پایان نامه درمورد زنجیره تامین:سیستم ارزیابی عملکرد

براساس مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا، نتایج هر سازمان مشتمل بر چهار بعد می باشد. شاخصهای مورد مطالعه برای ارزیابی هریک از این نتایج در قالب جدول ۲-۲ نشان داده شده است.

جدول ۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (منبع: افجه و محمودزاده، ۱۳۹۰)

نتایج شاخصهای ارزیابی
 

 

۱٫نتایج مشتریان

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

تصویر کلی از محصولات و خدمات سازمان

فروش و پشتیبانی خدمات پس از فروش

وفاداری مشتریان

میزان شکایات مشتریان

میزان برگشتی محصول

 

 

۲٫نتایج کارکنان

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

میزان رضایت شغلی کارکنان

میزان ترک خدمتچ

جابجایی

نرخ مشارکت کارکنان

سطح انگیزشی کارکنان

وفاداری سازمانی کارکنان

 

 

۳٫نتایج جامعه

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
تصویر سازمان در جامعه

میزان پاسخگویی به جامعه

همکاری با گروههای ملّی و محلّی

تقدیر نامه ها و جوایز

 

 

۴٫نتایج کلیدی سازمان

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

دستاوردهای مالی و غیرمالی شرکت برای سهامداران و مالکان شامل

میزان سود سهام

افزایش ارزشی سهام سازمان

رضایت سهامداران

 

۲-۱-۵) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد

علاوه بر ابزار ها و روش های ارزیابی عملکرد، به منظور اجرای هرچه بهتر ارزیابی عملکرد در سازمان ها، طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد ضروری می باشد. در این بخش به صورت مختصر به بررسی نحوه ی طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد می پردازیم. یک سیستم ارزیابی عملکرد همانطور که در شکل ۲-۵ نشان داده شده در سه سطح می تواند مورد بررسی قرار گیرد:

  1. شاخص های عملکرد مجزا
  2. مجموعه شاخص های عملکرد
  3. ارتباط بین سیستم ارزیابی عملکرد و محیطی که سیستم درون آن عمل می کند.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)