کارمندان
حجم نمونه خدمتگیرندگان
جلفا
128
38
60
تبریز
105
32
40
سهلان
58
20
30
نوردوز
46
14
20
مراغه
5
قابل اغماض
جمع
342
104
150
3-5-4 ابزار جمعآوری دادهها
در این پژوهش با مطالعه مقالات و کتب مرتبط با موضوع تحقیق جهت به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و برای تبیین مباحث پیشینه نظری تحقیق، از مرسومترین روش تحقیق یعنی روش کتابخانهای استفاده شده است که جزئیات منابع استفاده شده به شرح زیر میباشد.
_ بررسی و مطالعه مقالات معتبر فارسی چاپ شده در نشریههای مختلف مدیریتی و موجود درپایگاه های اینترنتی
_ بررسی و مطالعه مقالات انگلیسی مرتبط با موضوع بحث از طریق دسترسی به پایگاه های مختلف اینترنتی
_ مطالعه و بررسی کتب تخصصی مدیریتی
همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت تبیین اهداف عملیاتی، استراتژیها، شاخصها و هدفگذاریهای مربوطه از طریق مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به برنامههای استراتژیک و عملیاتی سازمان ونیز مصاحبه با مدیران گمرکات استان و مطالعات کتابخانهای و اینترنتی گردآوری شده است.
جهت سنجش استراتژیها و شاخصهای استخراج شده، ابتدا لازم است که مقادیر هدف و مقادیر تحققیافته مشخص گردد. مقدار واقعی تعدادی از شاخصهای عملکرد گمرکات استان با توجه به وجود آمار و ارقام کمی مورد استناد قابل استخراج است. برای استخراج مقادیر سایر شاخصها نیز از پرسشنامههای محقق ساخته استفاده خواهد شد. مقادیر هدف تعریف شده برای گمرکات استان در قالب مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن به شرح جدول 3-2 می باشد.
جدول3-2: دسته بندی اهداف عملیاتی بر اساس مناظر چهارگانه BSC و تعیین مقادیر هدف سال 1391
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدفگذاری
سال 1391
مالی
صیانت از حقوق دولت و جامعه و وصول درآمدهای قانونی
درآمدهای تحقق یافته از محل حقوق ورودی وعوارضها
2500میلیارد ریال
درآمدهای تحقق یافته از محل سایر خدمات گمرکی
32میلیارد ریال
کاهشهزینه ها
نسبتهزینه های جاری به درآمدها
032/0
نسبت کلهزینه ها به درآمدها
047/0
مشتریان
افزایش رضایت خدمت گیرندگان
سرعت، دقت و صحت در ارائه خدمات
5
پاسخگویی
5
ادب و اعتماد
5
قابلیت اطمینان
5
فرآیندهای داخلی
اصلاح و بهبود فرآیندها
زمان انجام تشریفات واردات
1
زمان انجام تشریفات صادرات
1
زمان انجام تشریفات ترانزیت خارجی
1
زمان انجام تشریفات ترانزیت داخلی
1
زمان انجام تشریفات سایررویه ها
1
مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط بین گمرکات
میزان اطلاع گمرکات از عملکرد همدیگر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5
میزان تیادل مهارتها و نقطه نظرات
5
ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری
میزان تخلفات اداری
1
شفافیت قوانین ورویه ها
5
میزان ضابطه مند بودن امور اجرایی
5
تغییر و تحول سازمانی
میزان دوره های آموزشی مرتبط
5
میزان گرایش کارکنان به ادامه تحصیل
5
پیشگیری و مقابله با قاچاق و تخلفات
تعداد پروندههای قاچاق
1000
کیفیت رسیدگی به پروندههای قاچاق
5
جدول3-2: ادامه
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدفگذاری
سال 1391
رشد و یادگیری
افزایش رضایت کارکنان
حقوق و مزایای شغلی
5
ماهیت و شرایط شغل
5
فرصت ارتقا و پیشرفت
5
سرپرستی و مدیریت
5
بهسازی و توسعه منابع انسانی
نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار
50/0
نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان
90/0
توسعه فناوری اطلاعات
میزان ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی
5
میزان بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه
5
میزاندوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات
5
تعداد پرسشنامههای این تحقیق دو عدد میباشد. پرسشنامه شماره یک توسط خدمتگیرندگان و پرسشنامه شماره دو توسط کارشناسان و کارکنان هریک از گمرکات استان تکمیل خواهد شد. سوالات هریک از پرسشنامههای فوق به صورت پنج گزینهای و بر اساس طیف لیکرت به صورت ذیل طبقه بندی شدهاند.
خیلی زیاد:5 امتیاز زیاد:4 امتیاز متوسط:3 امتیاز کم:2 امتیاز خیلی کم:1 امتیاز

همچنین امتیاز شاخصهای منفی به صورت معکوس می باشد.
خیلی زیاد:1 امتیاز زیاد:2 امتیاز متوسط:3 امتیاز کم:4 امتیاز خیلی کم:5 امتیاز
3-5-5 روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها
برای سنجش روایی پرسشنامهها از نظر چند تن از اساتید گروه مدیریت و برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است به این صورت که پرسشنامههای طراحی شده در یک مطالعه آزمایشی توسط تعدادی از اعضای نمونه آماری تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه محاسبه گردید که به ترتیب با 86/0و 87/0 پایایی پرسشنامهها تایید گردید و نتایج حاصله به شرح جدول 3-3 میباشد.
جدول3-3: محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه
تعداد سوالات
تعداد افراد پاسخ دهنده
ضریب آلفای کرونباخ
خدمتگیرندگان
9
10
861/0
کارمندان
20
7
871/0
منبع:یافتههای تحقیق
3-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها
جهت انتخاب روش آزمون آماری قبل از هر چیز بایستی از وضع نرمال بودن توزیع متغیرها اطمینان حاصل شود. در حالت نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی، از شاخصهای میانگین و انحراف معیار، آزمون تی و یا آنالیز واریانس استفاده میکنیم. اما اگر متغیر مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار نباشد از آزمونهای ناپارامتری مربوط استفاده میشود.
با توجه به موارد ذکر شده در تحقیق حاضر ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف جهت تایید عادی بودنداده های هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارکنان استفاده شد و مشخص شد کهداده های هر دو پرسشنامه دارای توزیع نرمال میباشد لذا از آزمون T برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
همچنین برای مقایسه وضعیت گمرکات استان از آزمون ANOVA استفاده شده و تفاوت میان گمرکات استان در هریک از شاخصهای مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با استفاده از نمودارهای جعبه ای نشان داده شده است.
3-7 خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان اهداف و سوالات تحقیق، در مورد جامعه و نمونه آماری، ابزار جمعآوری دادهها و نیز روایی و پایایی آنها بحث شد. همچنین علاوه بر تعیین مقدار هدف شاخصهای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن برای گمرکات استان آذربایجان شرقی، به روش تحقیق و آزمونهای آماری مورد استفاده در تحقیق نیز اشاره گردید.

4
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته میشود. در ابتدا آمار توصیفی تک تک متغیرها ارائه شدهاست که شامل متغیرهایی همچون جنسیت پاسخدهندگان، سن و میزان تحصیلات، نوع شغل و نوع فعالیت گمرکی به تفکیک مشتریان و کارمندان میباشد. در ادامه با استفاده از آمار توصیفی به بررسی نوع توزیع دادهها، آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان در هریک از شاخصهای مناظر کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است.
4-2 نتایج حاصل از تحلیل توصیفیداده های پژوهش
4-2-1 جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری
بررسی جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان و کارمندان که پرسشنامه را تکمیل کردهاند، چنانچه در جداول 4-1 و4-2 نیز مشخص است، نشان می دهد که 3/13درصد خدمتگیرندگان و 7/31درصد کارمندان زن و 7/86 درصد خدمتگیرندگان و3/68 درصد کارمندان مرد می باشند.
جدول 4-1: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زن
20
3/13
3/13
مرد
130
7/86
0/100
کل
150
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-2: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زن
33
7/31
7/31
مرد
71
3/68
0/100
کل
104
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار ستونی متغیر جنسیت در نمودارهای 4-1 و 4-2 ارائه شده است.
نمودار 4-1: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-2: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت

منبع: یافتههای تحقیق
4-2-2 سن افراد حاضر در نمونه آماری
دادههای مربوط به سن افراد در چهار گروه طبقهبندی شدهاست. همانگونه که در جداول 3-4و4-4 نمایان است، 7/34 درصد از خدمتگیرندگان(52 نفر) و 7/57 درصد از کارمندان(60نفر) بین 31 تا 40 سال دارند. سایر اطلاعات در جداول 4-3 و4-4 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
رده سنی
0/36
0/36
54
30-20
7/70
7/34
52
40-31
3/91
7/20
31
50-41
0/100
7/8
13
51 به بالا
0/100
150
کل
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-4: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارکنان بر مبنای سن
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
رده سنی
2/20
2/20
21
30-20
9/77
7/57
60
40-31
1/98
2/20
21
50-41
0/100
9/1
2
51 به بالا
0/100
104
کل
منبع:یافتههای پژوهش
طبقه بندی سنی از 20 سال شروع شده و به 60 سال ختم میشود. نمودارهای ستونی 4-3 و 4-4 نیز نشان دهنده این مطالب میباشد.
نمودار 4-3: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-4: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن
منبع: یافتههای پژوهش
4-2-3 سطح تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری
میزان تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری در 5 گروه و در قالب مقیاس ترتیبی طبقهبندی شده است. اطلاعات کامل در جدول4-5 و4-6 ارائه شده است.
جدول 4-5: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زیردیپلم ودیپلم
71
3/47
3/47
فوق دیپلم
32
3/21
7/68
لیسانس
44
3/29
0/98
فوق لیسانس و بالاتر
3
0/2
0/100
کل
150
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-6: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زیردیپلم ودیپلم
7
7/6
7/6
فوق دیپلم
18
3/17
0/24
لیسانس
69
3/66
4/90
فوق لیسانس و بالاتر
10
6/9
0/100
کل
104
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار ستونی متغیر سطح تحصیلات در نمودارهای 4-5 و 4-6 ارائه شده است.
نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سطح تحصیلات
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-6: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سطح تحصیلات
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-4 نوع فعالیت گمرکی و نوع شغل افراد حاضر در نمونه آماری
اطلاعات مربوط به نوع فعالیت گمرکی خدمتگیرندگان و نوع شغل کارمندان به شرح جداول و نمودارهای 4-7و 4-8 میباشد.
جدول 4-7: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمت گیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی
درصد تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
نوع فعالیت
3/29
3/29
44
حق العمل کار
0/40
7/10
16
صاحب کالا
0/42
0/2
3
مدیر عامل
0/100
0/58
87
نماینده
100
150
کل
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-8: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل
درصد تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
نوع شغل
6/35
6/35
37
امور فنی وگمرکی
1/47
5/11
12
امور مالی
7/83
5/36
38
امور اداری
0/100
3/16
17
سایر
0/100
104
کل
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-7: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی

منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-8: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل
منبع: یافتههای تحقیق

4-3 نتایج حاصل از تحلیل استنباطیداده های پژوهش
4-3-1 آزمون نرمال بودن دادهها
جهت بررسی نرمال بودنداده های هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارمندان از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شدهاست که نتایج حاصل به شرح جدول 4-9 میباشد.
جدول 4-9: نتایج بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف
پرسشنامهها
تعداد نمونه
مقدار آماره کولموگروف- اسمیرونوف
نتیجه توزیع
پرسشنامه اول (منظر مشتریان)
150
961/0
نرمال
پرسشنامه دوم (منظر فرایندهای داخلی)
104
566/0
نرمال
پرسشنامه دوم (منظر رشد و یادگیری)
104
682/0
نرمال
منبع: یافتههای تحقیق
با توجه به اینکه مقدار آماره کولموگروف- اسمیرونوف در هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارمندان از 5/0 بزرگتر است، میتوان نتیجه گرفت کهداده های هردو پرسشنامه دارای توزیع نرمال هست و برای آزمون فرضیه تحقیق می توان از آزمون T استفاده کرد. همچنینداده های منظر مالی از مدارک و مستندات سازمان استخراج شده و به صورت کمی موجود میباشد.
4-3-2 تشکیل کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی
پس از تبیین اهداف عملیاتی و شاخصهای مرتبط با هریک ازدیدگاه ها، معین کردن هدفگذاریهای مربوط و مقادیر واقعی آنها در سال 1391، کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی مطابق جدول 4-10تشکیل گردید.
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدف گذاری
سال 1391
مقادیر واقعی
سال 1391
درصد تحقق شاخصها
مالی
صیانت از حقوق دولت و جامعه و وصول درآمدهای قانونی
درآمدهای تحقق یافته از محل حقوق ورودی و عوارضها
2500میلیارد ریال
2561 میلیارد ریال
102٪
درآمدهای تحقق یافته از محل سایر خدمات گمرکی
32 میلیارد
ریال
29 میلیارد
ریال
92٪
کاهشهزینه ها
نسبتهزینه های جاری به درآمدها
032/0
0307/0
96%
نسبت کلهزینه ها به

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *