پایان نامه درمورد مدیریت دانش/مراحل مدیریت استراتژیک

مراحل مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله اساسی تدوین، اجرا و ارزیابی‌ استراتژی است. تدوین استراتژی را می‌توان در مراحل ذیل خلاصه نمود:

  1. تعیین ماموریت، چشم انداز و ارزش های محوری سازمان.
  2. تعیین اهداف بلندمدت.
  3. شناسایی عواملی که می‌توانند در محیط خارجی، سازمان را تهدید و یا فرصت ‌هایی‌ را برای سازمان ایجاد نمایند.
  4. شناسایی نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان.
  5. فهرست نمودن استراتژی ‌های گوناکون وانتخاب استراتژی ‌های خاص جهت‌ ادامه فعالیت ها.

برای تدوین استراتژی های مراحل و گام های مختلفی در نظر گرفته شده است. اعرابی و شیرخانی(۱۳۸۸) در مقاله ای تدوین استراتژی را در قالب چهار مرحله و هفت گام معرفی نموده است این مراحل در جدول شماره ۲-۲ ارایه شده است:

جدول ۲-۲ فرآیند تدوین استراتژی(اعرابی و شیرخانی،۱۳۸۸: ۱۲)

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

ردیف مرحله توضیح گام ها
۱ مرحله شروع شناسایی مأموریت ها، ویژگی ها و اجرا آن
شناسایی اهداف و شاخصه های آن
۲ ورودی بررسی عوامل خارجی
بررسی عوامل داخلی
۳ مقایسه تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف
۴ تصمیم گیری اولویت بندی استراتژی ها، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

 

در مرحله اجرای استراتژی، استراتژیست ‌ها باید در این مورد که کدام یک از استراتژی ‌ها می‌توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم‌گیری نمایند. تصمیم‌ هایی که سازمان را متعهد می‌سازد، برای یک دوره نسبتا، بلندمدت‌ محصولات و خدمات خاصی را ارائه نمایند تا در بازار های مشخص به فعالیت بپردازند، و سرانجام از منابع و فناوری‌ های شناخته شده جهت کسب سود بیشتر استفاده کنند. ارزیابی استراتژی؛ آخرین مرحله مدیریت استراتژیک به حساب می‌آید. مدیران‌ بایستی بدانند که استراتژی ‌های خاص و مرود نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع می شود. برای ارزیابی استراتژی سه فعالیت عمده به شرح ذیل انجام می‌شود (حسینی، ۱۳۸۰: ۳۳).

  1. بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی کنونی قرار گرفته‌اند.
  2. محاسبه و سنجش عملکرد ها
  3. اقدامات اصلاحی

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک: با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد