پایان نامه درباره روابط بین الملل

دانلود پایان نامه

رویکرد و روش شناسی تحلیل گفتمان ، قواعد حقوقی بین المللی مدرن ، چیزی جز ادب سلطه و انحصار و نفی و سرکوب تفاوت ها و تمایزها نبود ؛ این درحالی است که مطابق پیشفرض های نظریه انتقادی حقوقی ، رسالت اصلی حقوق بین الملل، در کنار سایر مولفه های کنشی ومعرفتی اجتماعی؛ رهایی بخشی انسان از سلطه عقل ابزاری و تمهید شرایطی برای فاصله گرفتن از مشروعیت زور و دعوت به پذیرش چندصدایی و شکل گیری مفاهمه بر پایه عقل ارتباطی در سپهر فرامرزی – درون مرزی و در لایه های شرکتی ، محلی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی است. تحلیل « رژیم های حقیقت و قدرت » فوکویی موضوع پیچیده ای است ؛ ولی همانطور که پیشتر نیز اشارت رفت « کژتابی های زبان حقوقی ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که بازتاب هم ترازی رویکرد رژیم حقیقت – قدرت است که خارج از گردونه آن و بازتولید گفتمان ، به اراده قدرت و به ارادت منافع بازیگران مسلط و گفتمان ساز ؛ نه معنای مستقل و فهم عینی و اندیشه ای استوار یافت می شود و نه اراده ای آزاد و فارغ از زمینه و گفتمان که آن نیز فرآورده نهایی روابط قدرت در مقیاس های خرد و کلان است ؛ می توان سراغ گرفت.»
نتیجه گیری
مطالعه روشمند روش و روش شناسی ، معرفتی درجه دوم ، دانشی آلی و پدیده ای نو ظهور است که در دوران مدرن با تدوین کتاب « گفتار در روش »رنه دکارت ، فیلسوف نامدار فرانسوی آغاز گردیده و طی دهه ها و سده های پسین ، کسانی چون فرانسیس بیکن ، لایب نیتز ، کانت ، هگل ، هردر ، ویلیام دیلتای ، اگوست کنت ، دریدا ، راسل ، هابرماس ، کارل ریموند پوپر و بسیاری دیگر در گسترش، تعالی و تکامل آن نقشی بنیادی و اثر بخش ایفا نموده اند. متعاقب عصر روشنگری و در دهه های پایانی سده هجدهم که علوم انسانی و اجتماعی دوران نوباوگی خود را تجربه می کرد ، به دلیل سلطه فراگیر اثبات گرایی منطقی ، تنها روش مقبول علوم و از جمله دانش نوپای حقوق بین الملل روش اثباتی بود که مطالعه پدیدارها و اساسا قواعد حقوقی بین المللی را به تجلیات و پیامدهای اراده سترگ دولت فرومی کاست . این چیرگی تا دهه هفتاد قرن بیستم دوام آورد و با ظهور بدیل های نوین و نوپدید روش شناختی نظیر روش شناسی های تفهمی و تاویلی حقوقی- هرمنوتیک حقوقی – ، سیستمی ، انتقادی ، تحلیل گفتمان ، بینامتنی و میان رشته ای مطالعات حقوقی و ترکیب های –سنتز- متنوع معرفتی ، کنشی و دستوری وابسته آن، آفتاب روزگار وحدت روش و روش شناسی در قلمرو حقوق بین الملل به افول و زبونی گرایید و در این عرصه دلیل کاوی و معناکاوی بر علت کاوی آنچنان پیشی گرفت که حقوق بین الملل تجربی در مصاف حقوق بین الملل انتقادی – گفتمانی و هرمنوتیکال حافظ میراث طبیعت گرایی روش شناختی تلقی گردید. به هرحال اشراف به گونه های روش شناسی حقوقی به مثابه معرفتی درجه دوم و علمی آلی به پژوهشگر و دانشمند حقوق در فهم پیشفرض ها ، نقد پیش فهم ها ، تشخیص سطوح تحلیل ، درک توانمندی ها و محدودیت ها ، غلبه بر منطق پیچیدگی پدیدارهای چند ساحت و چند تبار فرامرزی و تبیین ، تفسیر و تنقیح دقیق تر اضلاع و ابعاد هندسه معرفتی حقوق بین الملل به مثابه دانشی علت کاو ، علمی دلیل کاو ، و معرفتی معناکاو کمکی شایان توجه می نماید . افزون بر این دقایق ، ترسیم مرزهای شناختاری حقوق بین الملل از حوزه های شبه علم همانند ایدئولوژی ،اسطوره ، جادوگری ، تبلیغات ، و شعائر سیاسی در گرو مساله خطیر روش و روش شناسی است که با حضور این دو سازه بنیادی ،دفاع از علمی بودن گفتمان ها ، رویکردها ، آموزه ها و نظریه های حقوقی بین المللی امری موجه و مقبول طبع درست اندیشان و منظور نظر صاحبان فهم درست و خردمندان زمانه ماست . البته فرایند نهادینه گی ، تثبیت و توسعه مقوله روش و روش شناسی در سپهر حقوقی مستلزم گسترش مرزهای فلسفه علم حقوق است که در غیبت چنین شاهد بازاری و یا مستوری چنان پرده نشینی ، بازار آشفته فضل فروشان زبان آور و قلب نمایان چیره دست بزم حقوق ، در سراپرده کرامت انسانی و به نام صلح و عدالت شاهد برنشستن فرضیه ها بر کرسی اثبات ، برکوفتن اصول به پای قدرت و برتری منافع ملی بر ترجیحات بشریت و یکه تازی سلطه اندیشان خواهد بود و بدتر از آن ، برای مخاطبان زودیاب و قشر اندیش که نه پیش فهم ها و پیشفرض های اثبات گرایانه را به تامل و تدبر به دست صیرفی نقد می سپارند ؛ و نه دفتری از پارادوکس اقتدار استقراء و سلطه قیاس برمی خوانند ، این معرکه معرفت ستیز و آن کژراهه دانش سوز ، شوق ها می آفریند و امیدها در سینه ها می نشاند . تنها پادزهر چنین بدافزاره روش شناختی ای تامل در بنیادها و آب از سرچشمه حقایق برگرفتن و پرهیز از خلط روش – رویه ، آمیختگی انگیزه و انگیخته ، مبنا و غایت ، فرضیه و فریضه و در یک جمله بازاندیشی روشمند ضرورت کثرت گرایی روش شناختی سه گانه دانش ؛ نظام و قاعده حقوقی بین المللی می باشد . به همین منظور در تدوین این نوشتار تلاش شده است به جای تکیه بر قیاس و استقراء و فروغلطیدن در دام نهان و آشکار طبیعت گرایی روش شناختی ، بنیادهای نوینی برای استقرار و آمایش ظرفیت های روش شناسی حقوق بین الملل بر اساس تفکیک قاعده حقوقی از نظام حقوقی و استقلال تحلیلی و مفهومی سیستم حقوقی از دانش حقوقی بازتعریف گردد. توضیح اینکه در تحلیل روش شناسی ناظر به معرفت حقوقی گونه های موجه و موثقی از روش شناسی نظیر روش شناسی ناظر به تبیین پدیدارها و به تعبیر آشناتر روش شناسی علت کاو ، در تدارک فهم بهینه متن های حقوقی روش شناسی هرمنوتیک (روش شناسی معناکاو) و در مقام شناخت و درک اغراض و غایات کنشگران مقتصد و صاحب عزم ، و درک بایسته اعتبارات اجتماعی ، روش شناسی دلیل کاو معرفی و بررسی شده است . در سطح تحلیل سیستمی که ناظر به تدارک و تحصیل شناخت و فهمی تعاملی از نظام حقوقی در کلیت آن ، عناصر و تعامل این مولفه ها با سیستم حقوقی و محیط سیستمی حقوق بین الملل می باشد روش شناسی سیستمی ، روش شناسی هنجاری از نوع کلسنی و روش جامعه شناختی بررسی و آناکاوی شده است . در مطالعه روشمند قاعده حقوقی دو گونه مهم روش شناسی های درون حقوقی نظیر روش هنجارگرایی ، و به اقتضاء سرشت دستوری حقوق بین الملل روش سیستمی مطرح گردیده و در راستای آزمون اصل آمایش روش حقوقی، بنابه سطح تحلیل مرزی و درون سیستمی روش شناسی های برون حقوقی مطرح و معرفی شده است که شامل روش حقوق و اقتصاد ، روش فرایند حقوقی ، روش حقوق و روابط بین الملل ااست که به مثابه الگوهای در حال تثبیت و توسعه روش شناسی میان رشته ای به گسترش مرزهای معرفتی و فهم جامع هنجارها ، سیستم حقوقی بین المللی و حتا دانش حقوق بین الملل در تراز شعبه ای بالنده و رو به گسترش از علوم اجتماعی کمک شایانی خواهند نمود . نکته فرجامین اینکه کثرت گرایی روش شناختی مبتنی بر منطق موقعیت و عقلانیت ارتباطی و بویژه ظرفیت های روش شناسی میان رشته ای نه تنها میان رشته پژوهان حقوق بین المللی را در تدارک فهم جامع قواعد حقوقی ، نظام حقوقی و پدیدارهای حقوقی مددگار خواهد بود ؛ بلکه حقوقدانان را از تنگنای تحمیلی اسطوره چارچوب تک رشتگی که نتیجه آن چیزی جز جزیره ای تلقی شدن دانش جهانشمول و نظام جهانروای حقوق بین الملل نیست ؛ رهایی بخشیده و به تناسب توسعه و تکامل الگوهای اثر بخش و منطق انقلابی این روش شناسی ، ظهور نسل نوینی از نظریه ها ، مدل های تحلیل و الگوهای تبیین در سپهر معرفتی حقوق بین الملل و به همین نحو ، در ساحت دستوری و هنجاری ، اثربخشی و کارآمدی نهادها ، رویه ها ، سازوکارها ، آیین ها و اسلوب های حقوقی بین المللی دور از انتظار نظریه پردازان و رهبران پیشگام و دور اندیش فردا نخواهد بود . توسعه و جذب روش شناسی میان رشته ای به مثابه پارادایم معرفتی هزاره سوم حقوق بین الملل – به مثابه انقلاب سوم تاریخ این علم اجتماعی – در راستای هم افزایی قابلیت های انسانی بشریت در تراز جهانی و به منظور تحقق مولفه های سترگ همبستگی ، برادری ، برابری ، صلح ، توسعه ، دموکراسی و عدالت بر پایه منطق تناسب و با الهام از راهبرد « علم جامع کلید فهم پیچیدگی های روابط جمعی است .» حقوق بین الملل گروسیوسی را به حقوق حاکم بر انسان جهانی و جهان انسانی در قرن بیست و یکم که عصر تنوع و تکثر رویکردها ، نگاه ها ، روش ها ، و روش شناسی ها است ، بازتعریف می نماید . با این توصیف ، عینیت و بیطرفی محققان و پژوهندگان حقوقی ، نه ایده ای استوار و پذیرفته که به مقتضای روشی که بر می گزینند و تعلق خاطری که به یک سنت روش شناسانه از خود نشان می دهند ؛ معنایی سیال و بیناگفتمانی به خود می گیرد . نکته دیگری که یادآوری آن اهمیت شایان توجهی دارد ؛ پرهیز از رد و رفض یک روش و یا انتخاب مطلق روش بدیل و جایگزین آن است . همانگونه که آشکار است ، روش ها در داد و ستدی متقابل به توسعه ظرفیت های شناختی یکدیگر کمک نموده و نقش تکمیلی همدیگر را تقویت می نمایند . با این حال؛ سردرگمی و آشفتگی موجود در معرکه روش و روش شناسی حقوق بین الملل و اساسا علوم اجتماعی ؛ پدیده ای نوظهور و پسامدرن است که آسیب های آن را نبایستی دست کم گرفت ؛ چرا که روش ، زبان علم است و قاعده بازی معرفت و اگر به مقتضیات این دسته از قواعد ناظر به بازی علم ، اشراف وآگاهی وجود نداشته باشد و یا به رغم اشراف ، پایبندی به آن ضعیف و شکننده باشد ، در مباحث ماهوی و تحلیلی و تبیینی علم حقوق بین الملل ، نظام حقوقی بین المللی و قواعد اولیه و ثانویه آن چنان رخنه ای خواهد افتاد که رفع و رفوی آن ، فرصت همزبانی و نقد همدلانه و تامین حداقلی از ثبات و عینیت را در عین احترام به تفاوت ها و دگر بودگی های فکری و کنشی از جامعه بشری سلب خواهد نمود .
پیشنهادات
گزاره های مفهومی و تئوریک
همانطور که سابقا اشارت رفت ، فرق فارق علم از دامنه های غیر علمی را در مقوله روش و روش شناسی بایستی باز جست ؛ به همین دلیل ، اهمیت این مقوله ، آنچنان برجسته است که قاعده بازی علم لقب گرفته است . در این میان ضعف و فترت و فتور دانش روش شناسی در منابع و مصادر حقوقی بومی ، نخستین دلیل معرفتی فقر فکری و تئوریک در حوزه تمدنی ایرانی – اسلامی در سده های کنونی به شمار می رود . برای مقابله با این وضعیت ، در سطح مفهومی پیشنهاد می گردد ؛ در تدوین سیاست علمی کشور و اسناد بالادستی فرهنگی ؛ جایگاهی ممتاز و فصلی فربه به روش و روش شناسی علم اختصاص داده شود که در کنار پرداختن به فلسفه های نوظهور مضاف و بویژه فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه علم حقوق
، حدود و ثغور این مقوله خطیر به درستی تحلیل و تبیین گردد . در گام بعد حلقه ای از دانش های میان رشته ای ، بویژه در حوزه مطالعات انتقادی ، نظیر حقوق و فلسفه علم بازتعریف گردد که نسبت میان روش و مطالعات اجتماعی ، روش و مطالعات حقوقی در ذیل آن به دقت و با مطالعات گسترده و روشمند جایگیری شود . در مرحله بعد ، نظام عقلانیت حاکم بر کنش و بینش و دانش به مثابه اضلاع متناظر و متعامل علوم اجتماعی و فرهنگی ترسیم و نسبت آن با تفکر نقاد و آزاد و دانش روش شناسی تحلیل گردد .
گزاره های عملیاتی و کاربردی
تشکیل کمیته ای از صاحب نظران آشنا با مبادی و مبانی تفکر بومی و در عین ، صاحب نظر در عرصه فلسفه علم به منظور بررسی و مطالعه آسیب شناسی فقر روشی و التقاط روش شناسانه در پدیدارگی یک تمدن مبتنی بر گزاره های هستی شناسانه ، معرفت شناسانه و روش شناسانه دینی بومی

تاسیس کرسی های روش شناسی در دانشکده های علوم اجتماعی و بویژه دانشکده های حقوق که به طور منظم تحولات و پویش روش شناسی حقوقی را رصد نماید.
اجرای برنامه های پژوهش محور ناظر به روش و روش شناسی در تحصیلات تکمیلی و جدیت در آموزش روش و روش شناسی اصلاح و تعدیل نگاه کاربردی و کارکردی در دانشکده های حقوق که به سطح تحلیل خام دستانه قواعد و هنجارها تنزل یافته و اساسا از نگاه علمی و معرفت محور در دانشکده های حقوق غفلت ورزیده شده است .
تاسیس کرسی های نظریه پردازی در حوزه مبانی روش شناسانه معرفت حقوقی و نظریه حقوقی بین المللی
راه اندازی فصلنامه ای با محتوای روش شناسی حقوقی که با پیوند محققان بومی با دانشکده های حقوقی پیشگام دنیا گوشه ای از تجربه های مفید و ثمر بخش در حوزه روش شناسی را از طریق بومی سازی سازه های روشی و روش شناختی ، در دانشکده های حقوق کشور نهادینه سازد .
احیاء درس سمینار با محوریت تمرکز بر یافته های روش شناسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و تاکید بر اصالت روش و روش شناسی در کنار پرداخت متوازن مسائل ماهوی و محتوایی در پایان نامه های تکمیلی تخصیص دو واحد روش شناسی حقوق بین الملل در مقطع دکتری برای عموم دانش آموختگان گرایش مزبور که با ممارست و تمرین و اهتمام اساتید صاحب نظر ، ضعف ها و نواقص روش شناسانه آموزش و پژوهش حقوقی بومی به تدریج شناسایی و بر طرف گردد.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع قراردادهای بین المللی

منابع فارسی
کتب :
1- اباذری . یوسف . خرد جامعه شناسی . تهران . طرح نو .1377
2- آزادبخت . فرید . هنجارسازی قواعد حقوق بشر . در ذاکریان . مهدی . مفاهیم کلیدی حقوق بشر . نشر میزان .1383
3- آزادبخت . فرید . اخلاق و حقوق بین الملل : در آیینه رویکردها . در ذاکریان . مهدی . اخلاق و روابط بین الملل . انتشارات دانشگاه امام صادق ع . سال 1390
4- آشبی ، ر . و . اصل تحقیق پذیری . در سروش . علم شناسی فلسفی .
5- آلتمن ، آندرو . درآمدی به فلسفه حقوق ، ترجمه بهروز جندقی .انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1386 .
6- آقا گل زاده ؛ فردوس . تحلیل گفتمان انتقادی . انتشارات علمی فرهنگی .
7- ابراهیمی دینانی ، غلامحسین .ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام . جلد نخست ؛ بویژه فصول هفتم تا بیست و پنجم . طرح نو . چاپ پنجم . 1389 .
8- ابراهیم گل . نیم نگاهی به روش شناسی حقوق بین الملل . انتشارات خرسندی 1394
9- احمدی ، بابک،1372، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران، نشر مرکز.
10- احمدی ؛ بابک . ساختار و تاویل متن . نشر مرکز . چاپ شانزدهم .1393
11- بشیر، حسن؛ تحلیل گفتمان : دریچه‌ای برای کشف ناگفته‌ها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1384، چاپ چهارم.
12- بلک ،ماکس . استقرا . در سروش . علم شناسی فلسفی

13- پوپر ، کارل ریموند؛ زندگی سراسر حل مسئله است .ترجمه شهریارخواجیان . نشر مرکز . چاپ چهارم 1385.
14- تاجیک، محمدرضا؛ گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383، چاپ اول.
15- جکسون ، رابرت و گئورک سورنوسون ، درآمدی بر روابط بین الملل ، ترجمه مهدی ذاکریان ودیگران ، نشر میزان ، سال 1383 .
16- جمعی از نویسندگان . فرجام حقوق بین الملل : نوسان میان تکنیک و تدبیر . ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی . شهر دانش . 1389
17- جهانگیرى، محسن، 1385. احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن. تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى
18- حبیبی ، حسن . منطق حقوقی انفورماتیک حقوقی.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

19- حقیقت، سیدصادق؛ روش‌شناسی علوم سیاسی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1387، چ دوم،
20- دریفوس ؛ هیوبرت . رابینو ؛ پل . میشل فوکو : فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک . ترجمه حسین بشیریه . نشر نی . چاپ هشتم . 1391

21- ذوالعین . پرویز . مبانی حقوق بین الملل عمومی . سال 1377
22- ریکور، پل . زندگی در دنیای متن .ترجمه یزدان پیامجو. نشر مرکز . 1387
23- ساروخانی ، باقر . تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375، چ دوم .
24- سایر ؛ اندرو . روش در علوم اجتماعی : رویکردی رئالیستی . ترجمه عماد افروغ . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1385.
25- سپه وند ، عزت الله ، هرمنوتیک ، ادبیات ، گفتگو با متن . نشر علم .
26- سرو پالی رادا

Leave a Comment