پایان نامه درباره کثرت گرایی روش شناختی

دانلود پایان نامه

حقوق و پویش ها و پیوندهای معرفتی معاصر و افق های تازه محروم سازیم. با توجه به تنوع گفتمان ها و دیدگاه های بعضا معارض و ناهمخوان موجود در دکترین های حقوقی در باب انواع روش شناسی « به جای ابتناء به روش شناسی معطوف به قاعده (روش شناسی به مفهوم مضیق) و روش شناسی معطوف به نظام حقوقی (روش شناسی به معنای موسع) سه گانه روش شناسانه نوظهوری بر حسب تلقی های رایج در تاریخ علم و فلسفه علم حقوق بین الملل به شرح ذیل پیشنهاد نموده ایم : روش شناسی ناظر به پدیدارهای حقوقی ابطالپذیر ؛ روش شناسی ناظر به هنجارها ، اعتبارات پیشا- پسا اجتماعی و عقلانیت نظام حقوقی و در نهایت روش شناسی معطوف به متن های متکثر حقوق بین الملل که از این طریق هم پدیدارهای حقوقی تبیین و هم نرم ها و اعتبارات پیشا – پسااجتماعی حقوق بین الملل رمزگشایی و عقلانیت نهفته در بن مایه آنها آشکار و هم متن های متکثر و متنوع حقوق بین الملل تاویل و تفسیر گردد .

با این توصیف مختصر، ارزیابی دقیق و سنجیده روش شناسی حقوق بین الملل، مستلزم پرداخت متوازنی از پیش فرض ها و مبادی روش شناختی عام علوم و معارف بشری است که در قالب سه نحله و رویکرد اصلی ساختارکاو – علت کاو – و پویش کاو – دلیل کاو – و متن کاو – معناکاو – قابل تبیین و مطالعه است .»

مبحث دوم : مهندسی پرسش (پرسش های اصلی و فرعی)
فقره نخست :
پرسش اصلی – تحصیل هرگونه شناختی اعم از تبیینی ؛ انتقادی و تاویلی در باب پدیدارها، هنجارها ، اعتبارات و متن های حقوقی بین المللی مستلزم تبعیت از کدام سازه های روش شناسانه است ؟
فقره دوم :
پرسش های فرعی : الف – تحصیل شناخت دقیق و ابطال – اثبات پذیر ؛ در باب پدیدارهای حقوقی بین المللی ، مستلزم تبعیت از کدام رویکردهای روش شناسانه است ؟
ب – تدارک چارچوب های عقلانیت محور ؛ در باب کنش های جمعی ، اعتبارات و هنجارهای حقوق بین الملل ؛ مقتضی پیروی از کدام گفتمان های روش شناسانه است ؟
پ – خوانش و تاویل و تفسیر متن های متکثر حقوق بین الملل ؛ مستلزم توسل به کدام الگوهای روش شناسانه است ؟
مبحث سوم : مفهوم سازی اولیه ( فرضیه ها )

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نویسنده اهتمام خود را مصروف آزمون ، ارزیابی ، کارآمدی و کفایت (وبه تبع آن تایید ،هم سازگاری ، اجماع ، اثبات و یاابطال) این فرضیه ها نموده است :
فقره نخست : فرضیه اصلی :
تحصیل و تدارک هرگونه شناخت ابطال – اثبات پذیر ، دانش انتقادی و معرفت متن محور : اعم از تبیینی ؛ انتقادی و تاویلی در باب پدیدارها، هنجارها ، اعتبارات و متن های حقوق بین الملل ، مستلزم تبعیت از الگوهای روش شناسانه علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو است .
فقره دوم : فرضیه های فرعی :
الف – تحصیل شناخت ابطال – اثبات پذیر ؛ در باب پدیدارهای حقوق بین الملل ؛ مستلزم کاربست رویکردهای روش شناسانه علت کاو است .
ب – تدارک چارچوب های عقلانیت محور ؛ در باب کنش های جمعی ، اعتبارات و هنجارهای حقوق بین الملل ؛ مقتضی کاربست گفتمان های روش شناسانه دلیل کاو است .
پ – خوانش و تاویل متن های متکثر حقوق بین الملل ؛ مستلزم توسل به الگوهای روش شناسانه معناکاو است
جستار دوم : مبانی روشی و ادبیات تحقیق
مبحث نخست : نوآوری در تحقیق
مطالعه اجمالی منابع و مصادر بومی حقوق بین الملل عمومی موید آن است که حقوقدانان ایرانی به دلایل و علل بعضا شناخته و ناشناخته ای در حصار تنگ روش شناسی های کلاسیک اثبات گرایی خام بیکنی، اثبات گرایی منطقی حلقه وین و قیاسی – نومولوژیکال پوپری قلم زده اند ؛ البته این موضوع در باب پایان نامه های دانشجویی به مراتب مشهودتر و پررنگ تر جلوه می نماید ؛ بنابراین، تلاش شده است افق های ذهن به سوی سه الگوی اصلی روش شناسی علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو با فروعات و شعبه های متکثر و متنوعی از قبیل روش شناسی های میان رشته ای ، انتقادی ، سیستمی ، حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی و روش شناسی های تفسیری ، تحلیل گفتمان ، و دلیل کاو با پشتوانه عقلانیت ارتباطی و ابزاری گشوده شود . در این راستا با طرح و تدارک نکات بکر و بدیع و در چارچوب اصل هم ترازی گفتمان و نظریه و رویکرد و دکترین حقوقی ، زمینه توسعه و بالندگی و یا حداقل شناخت بهینه و جامع قواعد ، نظام و دانش حقوق بین الملل بر پایه دکترین حقوقی ایرانی فراهم گردد. نکته بدیع دیگر تحلیل مبانی فلسفه علم حقوق بین الملل عمومی در حوزه مسائل روش شناسی و بویژه طرح گفتمان های نوظهور و نوپدید در حیطه مسائل رویکردی در کنار مسائل نظری حقوق بین الملل است که با تکیه بر اصل کثرت گرایی روش شناختی حقوق بین الملل کنونی را از تنگنای عقل گرایی خام روش شناختی و اثبات گرایی تنقیح نشده معمول و مرسوم و مسلط بر اذهان و اندیشه ها به طور نسبی رها می سازد و ساخت و ساحتی تازه و تاثیرگذار از مباحث و مقولات روش شناختی ارائه و عرضه می نماید . البته نوآوری این تحقیق محدود به جهات گفته شده نیست ؛ چرا که فقر ادبیات حقوق بین الملل در حوزه مسائل روش شناختی به حدی چشم گیر و مشهود عام و خاص است که تحول اساسی در این عرصه ضروری است و این تحقیق عهده دار فتح بابی در این زمینه و بعد مغفول مانده است که به ندرت در میان پایان نامه ها و رساله های تکمیلی نمونه و نظیری برای آن می توان یافت .
مبحث دوم : اهداف مشخص تحقیق
افزون بر بررسی و مطالعه پویش تاریخی و تحولات جامعه شناختی مقوله روش شناسی علوم اجتماعی و طرح و تبیین مبادی و مبانی معرفت شناختی آن ؛ بررسی مفهوم و مبانی روش شناختی حقوق بین الملل عمومی که شامل
فقره نخست : با ارائه دیدگاهی نوظهور و کثرت گرایانه در فرایند تحلیل مفهوم ، مبانی ، قلمرو و دامنه کاربست روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل ؛ و ارائه نمونه ها و مصادیق تاریخی آن بویژه روش شناسی های اثباتی ، فرایند حقوقی بین المللی ، حقوق و اقتصاد ، رویکرد فمینیسم ، حقوق و روابط بین الملل ؛ به انسجام روش شناختی این ساحت و تنویر ذهن حقوقدانان کمک شایان توجهی خواهد نمود .
فقره دوم : با ارائه و عرضه تحلیلی ازچارچوب مفهومی ، مبانی ، قلمرو و دامنه کاربست روش شناسی های دلیل کاو حقوق بین الملل ؛ با پشتوانه عقلانیت ارتباطی و با الهام از یافته های مکتب فرانکفورت و بویژه تحلیل های بدیع و منتقدانه یورگن هابرماس و ماکس وبر در مقوله روش شناسی علوم اجتماعی و حقوق بین الملل انتقادی ؛ بعدی انتقادی و عقلانیت محور به ساحت روش شناسی حقوق بین الملل می بخشد .
فقره سوم : با رویکردی تحلیلی در بنیادهای مفهومی ، مبانی ، قلمرو و دامنه کاربست روش شناسی های معناکاو حقوق بین الملل ؛ مخصوصا روش شناسی های تحلیل گفتمان ، هرمنوتیک و بینامتنیت حقوقی ، جلوه ای از متن محوری حقوق بین الملل را تدارک دیده و به توسعه این علم بالنده در قلمرو تاویل و تفسیر کمک شایان توجهی می نماید .

فقره چهارم : باتحلیلی بهینه و انتقادی پویش های تاریخی و معرفتی دانش روش شناسی – به مثابه معرفتی درجه – تراز دوم – با تکیه بر تحولات و یافته های فلسفه علم حقوق بین الملل که فراتر از بررسی جهات و جوانب دستوری حقوق به ساحت های معرفتی حقوق بین الملل نیزنظر دارد پیوندی تئوریک بین حقوق بین الملل و فلسفه علم حقوق برقرار می سازد و الگوهای تبیین ؛ بررسی تکوین و آزمون نظریه های حقوقی – اعم از نظریه های اثباتی ،هنجاری ،انتقادی ، طبیعی، فمینیستی و واقع گرایی حقوقی ؛ معرفت شناسی ، هستی شناسی و روش شناسی علم حقوق را از حیث تعاملی که با مقوله روش و روش شناسی حقوق بین الملل در لایه ها و سطوح سه گانه آن دارد ، برای مخاطبان عرضه و ارائه می نماید .
مبحث سوم : اهداف کاربردی
این پایان نامه در شمار تحقیقات بنیادی – نظری و توسعه ای با هدف تولید ایده – گفتمان و بومی سازی پویش های تاریخی – منطقی دانش روش شناسی حقوق بین الملل است که تاثیر دیرپا و موثر آن منوط به عرضه در مقیاس گسترده و خارج شدن از قالب پایان نامه و تبدیل شدن به منبعی تاثیر گذار در مطالعات بومی ونوین حقوق بین الملل است . بدیهی است اندیشوران حقوق بین الملل بومی اگر خواهان خروج از سلطه دیرینه روش شناسی های خام اثبات گرایی و عقل گرایی افراطی کلاسیک هستند که مجالی برای گسترش علوم با رویکرد بهینه و ثمربخش تجربی و استقرایی از نوع ابطال گرا در تمدن اسلامی باقی نگذاشت، ضرورتا بایستی با تجهیز ذهن و اندیشه خود به روش شناسی های نوظهور و بویژه روش شناسی های هرمنوتیک ، بینامتنی حقوقی ، تحلیل گفتمان انتقادی و کنش ارتباطی در مقام شناخت بهینه متن های متین حقوقی ؛ و اعتبارات و نرم های حقوقی شرایط و زمینه های تکوین نظریه ای بومی بر مدار جهان بینی ، هستی شناسی و معرفت شناسی اسلامی و آزمون آن بر مدار تجربه – منطق – حقوق بین الملل ابطال گرا – اجماع جامعه علمی – حقوق بین الملل پارادایم محور – حقوق بین الملل هنجاری – گراند نورم – و سایر گونه های آزمون نظریه حقوقی بین المللی فراهم نمایند که پیش شرط اولیه چنین مهمی اشراف به مبانی و سازه های نوین روش شناسی می باشد. این پژوهش با ارائه و معرفی و نقد بهینه نسل های اول ، دوم و سوم روش شناسی حقوقی خلا موجود در حوزه مطالعات بومی را تا حدی شناسایی نموده و می تواند در دانشکده های تکمیلی به مثابه منبع درس سمینار و روش شناسی و نقد و بررسی مکاتب فاسفی حقوق بین الملل و بعضا درتحقیقات مربوط به دانشجویان و دانش آموختگان علوم اجتماعی – مبانی ، نظریه و روش شناسی – معرفی گردد.
مبحث چهارم : تعریف دانشواژه ها و اصطلاحات تخصصی
روش شناسی ؛ در عالی ترین سطح تناظر با علوم اجتماعی ، دانشی آلی و درجه – تراز دوم است که شیوه تحصیل شناخت ، فهم و تولید عقلانیت در باب پدیدارها، رمزگشایی از متن هاو ارائه دلیل برای نرم ها و اعتبارات جمعی را عرضه ، تحلیل و تفسیر می نماید.
روش شناسی حقوقی به مفهوم مضیق ؛ به آن دسته از شیوه های تحصیل شناخت و استخراج و استنباط قواعد و هنجارهای حقوقی اطلاق می شود که حقوقدان ، قاضی ، مفسر و تاویل گر در مقام اجرا ، تفسیر ، تحلیل و احراز قاعده حقوقی نوشته – نانوشته بدان توسل می جوید.
روش شناسی به معنای عام ؛ به کلیه شیوه های تحصیل شناخت و عرضه فهم در باب نظام حقوقی و- با توسعه مفهومی – معرفت حقوقی گفته می شود .
وحدت روش شناسی ؛ به گمان مدافعان این فرضیه اثبات نشده ، سوژه های معرفتی اعم از طبیعت و جامعه واجد سرشت و طبیعتی همسان اند و بر این اساس، روش متبوع و مورد استفاده در تمام علوم و معارف بشری اعم از علوم طبیعی و انسانی – اجتماعی یکسان و واحد است .؛ بنابراین حقوق بین الملل نیز در مقوله روش از همان روش و روش شناسی علوم تجربی استفاده می نماید .
کثرت گرایی روش شناختی ؛ فرضیه ای که بر اساس آن تنوع سوژه های معرفتی امری بدیهی است و تمایزات ممکن و موجود میان آنها مقتضی آن است که علوم اجتماعی و بویژه حقوق بین الملل در مقام تحصیل شناخت و فهم بهینه از مسائل چند تبار و چند ساحت حقوقی ، روش شناسی های علت گرا – سنتی – و علت کاو – نوین – را تنها روش شناسی ممکن و موجود عرصه شناخت قاعده ،نظام و دانش حقوق بین الملل نپندارد ؛ چراکه برای نمونه مبانی و متن ها و اعتبارات و نرم های حقوق بین الملل را با اتکای به تجربه و مشاهده نمی توان بازشناخت و فهم کرد و چاره ای جز توسل و تمسک به روش شناسی های نوظهوروجود ندارد .
روش شناسی علت کاو ؛ آن دسته از روش شناسی ها که در صدد تحصیل شناختی ابطالپذیر و یا اثبات پذیر از پدیدارهای حقوق بین الملل است .
روش شناسی دلیل کاو ؛ آن گروه از روش شناسی ها که در پرتو دو الگوی عقلانیت ابزاری و ارتباطی ، نسبت به رمزگشایی از اعتبارات و هنجارهای حقوقی و قصد و نیت کنش گران عرصه حقوق بین الملل اهتمام دارند .
روش شناسی معناکاو ؛ گروهی از روش شناسی های نوظهور که حقوق را به مثابه متن تلقی و در صدد تاویل و بازخوانش آن در پرتو روابط بینامتنی و یا از طریق تاویل کنش اجتماعی حقوقی در پیوند افق های تکوین و تاویل متن ، به زایش معنایی ورای تعاملات سببی و بلکه در پرتو زبان و تاریخ به مثابه سوژه های حائز اهمیت علم حقوق بین الملل ؛ می انجامد .
جستار دوم : مبانی و بنیان های معرفتی و ادبیات تحقیق
تمهید تئوریک بحث : رنه دکارت فیلسوف نامدار فرانسوی و پدر فلسفه جدید ؛ در شمار نخستین اندیشمندانی است که مقوله روش علمی را به طور روشمند تحلیل نمود و یافته های تازه ای در اختیار جامعه علمی نهاد . درانگلستان نیز فرانسیس بیکن با طرح چالش های روش شناختی مبتنی بر قیاس ارسطویی به ارائه دیدگاه جدیدی در ساحت روش شناسی علم تجربی – اختباری نوین پرداخت . علوم طبیعی جدید بر شاکله روش شناسی های بیکنی – نیوتونی که بر رصد و مشاهده و آزمون دقیق تجربی موضوعات در دست بررسی استوار بود ؛ قوام یافته و به بالندگی نسبی نیز نائل آمده است. در قرن هجدهم میلادی که عصر ظهور جوانه های خام و اولیه علوم اجتماعی و انسانی و بویژه دانش های حقوقی بود ؛ بحث روش شناسی این دسته از علوم نوظهور ، خود مساله ای بغرنج و چالشی پیچیده به شمار می آمد. دانشمندان اثبات گرا با تکیه بر وحدت روش علوم ؛ چالش های روش شناختی علوم اجتماعی نوظهور رابا تبعیت از کاربست روش مالوف و مرسوم در علوم طبیعی سامان دادند . اما سرشت متمایز و طبع متفاوت مسائل و سوژه های اجتماعی در قیاس با سوژه های علوم طبیعی و اختباری گزافه های روش شناختی این جماعت را آشکار ساخت ؛ به گونه ای که با ظهور «ژان باتیستا ویکو» و طرح ایده « علوم فرهنگی » نسل تازه ای از روش ها و روش شناسی ها مطرح شد .البته در اواخر قرن نوزدهم ایده تمایز جوهری علوم اجتماعی ازعلوم طبیعی زمینه های فلسفی لازم برای ظهور کثرت گرایی روش شناختی را فراهم آورد. طبیعت گرایی روش شناختی که به وحدت منطق وروش شناسی علوم قائل بود ،در مظان اتهام افتاد که چگونه ممکن است قانونمندی، تبیین بیرونی ، علت گرایی و علت کاوی علوم طبیعی را بر علوم اجتماعی که در مقابل حاوی قاعده مندی ، مستعد دلیل گرایی و معناکاوی وهمینطور مقتضی تفسیر درونی اند ؛تحمیل نموده وبه یک معنا و یک مراد گرفت. این مناظره روش شناختی بین قائلان به وحدت روش و حامیان کثرت گرایی روش شناختی در واقع ترجمان چالش های طبیعت گرایی و ضد طبیعت گرایی روش شناختی است که درتاریخ علم به اشکال و تقریرهای گوناگون بازنموده شده است. «ویلیام دیلتای » با الهام از ایده آلیسم آلمانی وسنت کانتی با نگارش کتاب «مقدمه ای بر مطالعات علوم انسانی» این مکتب روش شناسی را پایه گذاشت. ماکس وبر جامعه شناس نامدار آلمانی با تدوین کتاب ماندگار« روش شناسی علوم اجتماعی»بر غنای تحلیلی ،توسعه و تکامل آن افزود و سرانجام « پیتروینچ »با تالیف کتاب مختصر و موثر « ایده علم اجتماعی » ومقاله بسیار معروف « شناخت یک جامعه بدوی » و « کالینگ وود» نیز با خلق اثر « ایده تاریخ » به تثبیت و تبیین آن کمک شایانی نمود. نکته دیگر اینکه سهم ماندگار مکتب فرانکفورت و مخصوصا تحلیل های بدیع و برجسته هابرماس که در نوع خود برجسته ترین منتقد سنت های روش شناختی طبیعت گرا و اثباتی به شمار می رود؛ نبایستی از نظر دور بماند. البته تحلیل های وزین کارل ریموند پوپر ذیل عنوان ابطال گرایی و ابطال پذیری که کارویژه تجربه را در فرایند تکوین وآزمون نظریه علمی از بنیان دگرگون ساخت و نگرش همگان را به ساختارهای معرفتی و منطق حاکم بر آن تغییر داد و همچنین ابتکارات روش شناختی تامس کوهن با طرح پارادایم های معرفتی که در نوع خود دلالت ها و اقتضائات روش شناختی ویژه ای به همراه دارد ، شایان یاد آوری است . به باور وی علوم و معرفت ها از آن حیث که اساسا در چارچوب یک پارادایم مسلط و جاافتاده و واجد مشروعیت قابل فهم بوده و و تحلیل پذیر می شوند ؛ اگر دامنه ها

Leave a Comment